print | close

Отговор


Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

С приятеля ми сме разделени.Имаме дете.Той ме заплашва непрекъснато че ще ме пребие убие.Веднъж ми се обади че ще се самоубие.Сега иска да започне да взима детето(2г) но не искам да му го давам защото ме е страх да не му направи нещо.След като веднъж е решил да се самоубива.Много ми е притеснено.Може ли да му се отнемат родителските права.И да няма допир до нас въобще.

 Здравейте,
В този отговор ще си позволя да дам по-подробни общи разяснения на режима по ограничаване/лишаване от родителски права, като за Вашия конкретен казус е необходимо да се обърнете към адвокат, който след запознаване с фактите по него ще Ви даде адекватен правен съвет и ще окаже необходимата юридическа помощ.
Правната уредба на ограничаването и лишаването от родителски права е установена с разпоредбите на чл.131 и следващите от Семейния кодекс. Съгласно тази уредба, ограничаването на родителските права е възможно, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. В този случай, районният съд по местоживеене на детето взема мерки в негов интерес, като отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. Изброените в предходното изречение мерки се вземат и когато поради продължителна физическа лудост или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.
Лишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на правата и е крайна мярка за защита на интересите на децата. Според чл.132 от СК родителят може да бъде лишен от родителски права когато: 1) поведението му представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето и 2) без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.
Следва да се има предвид, че както основанията за ограничаване, така и тези за лишаване на родителските права са свързани с установяването при условията на кумулативност, тоест едновременност на всяка една от следните предпоставки: поведението на родителя (действие или бездействие); създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето; причинно-следствена връзка между поведението и опасността; вина на родителя; като проявената степен на създадена опасност за детето, обуславя правната възможност за ограничаване или лишаване от родителски права. Опасност за здравето е налице при малтретиране и физически тормоз, който може да доведе до телесно или душевно увреждане. Опасност за възпитанието е такова поведение, което създава /пряко и/или индиректно/ лоши и несъвместими с обществения морал навици, а опасност за имуществото е налице както при посегателства, разпиляване, безстопанственост, така и при липса на грижи за управлението, съхраняването и стопанисването на патримониума или част от него. Под „особено тежки случаи” в хипотезата на чл.132, ал.1, т.1 от СК (лишаване от родителски права), следва да се приеме, че е налице когато поведението на родителя е виновно, извънредно укоримо и драстично поради което и за детето е възникнала много висока степен на опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото му. За интересът на детето съдът следи и служебно и във всеки конкретен случай преценява необходимостта от и евентуално вида на съответните мерки за защита на интересите на детето.
В заключение ще добавя, че при ограничаване на родителските права чрез настаняване на детето извън семейството, както и при лишаване от родителски права, съдът определя издръжка на детето, ако такава не е присъдена и мерките относно личните отношения между родителя и детето, като прилага защитните мерки по смисъла на чл.59, ал.8 от СК.

close