print | close

Отговор


Здравейте,
Когато има припознаване и бащата е признал официално, че е родител, той ще трябва да плаща издръжка на детето си, тъй като в чл.122 от Семейния кодекс (СК) изрично се посочва, че носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. В този смисъл и съобразно раздел "Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители" от СК, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Пак според СК, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на този, който я дължи.
Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата или 72.5 лева (при установена минимална работна заплата за страната в размер на 290 лева). Издръжката не може да бъде определяна или намалявана под този минимален размер, но съдът може да присъди и повече след цялостна преценка на нуждите на детето – физически и духовни потребности, и възможностите на родителя, който я дължи. Преценката относно нуждите на детето и възможностите на родителя, дължащ издръжка е конкретна и индивидуална, съобразно доказателствата по дело за издръжка.
Вследствие непредвидено нарастване на нуждите на детето (образователни, медицински и др. потребности), след постъпило искане (по смисъла на чл.143, ал.3 от СК), съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка за покриване на изключителни нужди на детето до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения, както и срокът, за който се дължи.
В заключение следва да отбележа, че предвид разпоредбата на чл.51, ал.4 от СК, изменение на издръжката на дете може да се поиска при изменение на обстоятелствата. Подлежи и е въпрос на доказване промяната в обстоятелствата, обосноваващи искането за промяна на издръжката, като например във възможностите за заплащане и/или нуждите на детето и др.

close