print | close

Отговор


Здравейте,
Няма нормативно определен срок за промяна размера на издръжка, присъдена в полза ненавършило пълнолетие дете. Съгласно разпоредбата на чл.150 от Семейния кодекс, при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена. Тук се има предвид изменение или отпадане на нуждите на детето, съответно изменение във възможностите или невъзможност на задълженото лице да дава издръжка. Промяна в размера или прекратяване на правото на издръжка може да породи правно действие само след постановяване на съдебно решение и представяне на необходимите в тази насока доказателства.

close