print | close

Плащане на издръжка


Здравейте,

съгласно чл. 143, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Неплащането на определения от съда размер на издръжката води освен до натрупването на законна лихва върху сумата, също и до възникването на наказателна отговорност съгласно чл. 183, ал. 1 от Наказателния кодекс (при неплащане на две или повече месечни вноски).

Промяна на размера на определената от съда издръжка може да се иска по съдебен ред при промяна на обстоятелствата, които са били налице при първоначалното й определяне (чл. 150 от Семейния кодекс). В тежест на ищеца е да докаже наличието на промяна в тези обстоятелства. Завеждането на такова дело не освобождава родителя от задължението му за плащане на издръжка в хода на процеса. Във всички случаи издръжката не може да бъде под законоустанновения минимален размер - една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната.

close