print | close

Отговор


Здравейте,

Съвместното съжителство  или фактическо съжителство може да се определи като връзка между двама души, които живеят заедно, тоест на съпружески начала и споделят общ дом, без да са обвързани чрез брак.

Фактическото съжителство съществува у нас от десетилетия. Все повече хора създават "семейства" именно чрез него, без да сключват брак. Правните въпроси на прекратяването на фактическото съжителство възникват, когато е необходимо да се регулират правните последици от това прекратяване. В чл. 127 от Семейния кодекс (СК) са предвидени две процедури за уреждане на  отношенията между родителите без брачна връзка - по тяхно взаимно съгласие, а когато е невъзможно постигането на същото – по исков ред от районния съд по настоящия адрес на детето. Тези процедури касаят въпроси на родено извън брака дете, а именно:   местоживеенето на детето, упражняването на родителски права, личните отношения с детето и неговата издръжка.

В отговор на Вашия въпрос и за съжаление ще отбележа, че ползването на семейното жилище не е част от въпросите, по които страните могат да се споразумеят по реда на чл.127 от СК, нито да искат определяне на ползването му от съда. Понятието „семейно“ жилище е дадено в §1 от Допълнителните разпоредби на СК като ”жилището, което е обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца”. Тоест, по смисъла на цитираното законово понятие, семейно жилище могат да имат само съпрузи, а ползването му при спор се определя от съда като се вземат предвид множество критерии с цел да бъдат защитени максимално интересите на роденото/родените от брака дете/деца. 

close