print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Бившият ми съпруг изплаща издръжка в размер на 150 лв(законно са определени 100 лв). Мога ли да поискам увеличение на издръжката ако неговата работна заплата е между 1500 и 2000 лв?

Здравейте,
Ако след присъждане на издръжката настъпи изменение на обстоятелствата, обуславящи съответното изменение на издръжката – например, през изминалия период от време нуждите на детето са се увеличили предвид възрастта му и разходите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението му, то може да заведете иск за увеличение на нейния размер, като е необходимо да докажете твърдяните от Вас обстоятелства и представите доказателства в тази насока. В тази хипотеза, за да увеличи размера на присъдената от него издръжка, съдът ще изследва на първо място: конкретните нужди на Вашето дете, необходими за правилното му отглеждане, здравословно състояние, нужди от получаване на образование, задоволяване на неговите потребности при преценка на нормалните, ежедневни негови нужди от храна, облекло, лечебни, спортни и културни занимания; и на второ място: възможностите на родителя да заплаща издръжка с оглед на доходите, имотното му състояние, квалификация, както и дали има задължения за издръжка към други лица.

close