print | close

Отговор


Здравейте,
По правило родителските права се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. Когато една несемейна двойка преустанови фактическото си съжителство (какъвто е Вашият случай), практически невъзможно е съвместното упражняване на родителските права. Ето защо, законът предвижда способ, посредством споразумение да постигнете съгласие къде да живее детето, какви да са личните отношения с другия родител и издръжката (чл.127, ал.1 от Семейния кодекс). Районният съд по местоживеене на детето може да утвърди това споразумение, стига вие двамата да го пожелаете и разбира се, това споразумение отговаря на законовите изисквания и интересите на детето. В този ред на мисли, обръщам внимание, че в разглежданата хипотеза няма законово регламентирано правило, съгласно което контактите на родител с дете под двегодишна възраст да става в присъствието на този, при който то живее.
Ако не успеете да постигнете споразумение по смисъла на чл.127, ал.1 от СК, спорът следва да бъде решен от Районния съд по настоящия адрес на детето, като при произнасяне по въпросите за неговото местоживеене, упражняване на родителските права, издръжката и отношенията с другия родител, водещ за съда е интереса на детето.

close