print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здр имам неприпознато дете и искам да попитам майката има ли право да ме съди при условие че пращам пари за детето и ако ме съди на какво основание може да ме съди и ако иска тест за бащинство и се обърне към съда тя ли поема разходите ?

Здравейте,
Срещу Вас може да бъде предявен иск за установяване на произход от бащата (чл.69 от Семейния кодекс ), като лицата овластени от закона с това право лица са: 1. майката на детето – в срок до 3 години от раждането на детето, и 2. самото дете – до три години от навършване на пълнолетие. При уважаване на този иск съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, определя мерките за упражняване на родителските права, режима на лични отношения между детето и родителя, както и неговата издръжка.
Предмет на доказване по иска е, че майката е заченала детето от мъжа, сочен за баща. Затова трябва да се установи на първо място вероятния период на зачеване и наличието на съответни връзки между майката и Вас (като евентуален ответник) през този период. Това се установява с помощта на гинекологична и други съдебномедицински експертизи, с гласни доказателствени средства и други допустими от Гражданския процесуален кодекс доказателствени средства. Необходимо е също така да се установи биологичната съвместимост между детето и претендирания баща чрез назначаване на медицински експертизи и изслушване на вещи лица (ДНК, квърногрупови и др.). По отношение присъждане на разноските, сторени в производството по чл.69 от СК ще намерят приложение общите правила на ГПК, установени в хипотезите на чл.78.
Макар и да не сте отправили въпрос, ще Ви обърна внимание, че разполагате с възможност да припознаете детето, което може да сторите по административен ред, както и да постигнете съгласие с майката посредством споразумение къде да живее детето, упражняване на родителските права, какви да са личните отношения с другия родител и издръжката (чл.127, ал.1 от Семейния кодекс). Районният съд по местоживеене на детето може да утвърди това споразумение, стига вие двамата да го пожелаете и разбира се, това споразумение отговаря на законовите изисквания и интересите на детето.

close