print | close

Отговор


Здравейте,
Припознаването е способ за установяване на произход и представлява заявление на едно лице, че дадено дете произхожда от него. То е едностранен акт, като за неговото извършване закона не изисква нито съгласие на припознавания, нито съгласието на другия родител. Тоест, във Вашия случай, това може да стане от биологичния баща на детето, независимо от Вашето несъгласие.
Припознаването е формален акт, което следва да извърши в предвидената от закона форма, като основание за валидност. Съгласно чл.65 от Семейния кодекс, начините са три:
1. С писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние (това е кмета за територията на съответната община);
2. Декларация с нотариално заверен подпис пак до същото лице;
3. Със заявление, подадено до длъжностното лице по гражданското състояние чрез управителя на заведението, в което се е родило детето.
Допустимо е припознаване както на малолетни и непълнолетни, така и на пълнолетни лица. Нещо повече, могат да бъдат припознати заченати деца и починали, когато са оставили низходящи (чл. 64 СК).
Поначало се припознава дете, което припозналият счита за свое и което наистина произхожда от него. Но може да бъде припознато и дете, което припозналият счита за свое, но действително не произхожда от него. Мотивите да това могат да са различни и щом припознаването не бъде оспорено по описания по-долу начин, респективно унищожено по надлежния ред, то ще има действие спрямо всички и ще съставлява на общо основание титул за произход.
Оспорване на припознаването е уредено в чл. 66 от СК. Процедурата е различна в зависимост от това дали детето е навършило четиринадесет години или е малолетно. Ако детето е навършило четиринадесет години, длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването на другия родител, ако той е известен и на детето (в 7-дневен срок от извършването му). Ако в тримесечен срок от съобщението тези лица не оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние, припознаването се вписва в акта за раждане. Но ако тези лица оспорят припознаването, тогава в акта за раждане не се вписва нищо. Припозналият трябва да предяви иск, за да установи своето бащинство/майчинство. В случай, че при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори до изтичане на една година от навършване на пълнолетието или от узнаването на припознаването, ако това узнаване е станало по-късно. Ако искът бъде уважен припознаването се заличава със съответна бележка в акта за раждане. Извън разгледаните хипотези, припознаването може да бъде оспорено и от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето и отпрокурора, чрез иск, предявен в едногодишен срок от неговото извършване (чл.66, ал.5 от СК). СК дава възможност и на самия припознал да иска унищожаване на собственото си волеизявление, поради порок на волята (грешка, измама, заплаха, недееспособност), в посочените за това срокове в чл.67 (поради грешка и измава – в едногодишен от припознаването, поради заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплашването, а при недееспособност – в едногодишен срок от придобиване на дееспособността).

close