print | close

Отговор


Здравейте!! Приемете нашите извинения за закъснението в отговора ни!

Семейният кодекс установява урежда три режима на имуществени отношения между съпрузите. Единият е разделност, при който всеки придобива за себе си. Вторият дава възможност на съпрузите да подпишат пред нотариус брачен договор, в който да уредят предварително имуществените отношения помежду си както намерят за добре. Що се касае за третия режим на имуществени отношения между съпрузите – този на съпружеска имуществена общност (СИО), същият се прилага за имуществените отношения между съпрузите, когато не са избрали изрично законовия режим на разделност и не са сключили брачен договор. Обхватът на СИО е установен в чл.21, ал.1 от СК, който гласи, че вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на кого от тях са придобити. Касае се за придобиване през времето от датата на сключване на брака до неговото прекратяване на някое от изчерпателно изброените в чл.44 и чл.45 от СК основания – смърт на един от съпрузите, включително когато тя е обявена от съда, унищожаване на брака или развод.
При липса на данни ще приема, че при Вас е приложим законовият режим на общност. Ето защо, ще изключа вещите, придобити от вашия съпруг преди брака, тъй като те остават негово лично имущество (по смисъла на чл.22 от СК лично имущество са вещните права, придобити от съпруг преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, както и тези придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са СИО). Вещните права, придобити от вас двамата по време на брака, принадлежат общо и на двамата, съгласно установената от закона презумпция за съвместен принос. Върху това общо имущество двамата имате равни права и докато трае бракът, никой от вас двамата не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност. По правило, при прекратяване на СИО дяловете ви ще са равни. Когато обаче единият от съпрузите не е имал никакво участие в разноските по придобиването и изплащането на вещите, такова разрешение би било несправедливо. За да не се стига до това, законът предвижда възможност за другия съпруг да предяви установителен иск и чрез него да обори презумпцията за съвместен принос и докаже пълната липса на приноса на единия съпруг във всички форми, изброени в закона – влагане на средства, на труд, грижи за децата и работа в домакинство.
Вън от това, при прекратяване на СИО при развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. Съпругът, на когото е упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си и движимите вещи, предназначени за отглеждането и възпитанието.
Ще Ви обърна внимание, че закупено по време на брака жилище,също е част от СИО, независимо дали задължението е поето еднолично, или от двамата заедно. Това произтича от установената по силата на закона солидарна отговорност за задължения, поети от тях за задоволяване на нужди на семейството.
За по-обстойна консултация е необходимо да представите документи, въз основа на които да се прецени как да се постъпи при евентуален развод. Задължително се обърнете към колега, или се свържете с мен чрез администриращите този сайт на следния адрес: office@singleparent.bg.

close