print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Дъщеря ми е припозната от настоящия ми съпруг, който не е биологичния и баща. В момента се разделяме и въпросът ми е дали може да се отмени и как припознаването? Не е минала една година от издаване на новия акт за раждане.

Благодаря Ви предварително!

Здравейте,
Съгласно чл.67 от Семейния кодекс, припозналият може да иска унищожаване на припознаването поради грешка или измама в едногодишен срок от припознаването, при заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплрашването, а при недееспособност – в едногодишен срок от придобиване на дееспособността“. Предмет на доказване в дело за унищожаване на припознаването е порокът на волята на припозналият (грешка, измама, заплаха, недееспособност), а сроковете за предяването на исковете – преклузивни.
Извън това, припознаването може да бъде оспорено, като хипотезите, при които това е възможно да се осъществи, са уредени в чл.66 от СК. На първо място, оспорване на припознаването може да се извърши по административен ред, а легитимирани за това са другият родител и детето, поотделно от всеки един от тях. Срокът на оспорване на припознаването е 3-месечен от получаване на съобщението за извършеното припознаване (длъжностното лице по гражданското състояние е задължено да съобщи за припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, на детето ако то е навършило 14 години и на Дирекция „Социално подпомагане“), и е преклузивен. При извършено оспорване, припознаващият разполага с нов 3-месечен срок от получаване на съобщението за оспорване на припознаването да предяви иска за установяване на произход по чл. 66 ал. 2 СК.
На второ място, допустимо е оспорване на припознаването по съдебен ред, което могат да направят две групи субекти - 1/ детето ако при извършването на това припознаване то е било малолетно, в едногодишен срок от навършване на пълнолетие или от узнаване на припознаването ако то е станало по-късно от навършването на пълнолетие и 2/ Дирекция „Социално подпомагане“ и прокурора, в едногодишен срок от извършването му.

close