Търсене

Въпрос за издръжка на дете

Автор: Анонимен

Kак се определя издръжката на дете след развод? А ако са 2 деца?

Въпрос

Автор: Витан Пенев

Мога ли да откажа да плащам издръжката, която съдът ми е определил за децата или да заведа дело да я намаля?

Плащане на издръжка

Автор: Анонимен

Здравейте,

съгласно чл. 143, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Неплащането на определения от съда размер на издръжката води освен до натрупването на законна лихва върху сумата, също и до възникването на наказателна отговорност съгласно чл. 183, ал. 1 от Наказателния кодекс (при неплащане на две или повече месечни вноски).

Промяна на размера на определената от съда издръжка може да се иска по съдебен ред при промяна на обстоятелствата, които са били налице при първоначалното й определяне (чл. 150 от Семейния кодекс). В тежест на ищеца е да докаже наличието на промяна в тези обстоятелства. Завеждането на такова дело не освобождава родителя от задължението му за плащане на издръжка в хода на процеса. Във всички случаи издръжката не може да бъде под законоустанновения минимален размер - една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната.

Определяне на издръжка при развод

Автор: Анонимен
Автор: Анонимен

Kак се определя издръжката на дете след развод? А ако са 2 деца?

 Здравейте,

в бракоразводното производство съдът задължително се произнася по въпроса за издръжката на децата. Съгласно чл. 59, ал. 5 от Семейния кодекс (СК) размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител. В предмета на доказване по делото са условията, при които детето е живяло, неговите нужди, както и доходите и имуществото на родителя, дължащ издръжка (аргумент от чл. 142, ал. 1 от СК). Ако децата са две и те са отглеждани в еднакви условия, то размерът на издръжката ще бъде еднакъв за всяко от тях.

Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата (чл. 142, ал. 2 от СК). Задължението за издръжка не отпада и в случаите, в които родителите са неработоспособни и не могат да се издържат от имуществото си - чл. 143, ал. 2 от СК.

Въпрос

Автор: Анонимен

Здравейте,

когато двама души живеят на семейни начала, имат деца и в един момент се разделят, жената има ли право да остане в жилището до навършване на пълнолетие на децата, при положение, че жилището е закупено от мъжа и е на негово име?

Отговор

Автор: Анонимен

Здравейте,

Съвместното съжителство  или фактическо съжителство може да се определи като връзка между двама души, които живеят заедно, тоест на съпружески начала и споделят общ дом, без да са обвързани чрез брак.

Фактическото съжителство съществува у нас от десетилетия. Все повече хора създават "семейства" именно чрез него, без да сключват брак. Правните въпроси на прекратяването на фактическото съжителство възникват, когато е необходимо да се регулират правните последици от това прекратяване. В чл. 127 от Семейния кодекс (СК) са предвидени две процедури за уреждане на  отношенията между родителите без брачна връзка - по тяхно взаимно съгласие, а когато е невъзможно постигането на същото – по исков ред от районния съд по настоящия адрес на детето. Тези процедури касаят въпроси на родено извън брака дете, а именно:   местоживеенето на детето, упражняването на родителски права, личните отношения с детето и неговата издръжка.

В отговор на Вашия въпрос и за съжаление ще отбележа, че ползването на семейното жилище не е част от въпросите, по които страните могат да се споразумеят по реда на чл.127 от СК, нито да искат определяне на ползването му от съда. Понятието „семейно“ жилище е дадено в §1 от Допълнителните разпоредби на СК като ”жилището, което е обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца”. Тоест, по смисъла на цитираното законово понятие, семейно жилище могат да имат само съпрузи, а ползването му при спор се определя от съда като се вземат предвид множество критерии с цел да бъдат защитени максимално интересите на роденото/родените от брака дете/деца. 

Коментар

Автор: Анонимен

Ako bashtat na deteto ne se interesuva ot nego moje li da se napravi test za bashtnstvo i ako se okaje polojitelen  imam li pravo da iskam da plashta izdrajka za deteto.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

В случай, че бащата не е припознал детето, то законът Ви дава право да установите произходът от бащата по съдебен ред   с иск, предявен от Вас, майката  - в тригодишен срок от раждането на детето, или от самото дете - в срок до три години от навършване на пълнолетието му (чл.69 от Семейния кодекс). С иска за установяване на бащинството може да се съедини и такъв за присъждане на издръжка на детето, тоест двата иска да се разглеждат съвместно в рамките на едно съдебно производство.

Издръжка

Автор: Анонимен

Здравейте!Колко би ми струвало да заведа дело за увеличаване на издръжка?Получавам 60лв. от 2009г.!

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,
При подаване на искова молба, Вие в качеството на ищец не дължите държавна такса, съгласно разпоредбата на чл.83, ал.1, т.2 от Гражданско-процесуалния кодекс.
Минималният размер на адвокатското възнаграждение за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за издръжка се определя съгласно материалния интерес на делото и се изчислява по реда на чл.8, ал.2 от Наредба №-1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Отбелязвам, че това е минимален размер.
Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, определена за съответния претендиран период.

Коментар

Автор: Анонимен

kakvi dokumenti i vaopshte kakvo mi trqbva za da posam isk  za bashtinstvo v sada.

Отговор

Автор: Анонимен

Здравейте,

 

Предполагам, че въпросът Ви е свързан с предявяване на иск за установяване на произход от бащата, чиято правна уредба е в Семейния кодекс (СК). Съгласно чл. 69 от СК,  произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието.

Искът по чл.69 от СК може да бъде предявен само при условие, че произходът от бащата не е установен чрез предположение за бащинство или чрез припознаване. Допустимо е предявяване на иска, и въпреки наличието на пълно осиновяване.
Искът има за предмет установяването, че майката е заченала от претендирания баща. Трябва да се установят предполагаемият период на зачеването, както и че през този период претендираният баща е имал съответни връзки с майката на детето. Допустими са всички доказателствени средства - свидетелски показания, признания – съдебни и извънсъдебни, експертизи. Последните са гинекологическа – за установяване периода на зачеване, антропологическа – за наследствени и биологични признаци, експертизи за външна прилика. Съществено е изследването и на кръвните групи.  

Право да предявят иск по чл.69 от СК имат майката и детето, но не и бащата. Бащата не е легитимиран, защото той би могъл просто да припознае детето. Само ако припознаването му бъде оспорено, той е принуден да установи своето бащинство чрез отделен иск, уреден в СК. Искът за дирене на бащинство принадлежи поотделно на майката и детето, като разбира се, те могат да предявят своите искове в един общ процес. Майката може да предяви иск за дирене на бащинство в тригодишен срок от раждането. Искът на детето, ако то е малолетно, трябва да се предяви от законния му представител. В това качество може да се яви и майката. Детето може да предяви иск за дирене на бащинство до три години от пълнолетието, т.е. до навършване на 21 години.

Искът по чл.69 от СК се предявява пред Окръжния съд, в района на който е постоянният адрес на ответника (чл.104, т.1 от ГПК връзка чл.105 от ГПК), тоест предполагаемия баща.

Съветвам Ви, при предявяване на иск за установяване на произход от бащата да се обърнете към адвокат, който ще изготви и необходимите документи и ще прецени какви доказателства следва да се ангажират, предвид конкретния казус.

Въпрос

Автор: Анонимен

Работих като охранител в охранителна фирма на обект учебно заведение и на обекта бях подложен на психически тормоз,изнудване за пари и понеже не се съгласих с изнудването за пари бях несправидливо обвинен ,че не си върша работата и изгонен от ръководството на учебното заведение. Мога ли да съдя хората от учебното заведение поименно ,които са виновни да остана без работа.Какви са правата ми. Моля посочете ми параграфи по които да ги съдя,като имате в предвид,че ръководителя на учебното заведение издаваше заповеди ,които не се спазваха от ректора, преподавателите и студентите ,защото нямаше организиран контрол за спазването им и освен това ,се продаваше алкохол въпреки издадената заповед на ректора( но и той не я спазваше)

Отговор

Автор: Анонимен

Уважаеми господине/госпожо,

благодарим Ви за отправеното запитване! За съжаление Вашият въпрос не е свързан с тематиката на сайта - въпроси от семейното право. Следва да отправите въпроса си към специалист по трудово право!

С уважение,

Екипът на Single Parent

Коментар

Автор: Ivelina Zlateva

Здравейте,

Искът за установяване на произход от бащата може да се предяви от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до навършване на три години от пълнолетието. 

Бащата може да припознае детето, като припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подадеде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

 

 

 

 

Коментар

Автор: Мариян Марков

Работя като граничен полицай вдовец съм с едно дете на 4г имат ли право да ме пратят командировка

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,

Съгласно разпоредбата на чл.310 от Кодекса на труда, правата на майката по чл.310 и 312 могат да се ползват от бащата, когато майката не е в състояние да се ползва от тях. Един от цитираните в предходното изречение законови текстове – чл.310 от КТ регламентира забрана работодателят да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, както и майка на дете до 3-годишна възраст без нейно писмено съгласие. Тоест, ако за детето се грижи бащата, законът позволява той да ползва някои от специалните права, установени за работничката майка, като е без значение дали бащата е биологически родител или осиновител, а единственото изискване е майката да не е в състояние да се ползва от тях. За целта съпругът трябва писмено да уведоми своя работодател кои права ще ползва. В случай, че съпругата е починала те се поемат или се дават на бащата.

Тъй като детето Ви е на четири години, Вие не можете да се ползвате от даденото Ви право на отказ от командировка по чл.313 от КТ.

Коментар

Автор: valentin iordanov

kakvi prava ima bashta pripoznal i otglegdasht sam pripoznatoto si dete

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Ще Ви помоля да конкретизирате питането си , както и да посочите възрастта на детето. 

 

Въпрос

Автор: Анонимен

Имам въпрос.на 30г.съм.майка ми и баща ми са разведени откакто аз съм била на 4,но той ми е дал името си.омъжих се на 24,и приех фамилията на мъжа ми,т.г се разведохме и аз си върнах старата фамилия.Биологичния ми баща никога не ме е потърсил има си семеиство и негов живот.сега разбиран,че е ходил при майка ми и я е заплашвал,че аз съм се развела за да му взема колата и апартамента.а не е така,даже не ми пука,но мн.ме ядоса.искам да знам:мога ли да си сменя и бащиното и фамилията за да не го е страх.Не ми трябва нущо от него.но ако още се заяжда ще го съсипя.какво мога да направя,ако не да взема това което не ми е дал през тези години.моля даите ми съвет.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: valentin iordanov

Имам въпрос.на 30г.съм.майка ми и баща ми са разведени откакто аз съм била на 4,но той ми е дал името си.омъжих се на 24,и приех фамилията на мъжа ми,т.г се разведохме и аз си върнах старата фамилия.Биологичния ми баща никога не ме е потърсил има си семеиство и негов живот.сега разбиран,че е ходил при майка ми и я е заплашвал,че аз съм се развела за да му взема колата и апартамента.а не е така,даже не ми пука,но мн.ме ядоса.искам да знам:мога ли да си сменя и бащиното и фамилията за да не го е страх.Не ми трябва нущо от него.но ако още се заяжда ще го съсипя.какво мога да направя,ако не да взема това което не ми е дал през тези години.моля даите ми съвет.

Въпросът Ви не е свързан с тематиката на този сайт. Следва да се обърнете към адвокат за консултация. Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда, по инициатива на заинтересованото лице, тоест по Ваша молба, но само при наличие на една от предпоставките, предвидени в чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация – когато името на лицето е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

bashtinstvo

Автор: Анонимен

zdraveite!  imam dete  na 17 godi. ne e pripoznat ot bashta si! pri razvoda ni bih bremennav 9 mesez i rodih sina si sama, bez bashta mu da go pripoznae! kaki sa pèravata na sina mi pri palnoletie i kak moze da soi gi potarsi?

 

Въпрос

Автор: Александра Георгиева

Здравейте,

Бих искала да попитам как се определя издръжката от страна на бащата, когато детето е припознато от него (родителите не са имали и нямат брак). Четох в СК, че има минимален размер на издръжката и че размерът й зависи от това как ще протече делото. Но ако доходът на бащата е примерно 2000 лв. на месец, възможно ли е да бъде определен минимален размер? Притеснявам се, ако се стигне до съд, какъв ще бъде резултата...

Предварително благодаря!

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,
Когато има припознаване и бащата е признал официално, че е родител, той ще трябва да плаща издръжка на детето си, тъй като в чл.122 от Семейния кодекс (СК) изрично се посочва, че носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. В този смисъл и съобразно раздел "Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители" от СК, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Пак според СК, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на този, който я дължи.
Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата или 72.5 лева (при установена минимална работна заплата за страната в размер на 290 лева). Издръжката не може да бъде определяна или намалявана под този минимален размер, но съдът може да присъди и повече след цялостна преценка на нуждите на детето – физически и духовни потребности, и възможностите на родителя, който я дължи. Преценката относно нуждите на детето и възможностите на родителя, дължащ издръжка е конкретна и индивидуална, съобразно доказателствата по дело за издръжка.
Вследствие непредвидено нарастване на нуждите на детето (образователни, медицински и др. потребности), след постъпило искане (по смисъла на чл.143, ал.3 от СК), съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка за покриване на изключителни нужди на детето до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения, както и срокът, за който се дължи.
В заключение следва да отбележа, че предвид разпоредбата на чл.51, ал.4 от СК, изменение на издръжката на дете може да се поиска при изменение на обстоятелствата. Подлежи и е въпрос на доказване промяната в обстоятелствата, обосноваващи искането за промяна на издръжката, като например във възможностите за заплащане и/или нуждите на детето и др.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

zdraveite!  imam dete  na 17 godi. ne e pripoznat ot bashta si! pri razvoda ni bih bremennav 9 mesez i rodih sina si sama, bez bashta mu da go pripoznae! kaki sa pèravata na sina mi pri palnoletie i kak moze da soi gi potarsi?

 

Здравейте,

Нормата на чл.69 от Семейния кодекс (СК) предвижда възможността да се установи произход от бащата. Това е допустимо чрез предявяване на иск от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието му. Тоест, искът по чл. 69 от СК принадлежи поотделно на майката и на детето, т.е. ако спечели майката печели за себе си и за детето, но ако загуби запазва правото на иск на детето.Тригодишният срок е преклузивен, като изтичането му погасява възможността на майката и детето да упражнят даденото им от закона право.

Отхвърляне на искането за установяване на произхода от бащата има действие само между страните в процеса. Уважаване на искането има действие спрямо всички. Ако произходът се установи по исков ред, съдът следва служебно да се произнесе относно местоживеене на детето, родителски права, личните отношения, издръжка (при непълнолетие на детето, като следва да се направи  уточнение, че родителите дължат издръжка и на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения). Също като при развода

Последиците от установяването на произхода са сериозни и засягат правната сферата на много хора – например права и задължения за издръжка, наследяване и др.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Имам 14-годишен син, за когото се грижа сама. С бащата живеехме на семейни начала, детето е припознато. От 7 години сме разделени като през това време не съм предявявала иск за издръжка на детето, бях на мнение, че той като баща ще подкрепя детето си финансово и без съдебна намеса. Но търпението ми се изчерпа, искам да заведа иск за издръжка на непълнолетното си дете. Искам да уточня, че бащата понастоящем живее и работи в Белгия.

Бихте ли ме посъветвали какъв е реда на подаване на иск за издръжка, какви са ми шансовете за успех при условие, че бащата е чужбина, в какъв размер мога да получа издръжка и за какъв срок ще се определи плащането на такава (до навършване на пълнолетие или докато е редовен студент)..

Благодаря Ви предварително

Коментар

Автор: мариян милев

здравейте имам въпрос с бившата ми съпруга съм разведен и тя е осъдена да плаща издръжка но не го прави един път заведох дело но и се размина защото тя плати сумата 2 дена преди делото и втори път заведох дело но я осъдиха на пробация и сега пак не плаща повече от година какво следва за нея ако заведа дело пак

Отговор

Автор: Администратор
Автор: мариян милев

здравейте имам въпрос с бившата ми съпруга съм разведен и тя е осъдена да плаща издръжка но не го прави един път заведох дело но и се размина защото тя плати сумата 2 дена преди делото и втори път заведох дело но я осъдиха на пробация и сега пак не плаща повече от година какво следва за нея ако заведа дело пак

 Здравейте,
Ако след постановяване на съдебното решение, с което се определя размерът на издръжката, бившата Ви съпруга откаже да Ви плати сумите по решението, както и ако забавя и не плаща навреме определената издръжка, то разполагате със следните възможности:
1) Да образувате изпълнително дело и да искате събирането на тези суми принудително. Това е важно поради две причини: първо – ако майката на детето Ви има доходи, то реално ще имате възможност да си получите парите; второ – ако бившата Ви съпруга няма никакви доходи, то тогава има възможност държавата да плати присъдената издръжка вместо неизправния длъжник, тоест бившата Ви съпруга. Изплащането на издръжката в този случай се извършва чрез общината по Ваш постоянен адрес, като размерът на издържаката е този, посочен в съдебното решение, но не над максималния, определян всяка година със Закона за държавния бюджет. Този начин на плащане се прилага, когато неизправният длъжник (в случая майката на детето Ви) няма доходи и имущество, върху които да се насочи изпълнение и изготвяне на констативен акт в тази насока от страна на съдебния изпълнител. Искане до общината се подава чрез съдебния изпълнител, като на всеки 6 месаца той извършва служебна проверка, като изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на майката, и докато тя не може да се справи с изплащането, ще получаване парите си от държавата. Обръщам внимание, че ако не се представи тази информация в общината, плащането спира.
2) Има обаче доста случаи, в които нищо и никой не може да накара някой да плаща издръжка. Точно заради това е предвидена специална разпоредба в Наказателния кодекс, която описва неплащането на издръжка и като престъпление. Така според чл. 183 от НК, който съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация. Същото наказание се налага и ако някой нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка. Наказателното производство се възбужда по инициатива на пострадалия чрез подаване на тъжба. Законодателят е предвидил вариант, при който неплащащият издръжка може да не бъде наказан, макар да е тръгнало вече делото. Според третата алинея на чл. 183 от НК това става, когато лицето изпълни задължението си преди постановяване на присъдата от първата инстанция (какъвто е Вашият случай). Обръщам внимание, че тази разпоредба не се прилага повторно. Ако втори път някой спре да плаща и пак се стигне до наказателно преследване, със сигурност ще получи наказание, защото в чл.183, ал.4 от НК е предвидено, ако някой веднъж вече е осъден за неплащане на издръжка и втори път отиде на съд за това, че не се е издължавал повече от 2 месеца, наказанието му да е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.
Моят съвет е да се обърнете за помощ към адвокат, а ако желаете оставете Ваши координати, за да се свърже нашият адвокат с Вас.

Коментар

Автор: Анонимен

Zdraveite,iskam da popitam kak moga da zaveda delo za ba6tinstvo ,kato samotna maika bezrabotna imam li pravo na darjaven advokat?Kakvo trqbva da napravq za da mi bude nazna4en advokat pri polojenie 4e nqmam dohodi i sum bezrabotna?

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Zdraveite,iskam da popitam kak moga da zaveda delo za ba6tinstvo ,kato samotna maika bezrabotna imam li pravo na darjaven advokat?Kakvo trqbva da napravq za da mi bude nazna4en advokat pri polojenie 4e nqmam dohodi i sum bezrabotna?

 

Здравейте,
За помощта, която Ви е нужна, може да се обърнете към Националното бюро за правна помощ, чиито координати може да намерите на следния адрес: http://www.nbpp.government.bg/

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Има ли минимален/максимален срок за промяна на размера на издръжката на дете присъдена от съда.

Благодаря предварително!

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,
Няма нормативно определен срок за промяна размера на издръжка, присъдена в полза ненавършило пълнолетие дете. Съгласно разпоредбата на чл.150 от Семейния кодекс, при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена. Тук се има предвид изменение или отпадане на нуждите на детето, съответно изменение във възможностите или невъзможност на задълженото лице да дава издръжка. Промяна в размера или прекратяване на правото на издръжка може да породи правно действие само след постановяване на съдебно решение и представяне на необходимите в тази насока доказателства.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте. 

Въпроса ми е, когато майката е самотен родител, в акта за раждане на детето не е вписан баща. Детето е на 1.5г. И тя не иска да има общо с биологичния баща на детето. Но ако той реши да се появи обратно и да тръгне да иска права над детето, какъв е реда? Има ли някакъв срок в който той може да предяви това желание, или може по всяко време?  И в случай, че жената има друг партньор и той припознае детето, биологичния баща има ли право в последствие да го оспори, при положение, че детето е вече на две години? 

Благодаря

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,
Припознаването е способ за установяване на произход и представлява заявление на едно лице, че дадено дете произхожда от него. То е едностранен акт, като за неговото извършване закона не изисква нито съгласие на припознавания, нито съгласието на другия родител. Тоест, във Вашия случай, това може да стане от биологичния баща на детето, независимо от Вашето несъгласие.
Припознаването е формален акт, което следва да извърши в предвидената от закона форма, като основание за валидност. Съгласно чл.65 от Семейния кодекс, начините са три:
1. С писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние (това е кмета за територията на съответната община);
2. Декларация с нотариално заверен подпис пак до същото лице;
3. Със заявление, подадено до длъжностното лице по гражданското състояние чрез управителя на заведението, в което се е родило детето.
Допустимо е припознаване както на малолетни и непълнолетни, така и на пълнолетни лица. Нещо повече, могат да бъдат припознати заченати деца и починали, когато са оставили низходящи (чл. 64 СК).
Поначало се припознава дете, което припозналият счита за свое и което наистина произхожда от него. Но може да бъде припознато и дете, което припозналият счита за свое, но действително не произхожда от него. Мотивите да това могат да са различни и щом припознаването не бъде оспорено по описания по-долу начин, респективно унищожено по надлежния ред, то ще има действие спрямо всички и ще съставлява на общо основание титул за произход.
Оспорване на припознаването е уредено в чл. 66 от СК. Процедурата е различна в зависимост от това дали детето е навършило четиринадесет години или е малолетно. Ако детето е навършило четиринадесет години, длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването на другия родител, ако той е известен и на детето (в 7-дневен срок от извършването му). Ако в тримесечен срок от съобщението тези лица не оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние, припознаването се вписва в акта за раждане. Но ако тези лица оспорят припознаването, тогава в акта за раждане не се вписва нищо. Припозналият трябва да предяви иск, за да установи своето бащинство/майчинство. В случай, че при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори до изтичане на една година от навършване на пълнолетието или от узнаването на припознаването, ако това узнаване е станало по-късно. Ако искът бъде уважен припознаването се заличава със съответна бележка в акта за раждане. Извън разгледаните хипотези, припознаването може да бъде оспорено и от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето и отпрокурора, чрез иск, предявен в едногодишен срок от неговото извършване (чл.66, ал.5 от СК). СК дава възможност и на самия припознал да иска унищожаване на собственото си волеизявление, поради порок на волята (грешка, измама, заплаха, недееспособност), в посочените за това срокове в чл.67 (поради грешка и измава – в едногодишен от припознаването, поради заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплашването, а при недееспособност – в едногодишен срок от придобиване на дееспособността).

Коментар

Автор: Анонимен

здравейти с приятелкатами очакваме дете .но тя нямя развод със съпругаси. могали да припозная детето

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,
Според чл.61, ал.1 от Семейния кодекс, съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. Тоест, ако е налице тази хипотеза, в акта за раждане на детето ще бъде вписан съпругът на Вашата приятелка, а не Вие като припознаващ. Установената от закона презумпция за бащинство е оборима, като оспорването й се извършва по съдебен ред.
Съветвам Ви да се обърнете към адвокат относно възможностите, които законът предвижда, предвид конкретиката на Вашия проблем. Ако желаете оставете Ваши координати (може да ни ги изпратите по имейла: office@singleparent.bg), за да се свърже нашият адвокат с Вас.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, с бащата на детето ми сме разделени, нямаме брак.Не съм водила дело за родителските права, разбираме се кога да я вижда. Казвали са ми, че по закон дете до 2 годишна възраст свиждането от бащата се извършва в присъствието на майката. Имам ли право да претендирам за това.  

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте,
По правило родителските права се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. Когато една несемейна двойка преустанови фактическото си съжителство (какъвто е Вашият случай), практически невъзможно е съвместното упражняване на родителските права. Ето защо, законът предвижда способ, посредством споразумение да постигнете съгласие къде да живее детето, какви да са личните отношения с другия родител и издръжката (чл.127, ал.1 от Семейния кодекс). Районният съд по местоживеене на детето може да утвърди това споразумение, стига вие двамата да го пожелаете и разбира се, това споразумение отговаря на законовите изисквания и интересите на детето. В този ред на мисли, обръщам внимание, че в разглежданата хипотеза няма законово регламентирано правило, съгласно което контактите на родител с дете под двегодишна възраст да става в присъствието на този, при който то живее.
Ако не успеете да постигнете споразумение по смисъла на чл.127, ал.1 от СК, спорът следва да бъде решен от Районния съд по настоящия адрес на детето, като при произнасяне по въпросите за неговото местоживеене, упражняване на родителските права, издръжката и отношенията с другия родител, водещ за съда е интереса на детето.

Коментар

Автор: Ирена Дилова

Здравейте разделихме се с мъжа ми и той иска да вземе почти цялото обзавеждане от апартамента който е на мое име/имам ипотечен кредит /неща като телевизор ,пералня,хладилник ,лаптоп ,печка и т.н.всичките като ги е купувал  е взел фактури на негово име.а част от други -маса ,легло ,столове ги е донесе от тях /купил ги преди да сме заедно/ Имаме две деца -на 4 год и на 7 месеца и ако вземе всичко апартамента става необитаем .

Отговор

Автор: Администратор

Здравейте!! Приемете нашите извинения за закъснението в отговора ни!

Семейният кодекс установява урежда три режима на имуществени отношения между съпрузите. Единият е разделност, при който всеки придобива за себе си. Вторият дава възможност на съпрузите да подпишат пред нотариус брачен договор, в който да уредят предварително имуществените отношения помежду си както намерят за добре. Що се касае за третия режим на имуществени отношения между съпрузите – този на съпружеска имуществена общност (СИО), същият се прилага за имуществените отношения между съпрузите, когато не са избрали изрично законовия режим на разделност и не са сключили брачен договор. Обхватът на СИО е установен в чл.21, ал.1 от СК, който гласи, че вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на кого от тях са придобити. Касае се за придобиване през времето от датата на сключване на брака до неговото прекратяване на някое от изчерпателно изброените в чл.44 и чл.45 от СК основания – смърт на един от съпрузите, включително когато тя е обявена от съда, унищожаване на брака или развод.
При липса на данни ще приема, че при Вас е приложим законовият режим на общност. Ето защо, ще изключа вещите, придобити от вашия съпруг преди брака, тъй като те остават негово лично имущество (по смисъла на чл.22 от СК лично имущество са вещните права, придобити от съпруг преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, както и тези придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са СИО). Вещните права, придобити от вас двамата по време на брака, принадлежат общо и на двамата, съгласно установената от закона презумпция за съвместен принос. Върху това общо имущество двамата имате равни права и докато трае бракът, никой от вас двамата не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност. По правило, при прекратяване на СИО дяловете ви ще са равни. Когато обаче единият от съпрузите не е имал никакво участие в разноските по придобиването и изплащането на вещите, такова разрешение би било несправедливо. За да не се стига до това, законът предвижда възможност за другия съпруг да предяви установителен иск и чрез него да обори презумпцията за съвместен принос и докаже пълната липса на приноса на единия съпруг във всички форми, изброени в закона – влагане на средства, на труд, грижи за децата и работа в домакинство.
Вън от това, при прекратяване на СИО при развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. Съпругът, на когото е упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си и движимите вещи, предназначени за отглеждането и възпитанието.
Ще Ви обърна внимание, че закупено по време на брака жилище,също е част от СИО, независимо дали задължението е поето еднолично, или от двамата заедно. Това произтича от установената по силата на закона солидарна отговорност за задължения, поети от тях за задоволяване на нужди на семейството.
За по-обстойна консултация е необходимо да представите документи, въз основа на които да се прецени как да се постъпи при евентуален развод. Задължително се обърнете към колега, или се свържете с мен чрез администриращите този сайт на следния адрес: office@singleparent.bg.

Коментар

Автор: Ирена Дилова

Здравейте забравих да ви напиша че ние нямаме брак

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Ирена Дилова

Здравейте забравих да ви напиша че ние нямаме брак

 

За съжаление фактическото съжителство не поражда правните последици на гражданския брак. Само двойките с граждански брак могат да уредят имуществените си отношения, избирайки предоставените им от Семейния кодекс възможности за съпружеска имуществена общност, разделност или договорен режим. При несемейните двойки съвместното придобиване на вещни права от двамата партньори поражда единствено обикновена съсобственост. Тъй като изброените от вас вещи са закупени от бившият Ви партньор преди началото на фактическото съжителство, респективно по време на това съжителство, но с негови средства /с издадени за това фактури/, то това имуществото не е общо, а само негово.

Коментар

Автор: Ирена Дилова

нещата са закупени по време на съвместното ни съжителство и аз съм давала пари за тях .но той си е вземал фактурите на негово име

Допитване

Автор: Анонимен

Искам да се откажа от детето си което е на 16 г   Не се разбираме от доста години .Правим всичко възможно да и угодим със всичко но тя явно иска да на командва като нейни кукли на конци.Какво трябва да направя?Благодаря предварително за отделеното време

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Ирена Дилова

Искам да се откажа от детето си което е на 16 г   Не се разбираме от доста години .Правим всичко възможно да и угодим със всичко но тя явно иска да на командва като нейни кукли на конци.Какво трябва да направя?Благодаря предварително за отделеното време

Здравейте,
Зададеният въпрос е извън тематичната насоченост на страницата Single Parents, която е създадена за помощ/взаимопомощ на/от самотни родители. Това, както и собствените ми морални възприятия, не ми позволяват да Ви отговоря. Съветвам Ви да потърсите професионалната помощ на детски психолог, за да намерите и разрешите проблемите с Вашето дете.

Въпрос

Автор: Анонимен

Здравейте! Завела съм иск по чл. 62, ал. 2 и чл.69 от СК. Бяха изслушани свидетели, които доказаха, че живея с биологичния баща от 2009 г., направихме акушеро - гинекологична  и кръвно - групова експертиза, но според нея има вероятност за бащинство и при бившия съпруг и при биологичния баща. Поисках от съда да назначи ДНК за мен, детето и бившия съпруг, за да отхвърлим бащинство. Въпросът ми е, какво ще се случи ако не се яви на определените дати за вземане на проба?

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте! Завела съм иск по чл. 62, ал. 2 и чл.69 от СК. Бяха изслушани свидетели, които доказаха, че живея с биологичния баща от 2009 г., направихме акушеро - гинекологична  и кръвно - групова експертиза, но според нея има вероятност за бащинство и при бившия съпруг и при биологичния баща.Поисках от съда да назначи ДНК за мен, детето и бившия съпруг, за да отхвърлим бащинство.Въпросът ми е, какво ще се случи ако не се яви на определените дати за вземане на проба? 

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте бившата ми приятелка от която имам едно дете на 8 години иска да заведе дело за по голяма издръжка която в момента е 80 лв а тя иска 180 лв.Проблема е че доходите ми са малки като цяло заплатата ми е 800 лв но имам заем с вноска 320 лв и лизинг за още 120 лв и реално получавам 360 лв от които си изплащам издръжката.Това че кредита го похарчих за обзавеждане на нейния апартамент няма значение. Въпроса ми е дали съда ще уважи исканията и при положение че сега не мога да свържа двата края с 280 лв чисти с които да си покривам сметките и ежедневните расходи а тя иска да ме докара до просешка тояга с 180 лв ако съда уважи исканията и.Има ли някакъв максимален праг на вземанията.

 

 

 

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте бившата ми приятелка от която имам едно дете на 8 години иска да заведе дело за по голяма издръжка която в момента е 80 лв а тя иска 180 лв.Проблема е че доходите ми са малки като цяло заплатата ми е 800 лв но имам заем с вноска 320 лв и лизинг за още 120 лв и реално получавам 360 лв от които си изплащам издръжката.Това че кредита го похарчих за обзавеждане на нейния апартамент няма значение. Въпроса ми е дали съда ще уважи исканията и при положение че сега не мога да свържа двата края с 280 лв чисти с които да си покривам сметките и ежедневните расходи а тя иска да ме докара до просешка тояга с 180 лв ако съда уважи исканията и.Има ли някакъв максимален праг на вземанията.

 

 

 

 

 

Здравейте,

Според чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката се определя съобразно нуждите на децата и възможностите на родителя, като СК предвижда единствено минимален праг на издръжката за едно дете - ¼ от минималната работна заплата, но не и максимален такъв. При изменения на обстоятелствата (чл.150 от СК), присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена, като в това производство от значение е единствено дали след влизане в сила на съдебното решение, с което е определена първоначалната издръжка, е настъпила някаква промяна в нуждите на детето и възможностите на родителя. Не е необходимо да са се изменили всички обстоятелства, които са били взети предвид при определяне на издръжката, чието изменение се иска. Възможно е да е настъпило изменение само относно нуждите на този, който търси издръжка и това да се дължи на различни причини или само изменение относно възможностите на онзи, който дължи издръжката, за да е налице основание по чл.150 от СК. Промяна в размера може да породи правно действие само след постановяване на съдебно решение и представяне на необходимите в тази насока доказателства.
Предвид изложеното, и в отговор на зададения въпрос следва да отбележа, че ако бившата Ви приятелка заведе дело за промяна размера на издръжката, присъдена в полза на ненавършилото пълнолетие дете, тя следва да докаже нарасналите нужди на детето след постановяване на първоначалното решение в тази насока. Вие съответно, може да обосновете своите възражения, но подчертавам, че СК не определя максимален размер на издръжката, която може да бъде присъдена.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Завела съм иск по чл. 62, ал. 2 и чл.69 от СК. Бяха изслушани свидетели, които доказаха, че живея с биологичния баща от 2009 г., направихме акушеро - гинекологична  и кръвно - групова експертиза, но според нея има вероятност за бащинство и при бившия съпруг и при биологичния баща.Поисках от съда да назначи ДНК за мен, детето и бившия съпруг, за да отхвърлим бащинство.Въпросът ми е, какво ще се случи ако не се яви на определените дати за вземане на проба? 

Здравейте,
Съгласно чл.333 от Гражданския процесуален кодекс, страните по дела за произход са длъжни да оказват съдействие при изготвяне на заключението на вещото лице, осен ако изследването е свързано със сериозна или продължителна опасност за живота или здравето им. Когато отказът е правомерен, съдът определя друг метод на изследване на произхода, който не е свързан с посочената опасност.
В хипотезата на отказ от съдействие (ако се случи при Вас), съдът следва да се произнесе с нарочно определение, което подлежи на обжалване. За получаване на проби посредством методи, с които не се накърнява телесната неприкосновеност, съдът нарежда при необходимост прилагането на подходящи мерки за принуда.

Бащинство

Автор: Анонимен

Здравейте, детето ми е на 11 години отглеждам го сама. В акта му за раждане не фигурират имената на бащата.Водя се самотна майка. Въпросът ми е бащата има ли право да заведе иск за установяване на бащинство и да поиска детето ми да носи неговите имена?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, детето ми е на 11 години отглеждам го сама. В акта му за раждане не фигурират имената на бащата.Водя се самотна майка. Въпросът ми е бащата има ли право да заведе иск за установяване на бащинство и да поиска детето ми да носи неговите имена?

Здравейте,
Произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката – в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието.
Биологичният баща на Вашето дете може да го припознае, като това е едностранен акт и за неговото извършване законът не изисква нито съгласието на припознавания (детето), нито Вашето като негов родител. Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданско състояние и се съобщава на другия родител и на детето ако е навършило четиринадесет години. Срокът за съобщаване и 7-дневен, считано от извършването му. Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването в тримесечен срок от уведомяването, като в този случай припознаващият може да предяви иск за установяване на произход. Тоест, ако припознаващият е бащата на детето Ви, едва в посочената хипотеза (припознаване, респективно оспорване) той може да предяви иск за установяване на произход.

vapros

Автор: Анонимен

mogali da si vzemam deteto ot maikata kato moite oslovia za gledane sa po dobri ot neinite

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

mogali da si vzemam deteto ot maikata kato moite oslovia za gledane sa po dobri ot neinite

 

 Моля да конкретизирате питането си!

издръжка

Автор: Анонимен

ако нямам склю4ен брак с жената но имаме дете  което съм припознал мога ли да се  откажа  от изплащане на издръжка  или поне да я намаля , при положение че с нея не сме ве4е заедно 

Мога ли да не плащам

Автор: Анонимен

Мога ли да не плащам издръжка при положение ,4е жената  с която дори нямам брак отива при друг мъж  по собствено желание  

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

ако нямам склю4ен брак с жената но имаме дете  което съм припознал мога ли да се  откажа  от изплащане на издръжка  или поне да я намаля , при положение че с нея не сме ве4е заедно 

Здравейте,
Нееднократно сме засягали темата за издръжка на дете, включително за родено от фактическо съжителство, като може да проследите отговорите в тази насока, дадени в текущия раздел на страницата ни. В отговор на питането Ви ще добавя, че Вие, като родител сте задължен от закона да осигурите на непълнолетното си дете условия на живот, необходими за неговото развитие, съобразно Вашите възможности и материално състояние. Вие дължите издръжка, независимо от това дали живеете или не с майката на детето, като размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на този, който я дължи.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Мога ли да не плащам издръжка при положение ,4е жената  с която дори нямам брак отива при друг мъж  по собствено желание  

 

Здравейте,

моля вижте отговорите по темата за издръжката на дете в текущия раздел на страницата ни, както и последния отговор, който сме дали.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте ! Имах няколко месеца връзка с една жена,но всичко приключи. Малко преди да направи 1 година тя ме потърси за да ми съобщи че съм станал татко.Искаше издръжка за детето.Аз нито съм знаел за съществуването му, нито искам да го признавам.Имам си семейство,Тъй като й отказах да й дам пари тя сега е завела дело за припознаване и издръжка.Има ли право и мога ли да не го припознавам и да не плащам издръжки?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте ! Имах няколко месеца връзка с една жена,но всичко приключи. Малко преди да направи 1 година тя ме потърси за да ми съобщи че съм станал татко.Искаше издръжка за детето.Аз нито съм знаел за съществуването му, нито искам да го признавам.Имам си семейство,Тъй като й отказах да й дам пари тя сега е завела дело за припознаване и издръжка.Има ли право и мога ли да не го припознавам и да не плащам издръжки?

Здравейте,
Бъркате понятията „припознаване“ и „иск за установяване на произход“. И двата са способи за установяване на произход, но с това приликите им се изчерпват. Припознаването е едностранен акт - заявление на едно лице, че дадено дете произхожда от него. Във Вашия случай става въпрос за „иск за установяване на произход“, предявен от майката на детето. Тя е упражнила свое право, регламентирано в чл. 69 от Семейния кодекс. В случай, че жената успее да докаже претенциите си, и съдът уважи този иск, той служебно постановява при кого от родителите да живее детето, мерки за упражняване на родителските права, режима на лични отношения между детето и родителите, както и неговата издръжка. Тоест, плащането на издръжка ще е извън Вашата воля, а решение на съда.

Родителски права и право на посещения

Автор: Анонимен

Здравейте! Имам познати, които живееха във фактическо съпружеско съжителство или т.н. "на семейни начала". Имат дете, което е на 6 години. Бащата е припознал детето при неговото раждане. От около 3 години са разделени и не живеят заедно. И тримата живеят в Германия, а детето е при майката. Живеят в различни градове. Бащата иска да се среща с детето, но майката не е съгласна. Знам, че този въпрос трябва да се реши в съд в Германия. Можете ли да дадете повече информация какви са изискванията специално за Германия.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Имам познати, които живееха във фактическо съпружеско съжителство или т.н. "на семейни начала". Имат дете, което е на 6 години. Бащата е припознал детето при неговото раждане. От около 3 години са разделени и не живеят заедно. И тримата живеят в Германия, а детето е при майката. Живеят в различни градове. Бащата иска да се среща с детето, но майката не е съгласна. Знам, че този въпрос трябва да се реши в съд в Германия. Можете ли да дадете повече информация какви са изискванията специално за Германия.

Здравейте,
По начало действието на българските граждански закони, в това число и Семейния кодекс (уреждащ въпросите за местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му) се разпростира в териториалните предели, на която се проявява суверенитетът на Република България и може да намери приложение в друга държава само по силата на международното частно право. В този ред на мисли ще Ви посъветвам да се обърнете към колега, който специализира международно частно право, за да Ви даде нужната консултация.

Издръжка

Автор: Анонимен

Здравейте,плащам издръжка на бившата редовно за детето си.Лятото детето ще бъде при мен.Въпросът ми е длъжен ли съм да плащам издръжка на майката  за месеците през които детето ще живее при мен,след като аз ще покривам нуждите му за този период?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,плащам издръжка на бившата редовно за детето си.Лятото детето ще бъде при мен.Въпросът ми е длъжен ли съм да плащам издръжка на майката  за месеците през които детето ще живее при мен,след като аз ще покривам нуждите му за този период?

Здравейте,
Издръжката се дължи, така както е определена от съда. Родителят, осъден да плаща издръжка на детето си, дължи ежемесечно изплащане на пълния размер на присъдената издръжка, независимо дали тя се отнася за определен период от време през лятото. Плащането на издръжката е задължително, като това е издръжка за детето, а не за майката. Съответно плащането й подлежи на прекратяване или изменение при настъпване на определените за това от закона основания, по предвидения от закона ред.

В допълнение искам да добавя, че ако поддържате добри отношения с бившата си съпруга, по взаимно ваше съгласие бихте могли да решите за летните месеци, през които детето е при вас, да не плащате определената издръжка или да платите същата в по-нисък размер. Но това е само на добра воля/решение, а съгласно закона.

Издръжка

Автор: Анонимен

Добър ден!

От 1 година живея в Германия.

Детето е на 3 годинки,бащата като разбра че съм бременна се разделихме,но се съгласи да я признае и си даде фамилията(фигурира в акта за раждане),но с уговорката,че няма да поеме никакви ангажименти към нас.Сега,когато станах се регистрирах в джобцентъра,автоматично ме пратиха в Jungeramd за издръжка на детето,но тъй като нямам никаква връзка с него,служителката се заяде за сегашния му адрес.Не можела да повярва,че не знам къде живее при условие ,че е признал детето.Сега ме праща в AWO да ми сформират докумен за адреса на бащата и да съм напишела някакво писменно обяснение,защо отказва да се грижи за малката.

Какво да направя в случай,че не мога да посоча негов адрес?

Благодаря Ви предварително!

Коментар

Автор: faty mourad

Добър ден!

От 1'на година живея в Германия,но преди един месец се регистрирах в джобцентъра и от там автоматично ме пратиха в jungendamt ,защото съм самотна майка.Детето ми е на 3 години,бащата я призна и си даде фамишията,но нямам никакъв контакт с него.Служителката се заяжда и иска адрес,а аз с такъв не разполагам.Как е възможно да признае детето ,а да не се грижи за него и до там зацикля и не може да се разберем.

Сега ме праща в АWO ,не знам за какво иде реч.

Какво следва когато не мога да посоча адреса му?

Иска ми и писменно да обесня,защо не желае бащата да се грижи за детето.

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: faty mourad

Добър ден!

От 1'на година живея в Германия,но преди един месец се регистрирах в джобцентъра и от там автоматично ме пратиха в jungendamt ,защото съм самотна майка.Детето ми е на 3 години,бащата я призна и си даде фамишията,но нямам никакъв контакт с него.Служителката се заяжда и иска адрес,а аз с такъв не разполагам.Как е възможно да признае детето ,а да не се грижи за него и до там зацикля и не може да се разберем.

Сега ме праща в АWO ,не знам за какво иде реч.

Какво следва когато не мога да посоча адреса му?

Иска ми и писменно да обесня,защо не желае бащата да се грижи за детето.

 

Здравейте,
За съжаление не съм сигурна, че мога да Ви помогна, тъй като става въпрос за чуждо законодателство. Също така, от изложената от Вас фактология не разбрах къде живее бащата на Вашето дете – дали в България или в Германия. В случай, че той живее в България, то посочете неговият последен постоянен адрес или настоящ адрес, който Ви е известен.

Коментар

Автор: Анонимен

Dobar den. Az sam samotna bezrabotna maika i s majami sme razdeleni no toi ne mi pomaga v otglejdaneto na deteto vazmojnolie dasi si hvana bezplatno advokat tai kato nqma vazmojnost da si pozvolq da si naema chasten zada osadq bivshiqt mi zada izplashta izdrajka na deteto koeto e na 2 gd blagodq vi mn 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Dobar den. Az sam samotna bezrabotna maika i s majami sme razdeleni no toi ne mi pomaga v otglejdaneto na deteto vazmojnolie dasi si hvana bezplatno advokat tai kato nqma vazmojnost da si pozvolq da si naema chasten zada osadq bivshiqt mi zada izplashta izdrajka na deteto koeto e na 2 gd blagodq vi mn 

Здравейте,
За да ангажирате безплатно адвокат, който да се заеме с Вашето дело, трябва да се обърнете към Националното бюро за правна помощ, чиито координати може да намерите на приложения адрес: http://www.nbpp.government.bg/

Лятна отпуска

Автор: Анонимен

Здравейте,

в решението за развод пише, че трябва в определен срок да уведомя бащата на децата кога ще използвам лятната си отпуска, за да вземе децата за лятото по време, което не се засича с нея. Длъжен ли е той да ме уведоми кога смята да вземе децата и как мога да го изискам от него (с добро отношение нищо не постигам)? Трябва ми план, за да уведомя в детската градина кога ще отсъстват.

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Анонимен

Здравейте,

в решението за развод пише, че трябва в определен срок да уведомя бащата на децата кога ще използвам лятната си отпуска, за да вземе децата за лятото по време, което не се засича с нея. Длъжен ли е той да ме уведоми кога смята да вземе децата и как мога да го изискам от него (с добро отношение нищо не постигам)? Трябва ми план, за да уведомя в детската градина кога ще отсъстват.

 Уведомете бащата официално (по доказуем начин) кога смятате да използвате платения си годишен отпуск, както и възможните дати, в които той може да вземе децата и да упражни полагащите му по силата на съдебното решение дни.

Поздрави,

Р.

Въпрос

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

в решението за развод пише, че трябва в определен срок да уведомя бащата на децата кога ще използвам лятната си отпуска, за да вземе децата за лятото по време, което не се засича с нея. Длъжен ли е той да ме уведоми кога смята да вземе децата и как мога да го изискам от него (с добро отношение нищо не постигам)? Трябва ми план, за да уведомя в детската градина кога ще отсъстват.

Здравейте,

за да може да Ви дадем максимално акуратен отговор на питането Ви, моля да уточните дали според решението на съда децата ще стоят при бащата през цялото лято, с изключение на времето, през което Вие ползвате отпуск или само за определен период от време (например 10,20 или повече дни)?

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

в решението за развод пише, че трябва в определен срок да уведомя бащата на децата кога ще използвам лятната си отпуска, за да вземе децата за лятото по време, което не се засича с нея. Длъжен ли е той да ме уведоми кога смята да вземе децата и как мога да го изискам от него (с добро отношение нищо не постигам)? Трябва ми план, за да уведомя в детската градина кога ще отсъстват.

Здравейте,

за да може да Ви дадем максимално акуратен отговор на питането Ви, моля да уточните дали според решението на съда децата ще стоят при бащата през цялото лято, с изключение на времето, през което Вие ползвате отпуск или само за определен период от време (например 10,20 или повече дни)?

 Здравейте, според решението има право да ги вземе за 1 месец (не е уточнено дали може наведнъж или на няколко пъти, например 3 х 10 дена).

Отговор

Автор: Анонимен

Здравейте отново,

(имам някакъв проблем с публикуването на отговора си...)

Според решението на съда бащата има право на 1 месец през лятото. Също така не е уточнено и не знам дали може на няколко пъти да ги вземе или трябва да е наведнъж.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте отново,

(имам някакъв проблем с публикуването на отговора си...)

Според решението на съда бащата има право на 1 месец през лятото. Също така не е уточнено и не знам дали може на няколко пъти да ги вземе или трябва да е наведнъж.

Здравейте,

Благодаря за уточнението, но за съжаление няма предвиден формален ред, както за уведомяване от Ваша страна на бащата за времето, през което ще ползвате платения годишен отпуск през лятото, така и за бащата да уведоми Вас, кога ще вземе децата в определеното му от съда време – един месец през лятото.
Съветвам Ви щом имате яснота за времето на ползване на предвидения отпуск, да уведомите бащата писмено (чрез телеграма, нотариална покана или друг начин), като му укажете срок, в който да Ви отговори. Отговорът зависи от неговата добронамереност, като не може да го задължите да го стори. Спокойно може да заявите собствения си отпуск в детската градина, дори и при неяснота относно този на бащата. Ако и когато той поиска децата - в детската градина не могат да Ви откажат да ги пуснат.

PS Това, че не виждате публикацията си веднага на сайта не се дължи на технически проблем, а на факта, че не сте регистриран потребител. В този случай администратор на сайта одобрява направените публикации в срок от 24 часа и тогава те стават "видими" на сайта.

неприпознато дете

Автор: Анонимен

Здр имам неприпознато дете и искам да попитам майката има ли право да ме съди при условие че пращам пари за детето и ако ме съди на какво основание може да ме съди и ако иска тест за бащинство и се обърне към съда тя ли поема разходите ?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здр имам неприпознато дете и искам да попитам майката има ли право да ме съди при условие че пращам пари за детето и ако ме съди на какво основание може да ме съди и ако иска тест за бащинство и се обърне към съда тя ли поема разходите ?

Здравейте,
Срещу Вас може да бъде предявен иск за установяване на произход от бащата (чл.69 от Семейния кодекс ), като лицата овластени от закона с това право лица са: 1. майката на детето – в срок до 3 години от раждането на детето, и 2. самото дете – до три години от навършване на пълнолетие. При уважаване на този иск съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, определя мерките за упражняване на родителските права, режима на лични отношения между детето и родителя, както и неговата издръжка.
Предмет на доказване по иска е, че майката е заченала детето от мъжа, сочен за баща. Затова трябва да се установи на първо място вероятния период на зачеване и наличието на съответни връзки между майката и Вас (като евентуален ответник) през този период. Това се установява с помощта на гинекологична и други съдебномедицински експертизи, с гласни доказателствени средства и други допустими от Гражданския процесуален кодекс доказателствени средства. Необходимо е също така да се установи биологичната съвместимост между детето и претендирания баща чрез назначаване на медицински експертизи и изслушване на вещи лица (ДНК, квърногрупови и др.). По отношение присъждане на разноските, сторени в производството по чл.69 от СК ще намерят приложение общите правила на ГПК, установени в хипотезите на чл.78.
Макар и да не сте отправили въпрос, ще Ви обърна внимание, че разполагате с възможност да припознаете детето, което може да сторите по административен ред, както и да постигнете съгласие с майката посредством споразумение къде да живее детето, упражняване на родителските права, какви да са личните отношения с другия родител и издръжката (чл.127, ал.1 от Семейния кодекс). Районният съд по местоживеене на детето може да утвърди това споразумение, стига вие двамата да го пожелаете и разбира се, това споразумение отговаря на законовите изисквания и интересите на детето.

Автор: Анонимен

Здравейте! Искам да попитам....

 

Разведена съм и имам решение от съда.В летния период бащата има право на  един месец да е с детето.Миналата година се разбрахме кога ще го вземе, и ми направи номер.Взе го по време на моята отпуска.Сега изисквам от него бележка от ннотариус кой да ти ще го взима, защото подадох жалба в районното , но без никакъв резултат.Имам ли право да изисквам такава заверена бележка?

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Искам да попитам....

 

Разведена съм и имам решение от съда.В летния период бащата има право на  един месец да е с детето.Миналата година се разбрахме кога ще го вземе, и ми направи номер.Взе го по време на моята отпуска.Сега изисквам от него бележка от ннотариус кой да ти ще го взима, защото подадох жалба в районното , но без никакъв резултат.Имам ли право да изисквам такава заверена бележка?

 

Здравейте,
Обикновено съда постановява бащата да вижда и взима детето за определен период от време през лятото, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Предполагам, че и при Вас е така. Ще Ви посъветвам щом имате яснота кога ще ползвате Вашият платен годишен отпуск, да уведомите бащата писмено (чрез писмо, нотариална покана, телеграма и др.), за да знае кога да планира упражняването на предоставените му права. Добре е също да му укажете срок, в който следва да Ви отговор. Отговорът зависи от неговата добронамереност, като не може да го задължите да го стори.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, 

Бих искал да попитам при наличие на припознато дете по време на вече сключен брак то се описва като такова равностойно с родените по време на брак при молбата за развод по взаимно съгласие? 

Благодаря предварително!

издръжка на дете над 18 години

Автор: Анонимен

Детето навъри 18 години и бащата спря да изплаща издръжка.Изводихме изпълнителен лист,диплам за завършено средно обра-зование,удостоверение от училището където редовно детето учеше и искахме да вазедем съдебно дело.Получихме отказ от всичи съдии изпълнители в града независими че,се нарушава чл,144 от СК.Как да постъпим?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, 

Бих искал да попитам при наличие на припознато дете по време на вече сключен брак то се описва като такова равностойно с родените по време на брак при молбата за развод по взаимно съгласие? 

Благодаря предварително!

Здравейте,
Припознаването е уредено в СК като способ за установяване на произход. То е едностранен декларативен акт, който не създава бащинство или майчинство, а само го обявява. Тоест, извършвайки го, Вие обявявате с обратно действие (към момента на раждането), че едно дете е Ваше. Правните последици от припознаването се изразяват във възникване на родителско качество на припозналия и на родителски права и задължения спрямо припознатото дете. Въпросът за родителските права след развода спрямо Вашите деца, в това число и припознатото, ще бъде разрешен в производството по прекратяване на брака.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Детето навъри 18 години и бащата спря да изплаща издръжка.Изводихме изпълнителен лист,диплам за завършено средно обра-зование,удостоверение от училището където редовно детето учеше и искахме да вазедем съдебно дело.Получихме отказ от всичи съдии изпълнители в града независими че,се нарушава чл,144 от СК.Как да постъпим?

Здравейте,
Цитираната от Вас законова разпоредба урежда издръжка на пълнолетни деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.
От изложените от Вас факти е видно, че детето е завършило средното си образование, поради което няма законово основание за претендиране на издръжка за в бъдеще, освен ако то не продължи своето образование във висше учебно заведение и са налице другите нормативно регламентираните кумулативни предпоставки за това.

Коментар Смяна на фамилно име

Автор: Анонимен

Предвид на това че,бащата не се интересува от сина си,налага психически тормоз, детето е на 21 години и иска да си смени фамилията така както е на майката след развода какво следва да се направи?Въобще възможно ли е?

КоментарВъзбрана на имот.

Автор: Анонимен

Плащахме издръжка на непълнолетно дете лично на него без документи.Бащата /тъйкато детето е присъдено на него/

заведе изпълнително дело и така платихме втори път издръжката за 3 години на зад с лихвите.Като за целта е направена възбрана на жилището на майката. как и кога ще падне възбраната?Какъв адвокат следва да наемем въобще какво следва от тук нататък.Като веднъж  се упарихме сега ще ги привеждаме през сметката на съдия изпълнителя редовно.Но как ще се освободи жилището?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Предвид на това че,бащата не се интересува от сина си,налага психически тормоз, детето е на 21 години и иска да си смени фамилията така както е на майката след развода какво следва да се направи?Въобще възможно ли е?

 Здравейте,

Въпросът е извън тематичната насоченост на сайта - да осъществя юридическа помощ на родители, отглеждащи и възпитаващи сами своите непълнолетни деца. Детето Ви е на 21 години, пълнолетно е, поради което може да се обърне към колега за консултация относно процедурата по промяна на фамилното име по съдебен ред, съобразно Закона за гражданската регистрация. 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Плащахме издръжка на непълнолетно дете лично на него без документи.Бащата /тъйкато детето е присъдено на него/

заведе изпълнително дело и така платихме втори път издръжката за 3 години на зад с лихвите.Като за целта е направена възбрана на жилището на майката. как и кога ще падне възбраната?Какъв адвокат следва да наемем въобще какво следва от тук нататък.Като веднъж  се упарихме сега ще ги привеждаме през сметката на съдия изпълнителя редовно.Но как ще се освободи жилището?

Здравейте,
Следва да се обърнете за юридическа консултация към колега, тъй като питането Ви не попада в кръга на въпросите, на които отговарям. Насочвам вниманието Ви към същността на сайта, и по-специално на този раздел, който е създаден да оказва специализирана помощ на самотни родители във връзка с отглеждането на техните деца.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

имам две деца,едното е на 4г. ,а другото е на 6г. С баща им сме разделени (не разведени,не сме имали брак) от 3г. и половина. Заведох му дело за издръжка,след това последва и дело за свиждане. След двете дела нито плаща редовно издръжка,нито ги вижда/взима,както е определил съда...дори и не се обажда. За издръжката е на съдия-изпълнител.Не искам и аз,и те да имат нищо общо с него. Моля Ви,посъветвайте ме,как по най-бърз и безболезнени начин да му отнема родителските права. Благодаря за вниманието!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

имам две деца,едното е на 4г. ,а другото е на 6г. С баща им сме разделени (не разведени,не сме имали брак) от 3г. и половина. Заведох му дело за издръжка,след това последва и дело за свиждане. След двете дела нито плаща редовно издръжка,нито ги вижда/взима,както е определил съда...дори и не се обажда. За издръжката е на съдия-изпълнител.Не искам и аз,и те да имат нищо общо с него. Моля Ви,посъветвайте ме,как по най-бърз и безболезнени начин да му отнема родителските права. Благодаря за вниманието!

 

Здравейте,

Лишаването от родителски права е цялостно отнемане на правата и е крайна мярка за защита на интересите на детето, регламентирано като процедура в глава девета от Семейния кодекс.
Съгласно чл.132, ал.1 от СК родителят може да бъде лишен от родителски права:
1. в особено тежки случая по чл.131 от СК - когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;
2. когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка, като в този случай е необходимо тези две предпоставки да са налице кумулативно.
Лишаването от родителски права се осъществява по съдебен ред, по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето. По делото се изслушват прокурорът, представител на дирекция „Социално подпомагане“ (отдел „Закрила на детето) и родителят, чието лишаване от права се иска, освен ако той не се яви без уважителни причини, и детето – при условията на чл.15 от Закона за закрила на детето.
Обръщам внимание, че при изменение на обстоятелствата, наложили лишаване от родителски права, съдът може да ги отмени или измени. Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.

Коментар

Автор: Анонимен

ЗДРАВЕЙТЕ!Дъщеря ми навърши 18 години.ученичка е в 11 клас.Какво трябва да направим за да получава издръжка от бащата?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

ЗДРАВЕЙТЕ!Дъщеря ми навърши 18 години.ученичка е в 11 клас.Какво трябва да направим за да получава издръжка от бащата?

Здравейте,

Дъщеря Ви може да предяви иск за присъждане на издръжка (пред Районния съд по постоянен адрес на ответника или по постоянен адрес на ищеца, с цел закрила на търсещия издръжка), предвид чл.144 от Семейния кодекс, който регламентира дължимостта на издръжка от родителите на пълнолетни им деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвизения срок на обучение, до навършване на дведесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имущество си и родителите могат да я дават без особени затруднения. Обръщам внимание, че предпоставките на цитираната законова разпоредба следва да са кумулативно установени в един евентуален съдебен процес. Тоест, освен възрастта на детето и редовната форма на обучение, следва да се докаже:
- невъзможност за издръжка от собствени доходи или имущество;
– възможност на родителя да осигурява такава издръжка без от това за него да възникват големи затруднения.

Унаследяване

Автор: Анонимен

Здравейте!  Живея с мъжа си на семейни начала . Имаме дете на 10г. Не серазбираме с него и той постоянно гони мене и детето ни от вкъщи. Апартамента е на негово име и на майка ми. Ремонт на жилището правех аз. Искам да попитам , ако се разделиме дали детето ми , което той е припознал пли раждането ще може да претендира за жилището?

Коментар

Автор: Полина Димитрова-Иванова

Здравейте, аз съм бъдеща майка на дете от друг мъж. Съпругът ми знае, че детето не е от него и нежелае да го припознава. Засега нямам представа дали ще остана омъжена за съпруга си, тъй като той не е сигурен дали ще може да живее с мен след случилото се. Биологичния баща иска да припознае детето си и да получи бащински права. Той казва, че иска да заведе детето ни да живее с него в Холандия. Аз не желая да живея с този човек, защото той е агресивен и склонен да употребява наркотици, затова смятам, че за мен и детето ми не е добре да живеем при биологичния баща. Може ли да заведе детето ми далеч от мен да живее с него в чужда държава без мое съгласие? Какви права ще има, въобще, след като го припознае? Ако ми праща редовно пари, трябва ли да искам от него издръжка по съдебен път? Ако остана омъжена за съпруга си той ще има ли някакви права над детето, след като няма бащински права, но все още е мой съпруг!? 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Полина Димитрова-Иванова

Здравейте, аз съм бъдеща майка на дете от друг мъж. Съпругът ми знае, че детето не е от него и нежелае да го припознава. Засега нямам представа дали ще остана омъжена за съпруга си, тъй като той не е сигурен дали ще може да живее с мен след случилото се. Биологичния баща иска да припознае детето си и да получи бащински права. Той казва, че иска да заведе детето ни да живее с него в Холандия. Аз не желая да живея с този човек, защото той е агресивен и склонен да употребява наркотици, затова смятам, че за мен и детето ми не е добре да живеем при биологичния баща. Може ли да заведе детето ми далеч от мен да живее с него в чужда държава без мое съгласие? Какви права ще има, въобще, след като го припознае? Ако ми праща редовно пари, трябва ли да искам от него издръжка по съдебен път? Ако остана омъжена за съпруга си той ще има ли някакви права над детето, след като няма бащински права, но все още е мой съпруг!? 

Здравейте,
В чл.61, ал.1 от СК е установена т.нар. „презумпця за бащинство“, съгласно която съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. Тоест, законът приема за вярно, че бащата на детето е съпругът на майката при наличие на законен брак, произход на детето от майката и раждане до 300 дни от прекратяване на брака. Презумпцията отнесена към Вашето питане означава, че ако са налице цитираните предпоставки, то в акта за раждане на детето ще бъде записан съпруга Ви и той ще е носител не само на права, но и на задължения към детето като негов родител.
Презумпцията за бащинство обаче е оборима, тъй като може да не отговаря на действителността. Оспорването й се извършва по съдебен ред чрез иск за оспорване на бащинството, като право да го предяват имат майката – до една година от раждането, съпругът на майката – до изтичане на една година от узнаване на раждането и детето – до една година от навършване на пълнолетието. Предмет на доказване по този иск е, че детето не е могло да бъде заченато от съпруга на майката, като това обстоятелство трябва да бъде изключено по категоричен начин.
В случай, че Вие предявите иск за оспорване на бащинство, то разполагате с възможост да го съедините за съвместно разглеждане с друг, който е за за установяване на произхода от действителния баща на детето. Вън от хипотезата по предходното изречение, чл.69 от СК регламентира, че произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката – в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетие. При уважаване на иск за установяване на произход съдът служебно ще се произнесе при кого от родителите да живее детето, мерки за упражняване на родителските права, режима на лични отношения между детето и родителите, както и неговата издръжка.
Биологгичният баща на детето действително разполага с възможност за неговото припознаване, но доколкото същото е титул за установяване на произход (извършва се чрез едностранен извънсъдебен и декларативен акт на припознаващия - писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние, декларация с нотариално заверен подпис пак пред това лице и заявление, подадено до длъжностното лице по гражданското състояние чрез управителя на заведението, в което се е родило детето) и като краен резултат има за цел вписване в акта на раждане, то не може да се извърши преди оборване на презумпцията за бащинство. Правните последици от припознаването се изразяват във възникване на родителско качество на припозналия и на родителски права и задължения спрямо припознатото дете.
В случай, че вие като родители на ненавършилото пълнолетие дете не живеете заедно, може да постигнете съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, както и да поискате от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. При невъзможност за диалог и постигане на цитираното в предходното изречение споразумение, разполагате със законова възможност да отнсете спорът за решаване от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно.
Независимо при кого от двамата родители ще живее детето, то не може да напуска пределите на страната без изричното съгласие на другия, дадено обикновено под формата на декларация с нотариална заверка на подписа. По начало въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато родителите не постигнат това съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!  Живея с мъжа си на семейни начала . Имаме дете на 10г. Не серазбираме с него и той постоянно гони мене и детето ни от вкъщи. Апартамента е на негово име и на майка ми. Ремонт на жилището правех аз. Искам да попитам , ако се разделиме дали детето ми , което той е припознал пли раждането ще може да претендира за жилището?

Здравейте,
Семейният кодекс е предвидил равенство на родените в брак деца с тези, родени извън брака. В случай, че детето Ви е припознато, то има право да наследява баща си.

Родителски права

Автор: Анонимен

Здравейте! Живея с мъжа си на семейни начела от 2 год. и 3 м. Имаме дъщеря на 1 год. и 8 мес. Преди един месец напуснах дома му заедно с дъщеря си. Идва да я взима всяка събота и неделя. Въпросът ми е, аз все още съм в майчинство до месец ноември, да ли има право, ако заведе дело, да ми вземе дете след изтичане на майчинството ми? При положение, че живея при майка си, детето има собствена стая и имам постоянна работа. Месечната заплата на бащата е по-висока от моята. Има ли опасност да ми вземе детето?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Живея с мъжа си на семейни начела от 2 год. и 3 м. Имаме дъщеря на 1 год. и 8 мес. Преди един месец напуснах дома му заедно с дъщеря си. Идва да я взима всяка събота и неделя. Въпросът ми е, аз все още съм в майчинство до месец ноември, да ли има право, ако заведе дело, да ми вземе дете след изтичане на майчинството ми? При положение, че живея при майка си, детето има собствена стая и имам постоянна работа. Месечната заплата на бащата е по-висока от моята. Има ли опасност да ми вземе детето?

Здравейте,
Когато родители не живеят заедно, те могат за постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, като закона им предоставя правото да пискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди това споразумение. Възможно е, поради влошени междуличностни отношения родителите да не успеят да постигнат съгласие по смисъла на хипотезата, посочена в предходното изречение. Тогава, спорът може да се отнесе за решаване от районния съд по настоящия адрес на детето. Тоест, бащата на Вашето дете разполага с посочената възможност, но само ако не успеете да постигнете цитираното по-горе съгласие. При разглеждане на спора от районния съд, той следва да се произнесе по въпросите: при кого от родителите да живее детето, на кого от тях да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права, както и режима на личните отношения между детето и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права и издръжката на детето. Съдът решава посочените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Видно е, че изброените обстоятелства са от най-разнообразно естество, като от значение са не отделни обстоятелства (например само жилищно-битови и други материални условия на живот), а съвкупността от фактите на разглеждания казус.

Родителски права

Автор: Анонимен

Здравейте, искам да попитам следното: Предстои ми развод, но тъй като детето ми навършва 2 год, от службата правят всичко, за да не ме върнат на работа. Въпроса ми е, ако остана без работа, каква е вероятността да не ми дадат детето, а да го присъдят  на бащата? И след като започна нова работа ще ми го дадат ли? Благодаря предварително за отговора!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, искам да попитам следното: Предстои ми развод, но тъй като детето ми навършва 2 год, от службата правят всичко, за да не ме върнат на работа. Въпроса ми е, ако остана без работа, каква е вероятността да не ми дадат детето, а да го присъдят  на бащата? И след като започна нова работа ще ми го дадат ли? Благодаря предварително за отговора!

Здравейте,
При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава споразумението само ако са защитени интересите на децата. С такава възможност разполагате и Вие, но в случай, че не успеете да постигнете споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, на кого от тях да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права, както и режима на личните отношения между детето и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права и издръжката на детето. Нееднократно е обръщано внимание в настоящата рубрика, че съдът решава изброените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето - за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Тоест, от значение са не отделни обстоятелства (като посочените от Вас материални условия на живот), а съвкупността от фактите на разглеждания от съда казус. В този ред на мисли, не мога да се ангажирам с вероятност от представяне упражняването на родителските права на Вас.
Вън от изложеното, ще обърна внимание, че ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

Въпрос

Автор: Анонимен

Здравейте! Току ще ме шокираха с факта че имам дете на година и половина от извънбрачна връзка преди време която не потдържам от близо 2 г и ми искат ежемесечна издръжка.Как мога да се защита от това изнудване? неможе без мое знание и желание да се правят деца-може и мое да е но не трябва ли и аз да съм съгласен.Посъвтвайте ме какво да правя.Аз си имам дете и плащам издръжка понеже от скоро съм разведен

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Току ще ме шокираха с факта че имам дете на година и половина от извънбрачна връзка преди време която не потдържам от близо 2 г и ми искат ежемесечна издръжка.Как мога да се защита от това изнудване? неможе без мое знание и желание да се правят деца-може и мое да е но не трябва ли и аз да съм съгласен.Посъвтвайте ме какво да правя.Аз си имам дете и плащам издръжка понеже от скоро съм разведен

Здравейте,
Ще запазя правото си да не отговоря, защото както нееднократно е посочвано, в този сайт се дават консултации на самотни родители, които отглеждат детето/децата си, какъвто Вие не сте.
Обърнете се за правен съвет към колега, който ще Ви консултира срещу заплащане, съобразно представените от Вас факти.

Въпрос

Автор: Анонимен

Здравейте,развеждам се за 2-ри път .Имам две деца от предния и едно пт 2-рия ,имам ограничителна заповед издадена само за мен,той живее при родителите си които непрестанно говорят срещу мен и другите ми деца,детето му не ги е виждало откакто е родено.Сега след развода се предполага,че той ще го взима лятото за месец и половина.Въпросът ми е тъй като той живее в чужбина през останалото време,колко минимално мога да изисквам престой при него?Ако се откажа от издръжка примерно?И мога ли да изисквам от него(тъй като работи навън) да имам изкарано пълномощно,което да не може да бъде оттеглено в последствие?Благодаря ви

zapitvane

Автор: Анонимен

Zdraveite, iskam da popitam ot okolo 4 godini imam advokat i vodq delo za obe6tetenie slad kato sapruga mi zagina pri katastrofa i dosega advokata ni6to ne e nmapravil vse kazva6e 4e deloto e otmeneno ili se objalva i az si naeh nov advokat bez da ovedomq stariq.moje li parviq advokat da me sadi za ne6to

Отмяна на приознаване?Коментар

Автор: Анонимен

Дъщеря ми е припозната от настоящия ми съпруг, който не е биологичния и баща. В момента се разделяме и въпросът ми е дали може да се отмени и как припознаването? Не е минала една година от издаване на новия акт за раждане.

Благодаря Ви предварително!

издръжка

Автор: Анонимен

здрасти преди един месец навърших 18 години родителите ми са разведени от 11години.баща ми е осъден да плаща издръжка.от която не ми е платил нищо през тези години.какво мога да направя за да си получя цялата издръжка с лихвите.благодаря предварително

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Zdraveite, iskam da popitam ot okolo 4 godini imam advokat i vodq delo za obe6tetenie slad kato sapruga mi zagina pri katastrofa i dosega advokata ni6to ne e nmapravil vse kazva6e 4e deloto e otmeneno ili se objalva i az si naeh nov advokat bez da ovedomq stariq.moje li parviq advokat da me sadi za ne6to

Здравейте,
Питането Ви не попада в кръга от въпроси, по които се дават консултации в този сайт. Тук се дават консултации на родители, които сами отглеждат детето/децата си, какъвто не е Вашият казус, или поне предмета на питането Ви. Обърнете се за правен съвет към колега, който ще Ви консултира, съобразно представените от Вас факти.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,развеждам се за 2-ри път .Имам две деца от предния и едно пт 2-рия ,имам ограничителна заповед издадена само за мен,той живее при родителите си които непрестанно говорят срещу мен и другите ми деца,детето му не ги е виждало откакто е родено.Сега след развода се предполага,че той ще го взима лятото за месец и половина.Въпросът ми е тъй като той живее в чужбина през останалото време,колко минимално мога да изисквам престой при него?Ако се откажа от издръжка примерно?И мога ли да изисквам от него(тъй като работи навън) да имам изкарано пълномощно,което да не може да бъде оттеглено в последствие?Благодаря ви

Здравейте,
При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълноление деца от брака в техен интерес, като съдът утвърждава споразумението ако са защитени интересите на децата. С такава възможност разполагате и Вие, но в случай, че не успеете да постигнете споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, на кого от тях да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права, както и режима на личните отношения между детето и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права и издръжката на детето. Съдът следва да реши изброените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето - за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Тоест, законът е категоричен, поради което не мога да се ангажирам с евентуални прогнози по отношение на питането Ви за минимален престой на детето.
Семейния кодекс вменява на родителите ангажимент за даване на издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца и такава ще се дължи от съпругът Ви, независимо от Вашето желание и евентуални догововрки с бащата на детето Ви.
По отношение на последния поставен от Вас въпрос, макар да липсва конкретика, предполагам, че става въпрос за пътуване на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи за това. И тези въпроси се решават по общо съгласие на родителите (включително даване на мандат за пътуване на детето в чужбина, като упълномощаването може да е за еднократно пътуване, с фиксирани дати за престой и дестинация, или общо и безсрочно, като всяко пълномощно е възможно да бъде оттеглено впоследствие), а при невъзможност, спорът се отнася за решаване от районния съд по настоящия адрес на детето.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

здрасти преди един месец навърших 18 години родителите ми са разведени от 11години.баща ми е осъден да плаща издръжка.от която не ми е платил нищо през тези години.какво мога да направя за да си получя цялата издръжка с лихвите.благодаря предварително

Здравейте,

моля да ми изпратите имейл адреса си на office@singleparent.bg.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Дъщеря ми е припозната от настоящия ми съпруг, който не е биологичния и баща. В момента се разделяме и въпросът ми е дали може да се отмени и как припознаването? Не е минала една година от издаване на новия акт за раждане.

Благодаря Ви предварително!

Здравейте,
Съгласно чл.67 от Семейния кодекс, припозналият може да иска унищожаване на припознаването поради грешка или измама в едногодишен срок от припознаването, при заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплрашването, а при недееспособност – в едногодишен срок от придобиване на дееспособността“. Предмет на доказване в дело за унищожаване на припознаването е порокът на волята на припозналият (грешка, измама, заплаха, недееспособност), а сроковете за предяването на исковете – преклузивни.
Извън това, припознаването може да бъде оспорено, като хипотезите, при които това е възможно да се осъществи, са уредени в чл.66 от СК. На първо място, оспорване на припознаването може да се извърши по административен ред, а легитимирани за това са другият родител и детето, поотделно от всеки един от тях. Срокът на оспорване на припознаването е 3-месечен от получаване на съобщението за извършеното припознаване (длъжностното лице по гражданското състояние е задължено да съобщи за припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, на детето ако то е навършило 14 години и на Дирекция „Социално подпомагане“), и е преклузивен. При извършено оспорване, припознаващият разполага с нов 3-месечен срок от получаване на съобщението за оспорване на припознаването да предяви иска за установяване на произход по чл. 66 ал. 2 СК.
На второ място, допустимо е оспорване на припознаването по съдебен ред, което могат да направят две групи субекти - 1/ детето ако при извършването на това припознаване то е било малолетно, в едногодишен срок от навършване на пълнолетие или от узнаване на припознаването ако то е станало по-късно от навършването на пълнолетие и 2/ Дирекция „Социално подпомагане“ и прокурора, в едногодишен срок от извършването му.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

здрасти преди един месец навърших 18 години родителите ми са разведени от 11години.баща ми е осъден да плаща издръжка.от която не ми е платил нищо през тези години.какво мога да направя за да си получя цялата издръжка с лихвите.благодаря предварително

Здравейте,

моля да ми изпратите имейл адреса си на office@singleparent.bg.

Здравейте отново,

много бихме искали да Ви помогнем, затова отново Ви молим да предоставите на администратора на този сайт Ваши координати (на този имейл адрес: office@singleparent.bg), за да се свърже нашия адвокат с Вас.
Нашият адвокат може да отговори общо на поставения от Вас въпрос, но тъй като липсва конкретика, най-вероятно съветът няма да е коректен и полезен.

Издръжка

Автор: Анонимен

Родителите ми не са имали брак, но баща ми е бил съден за издръжка. Когато станах на 18 получих писмо, в което ме питаха дали искам да прекратя делото или да продължа да го водя, в този момент бяхме в добри отношения и прекратих делото за издръжка. Въпросът ми е мога ли да подновя това дело и за каква издръжка бих могла да претендирам ?(редовно обучение, бакалавър, 20г.)

към горния коментар

Автор: Анонимен
Автор: Анонимен

Родителите ми не са имали брак, но баща ми е бил съден за издръжка. Когато станах на 18 получих писмо, в което ме питаха дали искам да прекратя делото или да продължа да го водя, в този момент бяхме в добри отношения и прекратих делото за издръжка. Въпросът ми е мога ли да подновя това дело и за каква издръжка бих могла да претендирам ?(редовно обучение, бакалавър, 20г.)

 Бих искала да добавя че той работи в чужбина (Англия, Германия), но за различни фирми, например подписва договор работи 4-5 месеца, връща се в България за месец (вероятно докато намери друга работа) и заминава отново. Като не е давал конкретна причина освен че условията там не му харесвали. Въпросът ми е, дали това би затруднило бъдещото дело, което смятам да заведа срещу него ?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Анонимен

Родителите ми не са имали брак, но баща ми е бил съден за издръжка. Когато станах на 18 получих писмо, в което ме питаха дали искам да прекратя делото или да продължа да го водя, в този момент бяхме в добри отношения и прекратих делото за издръжка. Въпросът ми е мога ли да подновя това дело и за каква издръжка бих могла да претендирам ?(редовно обучение, бакалавър, 20г.)

 Бих искала да добавя че той работи в чужбина (Англия, Германия), но за различни фирми, например подписва договор работи 4-5 месеца, връща се в България за месец (вероятно докато намери друга работа) и заминава отново. Като не е давал конкретна причина освен че условията там не му харесвали. Въпросът ми е, дали това би затруднило бъдещото дело, което смятам да заведа срещу него ?

Здравейте,
Зададеният от Вас въпрос е извън тематичната насоченост на този сайт, но при желание от Ваша страна и изпращане на лични координати, нашият адвокат ще се свърже с Вас, за да Ви консултира индивидуално и окаже нужното съдействие за разрешаване на описания казус.

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Анонимен

Родителите ми не са имали брак, но баща ми е бил съден за издръжка. Когато станах на 18 получих писмо, в което ме питаха дали искам да прекратя делото или да продължа да го водя, в този момент бяхме в добри отношения и прекратих делото за издръжка. Въпросът ми е мога ли да подновя това дело и за каква издръжка бих могла да претендирам ?(редовно обучение, бакалавър, 20г.)

 Бих искала да добавя че той работи в чужбина (Англия, Германия), но за различни фирми, например подписва договор работи 4-5 месеца, връща се в България за месец (вероятно докато намери друга работа) и заминава отново. Като не е давал конкретна причина освен че условията там не му харесвали. Въпросът ми е, дали това би затруднило бъдещото дело, което смятам да заведа срещу него ?

Здравейте,
Зададеният от Вас въпрос е извън тематичната насоченост на този сайт, но при желание от Ваша страна и изпращане на лични координати, нашият адвокат ще се свърже с Вас, за да Ви консултира индивидуално и окаже нужното съдействие за разрешаване на описания казус.

 Добре, благодаря Ви, ще използвам имейл адреса който сте посочили в по-горните коментари.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Анонимен

Родителите ми не са имали брак, но баща ми е бил съден за издръжка. Когато станах на 18 получих писмо, в което ме питаха дали искам да прекратя делото или да продължа да го водя, в този момент бяхме в добри отношения и прекратих делото за издръжка. Въпросът ми е мога ли да подновя това дело и за каква издръжка бих могла да претендирам ?(редовно обучение, бакалавър, 20г.)

 Бих искала да добавя че той работи в чужбина (Англия, Германия), но за различни фирми, например подписва договор работи 4-5 месеца, връща се в България за месец (вероятно докато намери друга работа) и заминава отново. Като не е давал конкретна причина освен че условията там не му харесвали. Въпросът ми е, дали това би затруднило бъдещото дело, което смятам да заведа срещу него ?

Здравейте,
Зададеният от Вас въпрос е извън тематичната насоченост на този сайт, но при желание от Ваша страна и изпращане на лични координати, нашият адвокат ще се свърже с Вас, за да Ви консултира индивидуално и окаже нужното съдействие за разрешаване на описания казус.

 Добре, благодаря Ви, ще използвам имейл адреса който сте посочили в по-горните коментари.

 Очакваме да се свържете с нас! С пожелание за хубав ден!

Коментар

Автор: Анонимен

Какво се случва,когато бащата превежда сума по-голяма от присъдената по делото с години и когато административният изпълнител е парафирал към майката само присъдената по делото сума?Възможно ли е след проверка по делото и изпълнението надвнесената сума да се изиска по законов ред и да се преведе на навършилото пълнолетие дете?

Смисълът на закона не е ли детето да бъде максимално осигурено и по каква причина съдебният изпълнител,виждайки че платежното е примерно за 100 лева,парафира да се преведе само присъдената сума от 50 лева на майката?Какво става с преведените реално още 50 лева - за съда ли остават,към неплатените издръжки ли отиват или си стоят по сметката на РС?Уведомиха ме,че има надвнесени суми за 7 месеца,но вместо преведените от мен 700,съдът ми "връща" 350,колкото е сумата по делото?А останалите 11 години?

С уважение: Иван.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Какво се случва,когато бащата превежда сума по-голяма от присъдената по делото с години и когато административният изпълнител е парафирал към майката само присъдената по делото сума?Възможно ли е след проверка по делото и изпълнението надвнесената сума да се изиска по законов ред и да се преведе на навършилото пълнолетие дете?

Смисълът на закона не е ли детето да бъде максимално осигурено и по каква причина съдебният изпълнител,виждайки че платежното е примерно за 100 лева,парафира да се преведе само присъдената сума от 50 лева на майката?Какво става с преведените реално още 50 лева - за съда ли остават,към неплатените издръжки ли отиват или си стоят по сметката на РС?Уведомиха ме,че има надвнесени суми за 7 месеца,но вместо преведените от мен 700,съдът ми "връща" 350,колкото е сумата по делото?А останалите 11 години?

С уважение: Иван.

Здравейте,
Съветът ми е да се обърнете към колега за съдействие, тъй като ангажираността ми за консултация и помощ в този сайт е насочена към родител/-и, които сами отглеждат и възпитават децата си, какъвто Вие не сте.
Вън от това, ще си позволя да отбележа, че изпълнително дело се образува въз основа на изпълнителен лист, в което конкретно се описва основанието и размера на вземането на лице, в чиято полза той е издаден и което лице впоследствие се явява взискател по образуваното по негов почин изпълнително делото. Съдебният изпълнител е обвързан и действа съобразно представения му изпълнителен титул, тоест изпълнителен лист. В конкретния случай той е удържал и превеждал 50 лева, които са били определени като размер за издръжка на Вашето дете. Дали и защо е задържал остатъка от твърдяните за превеждани от Вас суми, както и какво се е случило по цитираното от Вас дело, съберете документи и направете консултация с колега, както вече Ви посъветвах.

Може ли

Автор: Анонимен

Бившият ми съпруг изплаща издръжка в размер на 150 лв(законно са определени 100 лв). Мога ли да поискам увеличение на издръжката ако неговата работна заплата е между 1500 и 2000 лв?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Бившият ми съпруг изплаща издръжка в размер на 150 лв(законно са определени 100 лв). Мога ли да поискам увеличение на издръжката ако неговата работна заплата е между 1500 и 2000 лв?

Здравейте,
Ако след присъждане на издръжката настъпи изменение на обстоятелствата, обуславящи съответното изменение на издръжката – например, през изминалия период от време нуждите на детето са се увеличили предвид възрастта му и разходите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението му, то може да заведете иск за увеличение на нейния размер, като е необходимо да докажете твърдяните от Вас обстоятелства и представите доказателства в тази насока. В тази хипотеза, за да увеличи размера на присъдената от него издръжка, съдът ще изследва на първо място: конкретните нужди на Вашето дете, необходими за правилното му отглеждане, здравословно състояние, нужди от получаване на образование, задоволяване на неговите потребности при преценка на нормалните, ежедневни негови нужди от храна, облекло, лечебни, спортни и културни занимания; и на второ място: възможностите на родителя да заплаща издръжка с оглед на доходите, имотното му състояние, квалификация, както и дали има задължения за издръжка към други лица.

оспорване на бащинство

Автор: Анонимен

здравейте не знам дали тук трябва да пиша точно нужна ми е малко помощ.

Така имам дете родено преди минаването на 300 дена от развода.

казаха ми че трябва да заведа дело за оспорване на бащинство,след това се правело кръвно групов тест и гинекологична експертиза също съда щял да иска особен представител за детето това не го разбрах ако може да ми кажете защо и наистина ли трябва такъв човек щяло да ми струва 500 лв.Благодаря предварително и извинете ако не трябва да пиша тук за първи път ми е а ми е притеснено много .

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

здравейте не знам дали тук трябва да пиша точно нужна ми е малко помощ.

Така имам дете родено преди минаването на 300 дена от развода.

казаха ми че трябва да заведа дело за оспорване на бащинство,след това се правело кръвно групов тест и гинекологична експертиза също съда щял да иска особен представител за детето това не го разбрах ако може да ми кажете защо и наистина ли трябва такъв човек щяло да ми струва 500 лв.Благодаря предварително и извинете ако не трябва да пиша тук за първи път ми е а ми е притеснено много .

Здравейте,
Действително, щом детето Ви е родено 300 дни преди прекратяване на брака, то за негов баща се счита бившият Ви съпруг и като такъв е вписан и в акта за раждане на детето Ви. Тоест, налице е т. нар. „презумпция за бащинство“, която може да оборите ако не отговаря на действителността. Оспорването на посочената презумпция може да извършите по съдебен ред, чрез иск за оспорване на бащинство, който може да предявите в срок до една година от раждането. Искът имат право да предявят още и съпругът на майката – до изтичане на една година от узнаване на раждането, и детето – до една година от навършване на пълнолетието (чл. от СК).
Предмет на доказване по иск за оспорване на бащинство е момента на зачеване на детето и неучастие на съпруга на майката – невъзможността майката да е заченала детето от своя съпруг. Тежестта за доказване на тези обстоятелства пада върху инициатора на производството – ищеца по делото, като са допустими всички от закона доказателствени средства, включително гласни доказателства. Най-често използваните са именно посочените от Вас експертизи, но са възможни и други, преценката за която се прави в зависимост от конкретния случай.
Предполагам, че при развода Ви, упражняването на родитеските права върху детето са предоставени на Вас, което означава, че сте законен представител на малолетното си дете. Тъй като при съдебно дело за оспорване на бащинство като страни се призовават майката, детето и бащата, то ще е налице противоречие между Вашите интереси като ищец по делото и детето, което отново трябва да се представлява от Вас, като негов законен представител. Ето защо, законът повелява при противоречие в интересите на представител и представляван да се назначи особен представител. Така в максимална степен ще е защитен интересът на представлявания – Вашето дете. Особеният представител се назначава от съда, който разглежда делото, като възнаграждението му е за сметка на ищеца и се определя съобразно Наредба за минималнит размери на адвокатските възнаграждения, в която е предвиден минимален размер (чл.7, ал.1, т. 2 – за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за оспорване на бащинство – 500 лева). Ако са налице предпоставките, предвидени в чл.83, ал.2 от ГПК, по Ваша молба може да бъдете освободена от заплащане на такси и разноски по делото, като в този случай разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.
Ако желаете да оспорите бащинството на Вашето дете, добре е да се обърнете към адвокат, който е специалист в съответната област. 

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

имам нужда от помоща Ви.

Самотна майка съм, след 23 години ,бащата на дъщеря ми я припозна.

Мога ли да претендирам за издръжка за изминалите години ?

И как да постъпя ? Благодаря Ви предварително.

P.S. Дъщеря ми е студентка.

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Анонимен

Здравейте, с бащата на детето ми сме разделени, нямаме брак.Не съм водила дело за родителските права, разбираме се кога да я вижда. Казвали са ми, че по закон дете до 2 годишна възраст свиждането от бащата се извършва в присъствието на майката. Имам ли право да претендирам скоро

Скоро бях в тази ситуация и мога да дам отговот законов по отношение  на тези свиждания!

Ако искате помощ оставям си личната поща:

tiapti@abv.bg

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте.

Имам син на 6 години.Не е припознат от баща си.Въпроса ми е мога ли да съдя баща му за припознаване на детето независимо,че е на 6 години?Само чрез ДНК тест ли става доказването,необходими ли са свидетели,че сме имали връзка?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

имам нужда от помоща Ви.

Самотна майка съм, след 23 години ,бащата на дъщеря ми я припозна.

Мога ли да претендирам за издръжка за изминалите години ?

И как да постъпя ? Благодаря Ви предварително.

P.S. Дъщеря ми е студентка.

Здравейте,
Ще запазя правото да не отговоря на зададения от Вас въпрос, тъй като с навършване на пълнолетие на Вашата дъщеря, Вие сте престанала да бъдете носител и да упражнявате регламентираните от закона права и задължения, свързани с грижите, възпитанието и надзора на детето. (изключение прави издръжката на пълнолетни учащи се деца от техните родители). Вие, респективно дъщеря Ви следва да се обърнете към колега, който срещу заплащане ще Ви даде нужната консултация.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте.

Имам син на 6 години.Не е припознат от баща си.Въпроса ми е мога ли да съдя баща му за припознаване на детето независимо,че е на 6 години?Само чрез ДНК тест ли става доказването,необходими ли са свидетели,че сме имали връзка?

Здравейте,
Въпросът за установяване на произход от бащата е засяган в рубриката, поради което може да прочетете предишни публикации по темата. В случай на неяснота, респективно допълнителни въпроси, моля пишете отново, изразявам готовност да Ви отговоря.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Анонимен

Здравейте, с бащата на детето ми сме разделени, нямаме брак.Не съм водила дело за родителските права, разбираме се кога да я вижда. Казвали са ми, че по закон дете до 2 годишна възраст свиждането от бащата се извършва в присъствието на майката. Имам ли право да претендирам скоро

Скоро бях в тази ситуация и мога да дам отговот законов по отношение  на тези свиждания!

Ако искате помощ оставям си личната поща:

tiapti@abv.bg

Здравейте,

Когато не живеете заедно с бащата на Вашето дете, двамата може да постигнете съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, както и да поискате от районния съд по местоживеене на детето да утвърди това споразумението. В случай, че не успеете да постигнете съгласие по въпросите, изброени в предходното изречение, по искане на един от вас, спорът може да се реши от районния съд по настоящия адрес на детето. Законът не съдържа обстоятелствата, които са от значение за определяне на мерките относно личните отношения между детето и родителя на когото не се предоставя упражняването на родителските права, тоест не е налице соченото от Вас възрастово ограничение. Съдът ще одобри представеното от Вас споразумение, респективно ще реши въпросите по него (в хипотезата на сезиране, посочена по-горе), като се води от интереса на детето и съобразно обстоятелствата за конкретния случай, така че да се създава нормална обстановка за поддържане на тези отношения.

Коментар

Автор: Анонимен

С приятеля ми сме разделени имаме две деца.Едното е на 2г другото на 7 месеца.Той иска да ги взима при него.Но аз не съм съгласна без мое присъствие.Може ли съда да му определи да ги взима без мое присъствие.

Запитване

Автор: Анонимен

Здравейте!Живях дълго време с приятеля ми(12г),имаме прекрасно момиченце вече на 8г.Разделени сме от 4г .Аз заведох дело за родителски права .които съда отреди на мен.Той наследи от близките си,които починаха всички един мезонет(на два етажа),апартамент на партерен етаж с двор и партер(търговска част),както и два подземни гаража.При раздялата постигнахме споразумение(ако може изобщо да се постигне такова с него изобщо),при което аз с детето живеем на единия етаж от мезонета,другия етаж има наематели,а той самия живее на партерния етаж.С времето доколкото разбрах той дължи вече много данъци и предстои изпълнително дело.Искам да уточня,че в решението на съда изрично е описан адреса на имота,където ще живее детето,както и аз .Отделно по адресна регистрация съм повече от 10г на този адрес.

Въпросът ми е:възможно ли е при изпълнение на вземането,аз с детето да излезем на улицата(да вземат мезонета),а  апартамента където живее той(партерния) да остане,тъй като спомена,че основно жилище не взимали?А детето,че е малолетно и съдебното решение???

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

С приятеля ми сме разделени имаме две деца.Едното е на 2г другото на 7 месеца.Той иска да ги взима при него.Но аз не съм съгласна без мое присъствие.Може ли съда да му определи да ги взима без мое присъствие.

Здравейте,
Както неведнъж е посочвано в настоящата рубрика, при определяне режим на лични отношения между децата и родителя, на когото не се предоставя упражняването на родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата, като в тази насока ще изследва всички факти от значение за конкретния случай. Възрастта е само едно от тези обстоятелства, като в сезиращата съда претенция, Вие може да акцентирате върху ниската възраст на децата, личностните качества на бащата, необходимостта от специфични грижи за децата (при наличие на такива), невъзможността бащата сам да се справя с грижите за децата и др. Какво ще е решението на съда, зависи от активността Ви като страна в процеса да докажете изложените пред него факти/възражения, поради което не мога да се ангажирам с предварително мнение относно изхода на евентуален процес.

бащинство и издръжка

Автор: Анонимен

Здравейте.Моята ситуация е следната.Самотна майка съм на дете почти на 11год. Не е припознат от бащата,съответно досега той не е помогнал с абсолютно нищо за издържането му.Дори и не го търси за някакъв контакт баща-син.Въпросът ми е: Аз оттук нататък какво трябва да направя,като намерението ми е да го осъдя за издръжка и имам ли право на това и към кой трябва да се обърна?Може би първо тест за бащинство или?Без работна съм,какви са ми правата?

Благодаря предварително

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте.Моята ситуация е следната.Самотна майка съм на дете почти на 11год. Не е припознат от бащата,съответно досега той не е помогнал с абсолютно нищо за издържането му.Дори и не го търси за някакъв контакт баща-син.Въпросът ми е: Аз оттук нататък какво трябва да направя,като намерението ми е да го осъдя за издръжка и имам ли право на това и към кой трябва да се обърна?Може би първо тест за бащинство или?Без работна съм,какви са ми правата?

Благодаря предварително

Здравейте,
Трябва да предявите иск за установяване на произход от бащата, като с него може да съедините и този за присъждане на издръжка. В предишни отговори нееднократно е засягане темата за същността на иска за установяване на произход от бащата, срокове за предявяване, лица, имащи право да го предявят, предмет на доказване в процеса, доказателствени средства и др. В случай, че след запознаване с тази информация има нещо неясно, респективно допълнителни въпроси, то може да се обърнете към мен.
Законът позволява да бъдете освободена от заплащане на такси и разноски по образуваното от Вас производство за установяване на произход от бащата, в случай, че бъде признато от съда, че не нямате достатъчно средства да ги заплатите. Това става по Ваша молба, като се вземат предвид Вашите доходи, както и тези на семейство Ви, имущественото Ви състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст, както и други констатирани обстоятелства (чл.83, ал.2 от ГПК). В този случай, разноските по производството следва да се платят от бюджета на съда, разглеждащ делото за установяване на произход то бащата.
По отношение на безплатна правна помощ може да се обърнете към Националното бюро за правна помощ, чиито координати може да намерите на приложения линк адрес: http://www.nbpp.government.bg/

Коментар

Автор: Анонимен

Добър ден ! Пише ви бъдещ баща на дете което ще се ражда след 2 месеца , проблема е там че последва раздяла с майката , нямаме брак . Главният проблем се състои в това че от сега съм заплашван че няма да виждам детето си и категорично ми бе отказано правото да препозная бъдещето си дете всичко е от страна на майката . Интересува ме има ли вариянт майката да ме спира умишлено да не си припознавам детето ?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Добър ден ! Пише ви бъдещ баща на дете което ще се ражда след 2 месеца , проблема е там че последва раздяла с майката , нямаме брак . Главният проблем се състои в това че от сега съм заплашван че няма да виждам детето си и категорично ми бе отказано правото да препозная бъдещето си дете всичко е от страна на майката . Интересува ме има ли вариянт майката да ме спира умишлено да не си припознавам детето ?

Здравейте,
Никой не може да Ви ограничи да припознаете детето, което ще се роди. Припознаването следва да извършите лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис пак пред това лице. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на заведението, в което се е родило детето.
По въпросите за същността на припознаването като институт, правни последици и възможност за оспорване може да прочетете вече дадените по темата отговори. При неяснота или допълнителни въпроси, оставам на разположение за разяснения и отговори.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!Живях дълго време с приятеля ми(12г),имаме прекрасно момиченце вече на 8г.Разделени сме от 4г .Аз заведох дело за родителски права .които съда отреди на мен.Той наследи от близките си,които починаха всички един мезонет(на два етажа),апартамент на партерен етаж с двор и партер(търговска част),както и два подземни гаража.При раздялата постигнахме споразумение(ако може изобщо да се постигне такова с него изобщо),при което аз с детето живеем на единия етаж от мезонета,другия етаж има наематели,а той самия живее на партерния етаж.С времето доколкото разбрах той дължи вече много данъци и предстои изпълнително дело.Искам да уточня,че в решението на съда изрично е описан адреса на имота,където ще живее детето,както и аз .Отделно по адресна регистрация съм повече от 10г на този адрес.

Въпросът ми е:възможно ли е при изпълнение на вземането,аз с детето да излезем на улицата(да вземат мезонета),а  апартамента където живее той(партерния) да остане,тъй като спомена,че основно жилище не взимали?А детето,че е малолетно и съдебното решение???

Здравейте,
Въпроси касаещи конкретен казус и неговата фактология винаги предполагат детайлно проучване и необходимостта да бъдат взети предвид всички релевантни документи, факти и обстоятелства, за да може да Ви бъде даден конкретен и адекватен правен съвет и становище и ако е необходимо друго съдействие. Всякакви принципни коментари без конкретно проучване на казуса или делото е възможно да бъдат непълни, неточни и неотносими.
Принципно ще посоча, че законът в чл. 444, т. 7 от ГПК въвежда ограничение, съгласно което изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника - физическо лице (т.нар. „несеквестируемост“ – забрана на кредитора да се удовлетворява от точно определени вещи/вземания на длъжника), ако кумулативно са налице следните две условия:
• длъжникът и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него;
• жилището не надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет. В противен случай надвишаващата част от него се продава, ако тя може да бъде обособена и да се използва самостоятелно без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените (чл. 39, ал. 2 ЗС).
Тоест, несеквестируемостта на жилището на длъжника ще отпадне при наличие на друг годен обект на собственост „жилище“ (легално определение за “жилище“ се съдържа в ЗУТ и то гласи, че „жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди“) – място, в което длъжникът реално би могъл да живее, ако му бъде отнето жилището, върху което е насочено принудително изпълнение.
Гореизложеното, съотнесено към представената от Вас информация означава, че ако бащата на детето Ви има друго жилище, в което реално би могъл да живее, ако му бъде отнет посоченият от Вас като „партерен апартамент“, то тогава този апартамент няма да е несеквестируем и срещу него може да се насочи принудително изпълнение.
Вън от това, следва да отбележа, че недвижимият имот, в който Вие по силата на споразумение по чл.127 от СК ще отглеждате Вашето дете, не попада в кръга на лимитативно изброените в чл.444 от ГПК вещи, срещу които не може да бъде насочено принудително изпълнение.

Извиняваме се за закъснението, с което Ви отговаряме!

Коментар

Автор: Анонимен

С приятеля ми сме разделени.Имаме дете.Той ме заплашва непрекъснато че ще ме пребие убие.Веднъж ми се обади че ще се самоубие.Сега иска да започне да взима детето(2г) но не искам да му го давам защото ме е страх да не му направи нещо.След като веднъж е решил да се самоубива.Много ми е притеснено.Може ли да му се отнемат родителските права.И да няма допир до нас въобще.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

С приятеля ми сме разделени.Имаме дете.Той ме заплашва непрекъснато че ще ме пребие убие.Веднъж ми се обади че ще се самоубие.Сега иска да започне да взима детето(2г) но не искам да му го давам защото ме е страх да не му направи нещо.След като веднъж е решил да се самоубива.Много ми е притеснено.Може ли да му се отнемат родителските права.И да няма допир до нас въобще.

 Здравейте,
В този отговор ще си позволя да дам по-подробни общи разяснения на режима по ограничаване/лишаване от родителски права, като за Вашия конкретен казус е необходимо да се обърнете към адвокат, който след запознаване с фактите по него ще Ви даде адекватен правен съвет и ще окаже необходимата юридическа помощ.
Правната уредба на ограничаването и лишаването от родителски права е установена с разпоредбите на чл.131 и следващите от Семейния кодекс. Съгласно тази уредба, ограничаването на родителските права е възможно, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. В този случай, районният съд по местоживеене на детето взема мерки в негов интерес, като отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. Изброените в предходното изречение мерки се вземат и когато поради продължителна физическа лудост или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.
Лишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на правата и е крайна мярка за защита на интересите на децата. Според чл.132 от СК родителят може да бъде лишен от родителски права когато: 1) поведението му представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето и 2) без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.
Следва да се има предвид, че както основанията за ограничаване, така и тези за лишаване на родителските права са свързани с установяването при условията на кумулативност, тоест едновременност на всяка една от следните предпоставки: поведението на родителя (действие или бездействие); създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето; причинно-следствена връзка между поведението и опасността; вина на родителя; като проявената степен на създадена опасност за детето, обуславя правната възможност за ограничаване или лишаване от родителски права. Опасност за здравето е налице при малтретиране и физически тормоз, който може да доведе до телесно или душевно увреждане. Опасност за възпитанието е такова поведение, което създава /пряко и/или индиректно/ лоши и несъвместими с обществения морал навици, а опасност за имуществото е налице както при посегателства, разпиляване, безстопанственост, така и при липса на грижи за управлението, съхраняването и стопанисването на патримониума или част от него. Под „особено тежки случаи” в хипотезата на чл.132, ал.1, т.1 от СК (лишаване от родителски права), следва да се приеме, че е налице когато поведението на родителя е виновно, извънредно укоримо и драстично поради което и за детето е възникнала много висока степен на опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото му. За интересът на детето съдът следи и служебно и във всеки конкретен случай преценява необходимостта от и евентуално вида на съответните мерки за защита на интересите на детето.
В заключение ще добавя, че при ограничаване на родителските права чрез настаняване на детето извън семейството, както и при лишаване от родителски права, съдът определя издръжка на детето, ако такава не е присъдена и мерките относно личните отношения между родителя и детето, като прилага защитните мерки по смисъла на чл.59, ал.8 от СК.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте!Има ли вариант,при припознаване детето да не приеме имената на бащата,а  тези на майката?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!Има ли вариант,при припознаване детето да не приеме имената на бащата,а  тези на майката?

Здравейте,
Името на детето след извършено припознаване се определя съобразно разпоредбата на чл.16 във връзка с чл.13 и чл.14 от Закона за гражданската регистрация. Според тях бащиното име на всяко лице - български гражданин - се образува от собственото име на бащата, а фамилното му име е фамилното или бащиното име на бащата. Тоест, отговорът на поставения от Вас въпрос е отрицателен.

Общ постоянен адрес

Автор: Анонимен

Здравейте,

С бившата ми приятелка живеехме 8 години на семейни начала, но се разделихме преди година и нещо. Имаме момиченце на 4 годинки, припознато от мен. След като ме напусна, бившата ми се изнесе под наем с детето, а аз останах да живея в апартамента, който е собственост на мен и майка ми (която живее отделно в къща в друго населено място). Бившата ми предложи да регулираме отношенията без съд, иска само да подпишем споразумение пред нотариус за издръжка (която така и така редовно си плащам в уговорения размер), време и продължителност на вижданията ми с детето и т.н. В проекта на това споразумение, има полета за постоянен адрес за двама ни, както и поле за нейния временен адрес по местоживеене. Постоянният й адрес по ЛК е всъщност моя дом, така го записахме в общината, когато си поднови документите преди няколко години. Ако споразумението се подпише така - има ли възможност тя да претендира впоследствие за част от жилището ми, или цялото, примерно да ме изгони от него с решение на съда? По-добре ли е, ако я помоля да си смени постоянния адрес, съответно си извади нова ЛК, преди да подпишем това споразумение?

Благодаря предварително!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

С бившата ми приятелка живеехме 8 години на семейни начала, но се разделихме преди година и нещо. Имаме момиченце на 4 годинки, припознато от мен. След като ме напусна, бившата ми се изнесе под наем с детето, а аз останах да живея в апартамента, който е собственост на мен и майка ми (която живее отделно в къща в друго населено място). Бившата ми предложи да регулираме отношенията без съд, иска само да подпишем споразумение пред нотариус за издръжка (която така и така редовно си плащам в уговорения размер), време и продължителност на вижданията ми с детето и т.н. В проекта на това споразумение, има полета за постоянен адрес за двама ни, както и поле за нейния временен адрес по местоживеене. Постоянният й адрес по ЛК е всъщност моя дом, така го записахме в общината, когато си поднови документите преди няколко години. Ако споразумението се подпише така - има ли възможност тя да претендира впоследствие за част от жилището ми, или цялото, примерно да ме изгони от него с решение на съда? По-добре ли е, ако я помоля да си смени постоянния адрес, съответно си извади нова ЛК, преди да подпишем това споразумение?

Благодаря предварително!

Здравейте,
Ще си запазя правото да не отговора на поставения от Вас въпрос. Считам, че същият не е тематично насочен към настоящата рубрика, която оказва правна помощ на родители, отглеждащи сами своите деца. Обърнете се към колета за консултация, която ще Ви бъде предоставена срещу заплащане на възнаграждение по Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте ! Пише мъжката страна.Имам ли право да изисквам прекратяване на издръжката,която редовно е плащана след като тя е сключила брак преди шест месеца?Имаме две деца на 13 и 7г..Между нас официален брак не е имало.Благодаря!

Коментар

Автор: paris paris

Здравейте ! Пише мъжката страна.Имам ли право да изискам прекратяване на издръжка,която редовно е плащана след като тя е СКЛЮЧИЛА БРАК преди шест месеца???Имаме две деца на 13 и 7г.Виждам и гледам децата три дни в седмицата.Официален брак не сме имали!Благодаря!

Добро Утро

Автор: Мирослава Попова

Здравейте!Предстои ми раждане и от страна на бащата няма никакъв интерес за припознаване на детето.Въпросът ми е какво трябва да предприема ако не го признае,към какъв адвокат трябва да се обърна и дали изобщо ще мога да си го позволя?Благодаря.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Мирослава Попова

Здравейте!Предстои ми раждане и от страна на бащата няма никакъв интерес за припознаване на детето.Въпросът ми е какво трябва да предприема ако не го признае,към какъв адвокат трябва да се обърна и дали изобщо ще мога да си го позволя?Благодаря.

Здравейте,
В случай, че бащата не припознае детето, то Вие разполагате с възможност да установите произход от бащата, като този въпрос е дискутиран нееднократно в рубриката. Вижте по-стари публикации относно сроковете и процедурата за предявяване на иск за установяване на произход от бащата. Добре е да се обърнете към колега с опит при водене на този вид дела, който ще Ви окаже адекватна правна помощ. Не мога да дам отговор дали тази помощ ще бъде в рамките на Вашите финансови възможности – при този вид съдебен процес ще понесете такси и разноски, които не се свеждат само до заплащане на адвокатски хонорар. Следва да заплатите още държавни такси за образуване и водене на делото, за назначаване на особен представител на детето, за извършващи експертизи и др. Освобождаването от такси и разноски е предвидено като изключение в чл.83 от ГПК за лицата, които нямат достатъчно средства да ти заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други обстоятелства. При освобождаване, разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.

Иск за издръжка и отнемане на родителски права

Автор: Петя Бориславова

Здравейте , моят случей е следния . Имам бебе на 2 месеца бащата не живее при мен , виждал е детето 2 пъти и е дал само 10 лева от какво се е родило. Не сме в добри отношения защото към мен има постоянен психически тормоз , за това се обажда на майка ми и пита как е детето , но нищо повече . Скоро му предстои дело след което най вероятно ще го вкарат в затвора , това ще ми помогне ли по лесно да му отнема правата . Също така искам до попитам когато подавам исковата молба мога ли да комбинирам двете ми искания и след като той не ходи на работа и няма нищо на негово име има ли смисъл да пускам иск за издръжка . Благодаря :)

Иск за издръжка и отнемане на родителски права

Автор: Петя Бориславова

Забравих да вметна, че детето е припознато , а когато бях в цми месец разбрах , че въпросния от 1 година има сключен граждански брак , по неговите думи (фективен) . Казвам всичко това за да сте максимално запознат/а със случея :)

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте! Искам да попитам дали мога да искам издръжка от съпруга си, при положение, че съм се изнесла то семейното жилище с детето, заради постоянна вербална агресия от него-пиене, залози, обиди... В досегашното ни жилище живее и майка му (80 годишна склеротичка), която постоянно говори на детето ме против мен, обежда ме всячески, а синът й си мълчи?

Коментар

Автор: Анонимен

Iskam da sadq bastata na detetomi ne

priznal dasterqni Tq e veçe na 6 godini 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Петя Бориславова

Забравих да вметна, че детето е припознато , а когато бях в цми месец разбрах , че въпросния от 1 година има сключен граждански брак , по неговите думи (фективен) . Казвам всичко това за да сте максимално запознат/а със случея :)

Здравейте,
По въпросите за същността на лишаването от родителски права - основания и процедура, може да прочетете дадените от мен отговори по темата на 29.06.2016 г. и на 23.11.2016 г. В случай, че са налице някои от изброените от закона предпоставки – особено тежки случаи когато поведението на родител представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето; когато без основателна причина родител трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка, районният взема съответните мерки в интерес на детето, като лишава от родителски права. Ще Ви посъветвам да се обърнете към адвокат, който ще Ви окаже нужната правна помощ, съобразявайки конкретиката на Вашия казус, включително дали са налице основанията за предявяване на иск за лишаване от родителски права. Престъплението за което е осъдено едно лице би могло да се вземе предвид, доколкото същото представлява опасност за личността, здравето и възпитанието на детето, като преценката е за всеки отделен случай. Евентуалното лишаване от свобода на бащата на детето Ви не го освобождава от ангажимента да полага грижи за него, включително и да му дава издръжка, тъй като в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода може да се полага труд, а също така този човек може да разполага с друго имущество и доходи.
Тъй като не живеете заедно с бащата на детето Ви, може да постигнете съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношение с него и издръжката му. Ако не успеете да постигнете такова споразумение, то може да се обърнете към районния съд по настоящия адрес на детето Ви, който ще се произнесе по въпросите, посочени в предходното изречение. Ще допълня, че при лишаване от родителски права, съдът задължително определя издръжка на детето, ако не е присъдена и мерките относно личните отношения между родителя и детето.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Петя Бориславова

Здравейте! Искам да попитам дали мога да искам издръжка от съпруга си, при положение, че съм се изнесла то семейното жилище с детето, заради постоянна вербална агресия от него-пиене, залози, обиди... В досегашното ни жилище живее и майка му (80 годишна склеротичка), която постоянно говори на детето ме против мен, обежда ме всячески, а синът й си мълчи?

Здравейте,
Всеки родител е длъжен да осигури издръжка на детето си, като това задължение е безусловно, независимо дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Издръжка може да се претендира по време на брак, както и задължително при дело за развод при условие, че от брака има дете. По отношение на дело за издръжка се прилагат разпоредбите на Глава 25 от Гражданския процесуален кодекс „Бързо производство“, които регламентират по-кратки срокове за разглеждане и приключване на това производство. Сезирането на съда се осъществява чрез завеждане на искова молба от детето чрез единия му родител /който е негов законен представител/, като ответник е родителят, от който се иска издръжка.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Петя Бориславова

Iskam da sadq bastata na detetomi ne

priznal dasterqni Tq e veçe na 6 godini 

 

Здравейте,

В случай, че бащата не е припознал детето, то законът Ви дава право да установите произходът от бащата по съдебен ред   с иск, предявен от Вас, майката  - в тригодишен срок от раждането на детето, или от самото дете - в срок до три години от навършване на пълнолетието му (чл.69 от Семейния кодекс). С иска за установяване на бащинството може да се съедини и такъв за присъждане на издръжка на детето, тоест двата иска да се разглеждат съвместно в рамките на едно съдебно производство.

Родителски права, пътуване на детето в чужбина, преместване в чужбина

Автор: Анонимен

Здравейте!

Моля за информация и съвет как да постъпя в една заплетена за мен ситуация. Предварително се извинявам ако написаното от мен се получи твърде дълго, но бих искала да обясня точно ситуацията за да получа правилен съвет от вас и предварително ви благодаря за отделеното време.

Майка съм на прекрасен 7 годишен син, който вече е първокласник. От 4 години живея самостоятелно с него в собствения си апартамент, тъй като имаме непреодолими различия с бащата. Първите 3 години след раждането на детето ми съжителствахме с бащата на семейни начала, но нямаме и никога не сме имали сключен брак с него. Той го припозна при раждането.

Не съм претендирала за издръжка до момента през тези 4 години самостоятелно отглеждане на сина ми, тъй като имаме устна договорка с бащата той да поема таксите за детска градина, както и таксите за различни допълнителни мероприятия като курсове по бойни изкуства, екскурзии и други ако ще има такива - договорка, която той досега е спазвал, като също така закупи всичко необходимо за сина ми при тръгването му на училище в първи клас миналата година. Основните ежедневни грижи за детето полагам аз, като единствено всяка втора седмица то прекарва уикенда при баща си. Също така ако на мен ми се налага да пътувам някъде по работа детето остава за по няколко дни или седмица при баща си, който го гледа заедно с неговата майка - бабата на детето.

Спорът ни относно детето възниква сега, тъй като от началото на годината аз намерих изключително добре платена работа в чужбина по моята специалност, осигурила съм добро място за живеене в столицата на една от най-добре осигурените държави в Европа и смятам че така ще мога още повече да допринеса за правилното отглеждане на сина ми като ще бъда и още по-добре финансово подсигурена за това. Обаче бащата не желае да се съгласи детето да дойде и да живее с мен в чужбина, заплашва ме с отнемане на родителски права и като цяло ми пречи за реализиране на моите намерения, които са единствено и само ориентирани  към осигуряване на по-добри условия за детето ми. От друга страна бащата няма стабилни доходи, не работи на постоянен трудов договор и месечните му доходи са базирани само на процент от заработката за деня - таксиметров шофьор е. Също така не смятам, че може да предложи добра обстановка за правилното отглеждане на детето, тъй като собствената му майка и баба на детето, която ще полага грижи за сина ми ако детето остане в България е меко казано заклет пушач и битов алкохолик, а освен това и двамата си позволяват за времето когато синът ми е при тях да говорят срещу мен и да настройват детето ми срещу мен - нещо, което аз никога не съм си позволявала да говоря на детето срещу баща му.

Всичко това ме поставя в много заплетена за мен ситуация, в която очевидно най-доброто временно решение след като бащата не иска да се съгласи детето да се премести в чужбина с мен, е той да полага грижи за детето, а аз да се прибирам 2 или 3 пъти месечно за да се виждам с детето си през уикендите когато не съм на работа, тъй като разстоянието което би ме разделяло от сина ми е само 2 часа полет със самолет. Но от друга страна той отказва да го гледа, освен ако аз не се откажа от родителските си права върху сина си. Предлага ми да подпиша доброволно отказване от родителските си права пред нотариус и само при това условие би гледал собствения си син.

Моля ви за съвет как би следвало да постъпя в случая, тъй като не мога да заведа в момента дело с цел да отнема родителските права на бащата, тъй като това ще отнеме време, през което трябва да си стоя в България и да гледам детето си и съответно ще си загубя работата в чужбина. Да се съглася ли да подпиша подобен документ пред нотариус с идеята след определено време да претендирам отново за родителските си права и да си прибера детенцето при мен в чужбина или какво всъщност мога да направя в случая? Аз просто искам най-доброто за детето си.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!

Моля за информация и съвет как да постъпя в една заплетена за мен ситуация. Предварително се извинявам ако написаното от мен се получи твърде дълго, но бих искала да обясня точно ситуацията за да получа правилен съвет от вас и предварително ви благодаря за отделеното време.

Майка съм на прекрасен 7 годишен син, който вече е първокласник. От 4 години живея самостоятелно с него в собствения си апартамент, тъй като имаме непреодолими различия с бащата. Първите 3 години след раждането на детето ми съжителствахме с бащата на семейни начала, но нямаме и никога не сме имали сключен брак с него. Той го припозна при раждането.

Не съм претендирала за издръжка до момента през тези 4 години самостоятелно отглеждане на сина ми, тъй като имаме устна договорка с бащата той да поема таксите за детска градина, както и таксите за различни допълнителни мероприятия като курсове по бойни изкуства, екскурзии и други ако ще има такива - договорка, която той досега е спазвал, като също така закупи всичко необходимо за сина ми при тръгването му на училище в първи клас миналата година. Основните ежедневни грижи за детето полагам аз, като единствено всяка втора седмица то прекарва уикенда при баща си. Също така ако на мен ми се налага да пътувам някъде по работа детето остава за по няколко дни или седмица при баща си, който го гледа заедно с неговата майка - бабата на детето.

Спорът ни относно детето възниква сега, тъй като от началото на годината аз намерих изключително добре платена работа в чужбина по моята специалност, осигурила съм добро място за живеене в столицата на една от най-добре осигурените държави в Европа и смятам че така ще мога още повече да допринеса за правилното отглеждане на сина ми като ще бъда и още по-добре финансово подсигурена за това. Обаче бащата не желае да се съгласи детето да дойде и да живее с мен в чужбина, заплашва ме с отнемане на родителски права и като цяло ми пречи за реализиране на моите намерения, които са единствено и само ориентирани  към осигуряване на по-добри условия за детето ми. От друга страна бащата няма стабилни доходи, не работи на постоянен трудов договор и месечните му доходи са базирани само на процент от заработката за деня - таксиметров шофьор е. Също така не смятам, че може да предложи добра обстановка за правилното отглеждане на детето, тъй като собствената му майка и баба на детето, която ще полага грижи за сина ми ако детето остане в България е меко казано заклет пушач и битов алкохолик, а освен това и двамата си позволяват за времето когато синът ми е при тях да говорят срещу мен и да настройват детето ми срещу мен - нещо, което аз никога не съм си позволявала да говоря на детето срещу баща му.

Всичко това ме поставя в много заплетена за мен ситуация, в която очевидно най-доброто временно решение след като бащата не иска да се съгласи детето да се премести в чужбина с мен, е той да полага грижи за детето, а аз да се прибирам 2 или 3 пъти месечно за да се виждам с детето си през уикендите когато не съм на работа, тъй като разстоянието което би ме разделяло от сина ми е само 2 часа полет със самолет. Но от друга страна той отказва да го гледа, освен ако аз не се откажа от родителските си права върху сина си. Предлага ми да подпиша доброволно отказване от родителските си права пред нотариус и само при това условие би гледал собствения си син.

Моля ви за съвет как би следвало да постъпя в случая, тъй като не мога да заведа в момента дело с цел да отнема родителските права на бащата, тъй като това ще отнеме време, през което трябва да си стоя в България и да гледам детето си и съответно ще си загубя работата в чужбина. Да се съглася ли да подпиша подобен документ пред нотариус с идеята след определено време да претендирам отново за родителските си права и да си прибера детенцето при мен в чужбина или какво всъщност мога да направя в случая? Аз просто искам най-доброто за детето си.

Здравейте,
Въпросите, които задавате са свързани с комплексен проблем, който изключва възможността да Ви бъде дадена консултация в този формат, която да Ви помогне. Ще помоля да оставите координатите си на администратора на сайта (office@singleparent.bg), за да се свържа с Вас.

Издръжка за дете

Автор: Анонимен

Здравейте, 

Има ли право бившия ми съпруг да не плаща издръжка, за детето за 2 месеца, през които то е живяло при баща си.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, 

Има ли право бившия ми съпруг да не плаща издръжка, за детето за 2 месеца, през които то е живяло при баща си.

Здравейте,
Издръжката се дължи, така както е определена от съда. Родителят, осъден да плаща издръжка на детето си, дължи ежемесечно изплащане на пълния размер на присъдената издръжка, независимо дали тя се отнася за определен период от време, през което детето е живяло при баща си. Плащането на издръжката е задължително, като това е издръжка за детето, а не за майката. Съответно плащането й подлежи на прекратяване или изменение при настъпване на определените за това от закона основания, по предвидения от закона ред.
В случай, че е налице съгласие между Вас и бащата на детето, бихте могли да вземете съвместно решение за времето, в което които детето е било при него, той да не плаща определената издръжка или да плати същата в по-нисък размер.

Припознаване на дете

Автор: Анонимен

Здравейте. На семейни начала вижеех с вече бившата ми приятелка. Имаме 2 прекрасни деца - на 6 и 13 години. По голямото е припознато от мен, но по малкото не е. Беше по лесно да го вземат на градина, ако е само с един родител. Оставихме припознаването за по късно, но ето че нещата между мен и бившата ми вече жена се разпаднаха. Проблема е, че тя отказва да ми даде правото да се виждам с по -малкото дете. Използва под предтекст, че не съм го припознал и едва ли, аз нямам никакви права. Не искам да се стига до скаднали идрами , от които само децата ще страдат. Има ли начин да припозная детето и съответно да мога да го виждам. Известно ми е, че и за него ще плащам издръжка. Това не е проблем. Само да имам правото да го виждам. Доколкото прочетох припознаването е едностранен акт и мога да отида и да го припозная, но ако майката се "опъне". Може ли тя да ми попречи по някакъв начин да припозная и виждам детето си? Със сигурност съм биологичния баща. Грижил съм се през времето за детето. То ме припознава като свой баща. Имам и свидетели. Благодаря.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте. На семейни начала вижеех с вече бившата ми приятелка. Имаме 2 прекрасни деца - на 6 и 13 години. По голямото е припознато от мен, но по малкото не е. Беше по лесно да го вземат на градина, ако е само с един родител. Оставихме припознаването за по късно, но ето че нещата между мен и бившата ми вече жена се разпаднаха. Проблема е, че тя отказва да ми даде правото да се виждам с по -малкото дете. Използва под предтекст, че не съм го припознал и едва ли, аз нямам никакви права. Не искам да се стига до скаднали идрами , от които само децата ще страдат. Има ли начин да припозная детето и съответно да мога да го виждам. Известно ми е, че и за него ще плащам издръжка. Това не е проблем. Само да имам правото да го виждам. Доколкото прочетох припознаването е едностранен акт и мога да отида и да го припозная, но ако майката се "опъне". Може ли тя да ми попречи по някакъв начин да припозная и виждам детето си? Със сигурност съм биологичния баща. Грижил съм се през времето за детето. То ме припознава като свой баща. Имам и свидетели. Благодаря.

Здравейте,
Да, правилно сте прочел, че припознаването е едностранен акт, който също така е и личен такъв. Акт, който не зависи от волята и съгласието нито на другия родител, нито на припознаваното дете. Формата под която то може да бъде извършено е регламентирана в чл.65, ал.1 от Семейния кодекс – „припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние“. От своя страна, длъжностното лице по гражданско състояние е натоварено с мандат по силата на закона да съобщи припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, на детето, ако то е навършило четиринадесет години, както и на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето. Родителят или навършилото четиринадесет години дете могат да оспорят припознаването в тримесечен срок от съобщаването му и ако това бъде сторено, оспорването се вписва в акта за раждане. В хипотезата по предходното изречение, в тримесечен срок от оспорването, припознаващият може да предяви иск за установяване на произход. Ако при припознаването детето е малолетно, то може да оспори по съдебен ред до една година от навършване на пълнолетие или от узнаване на припознаването, ако узнаването е станало по-късно. Извън случаите на оспорване от майката и детето, то може да бъде извършено по съдебен ред чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му, от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето или от прокурора.
Тоест, за да обобщя написаното по-горе, както и да отговоря конкретно на поставения от Вас въпрос, майката не може да Ви попречи да извършите припознаването, но би могла да го оспори.
След като извършите припознаването, за да осъществявате лични контакти с детето, родено от фактическото Ви съжителство с неговата майка, разполагате с две възможности – да постигнете споразумение с майката относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката му. Ако това е невъзможно, предвид отношенията между родителите, то спорът може да бъде отнесен за решаване от районния съд по настоящ адрес на детето.

Издръжка на дете над 18 години

Автор: Анонимен

Здравейте,

Бихте ли ме ориентирали в следната ситуация: синът ми тази година навършва 18 и иска да учи в Англия, където таксите за образование са много по-високи, отколкото в България. С удоволсвие бих го издържала в България, но не мога да плащам за скъпо образование в чужбина. Бившият ми съпруг и баща на сина ми, който живее в чужбина и е материално по-обезпечен от мен, твърди че съм длъжна да плащам университетските такси дори и в чуждестранни университети, въпрки че еквивалентни специалности съществуват в български университети. Член 144 от СК за редовно обучение в България ли говори, или редовно обучение в която и да е старна на ЕС?

Благодаря ви предварително.

Д. Христова

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Бихте ли ме ориентирали в следната ситуация: синът ми тази година навършва 18 и иска да учи в Англия, където таксите за образование са много по-високи, отколкото в България. С удоволсвие бих го издържала в България, но не мога да плащам за скъпо образование в чужбина. Бившият ми съпруг и баща на сина ми, който живее в чужбина и е материално по-обезпечен от мен, твърди че съм длъжна да плащам университетските такси дори и в чуждестранни университети, въпрки че еквивалентни специалности съществуват в български университети. Член 144 от СК за редовно обучение в България ли говори, или редовно обучение в която и да е старна на ЕС?

Благодаря ви предварително.

Д. Христова

Здравейте,
Няма значение къде ще учи Вашето дете, стига да е редовна форма на обучение и да са налице другите предвидено от закона предпоставки, за да бъде уважен евентуално предявен от Вашето дете иск за присъждане на издръжка по смисъла на цитирания от Вас чл. 144 от СК.

Коментар

Автор: Анонимен

Благодаря за бързия и ясен отговор.

Лек ден.

Д. Христова

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Благодаря за бързия и ясен отговор.

Лек ден.

Д. Христова

Благодарим Ви за положителния отзив! 

Хубав ден и на Вас! :)

Сам мъж, който иска да бъде баща

Автор: Ивайло Петков

Здравейте!

Надявам се темата ми да не е напълно неуместна, но честно казано не успях да открия никъде форум за хора с подобни... вълнения да го наречем.

На 26 години съм, сам... но искам да имам дете. Знам, че няма как да осиновя, но има ли юридически възможност да направя това със сурогатна майка, да речем. Честно казано, колкото и егоистично и странно да звучи, не мисля, че искам майката да има намеса в живота на детето. А все пак предполагам това е трудно постижимо. От това, което прочетох не се обнадеждавам особено много.

Благодаря за вниманието и се извинявам предварително, ако подобни теми не са обект на обсъждане във форума.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Ивайло Петков

Здравейте!

Надявам се темата ми да не е напълно неуместна, но честно казано не успях да открия никъде форум за хора с подобни... вълнения да го наречем.

На 26 години съм, сам... но искам да имам дете. Знам, че няма как да осиновя, но има ли юридически възможност да направя това със сурогатна майка, да речем. Честно казано, колкото и егоистично и странно да звучи, не мисля, че искам майката да има намеса в живота на детето. А все пак предполагам това е трудно постижимо. От това, което прочетох не се обнадеждавам особено много.

Благодаря за вниманието и се извинявам предварително, ако подобни теми не са обект на обсъждане във форума.

Здравейте,
Зададеният от Вас въпрос е извън тематичната насоченост на този сайт, но e интересен и необичаен, затова при желание от Ваша страна и изпращане на лични координати на нашият офисен имейл адрес: office@singleparent.bg, нашият адвокат ще се свърже с Вас.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, бих искала да попитам къде и след колко месеца  в които бащата не е плащал издръжка на децата си /близнаци/ мога да подам жалба ,иск  или каквато и да е форма , защото децата имат нужда и от тези пари. Имам ли право на служебен адвокат за второ дело - делба на имущество? /  не ми се иска аз да плащам хонорари на адвокати , заради неговите грозни изпълнения спрямо мен и децата.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, искам да попитам. Преди една година се разведох със съпруга ми и си взех и двете деца без да се съобразя с него просто му поставих условие,че ако не ми даде децата нямя да подпиша за развода не се съобразих и с тях те какво желание имат.Сега малката ми дъщеря не иска  да живее при мен виждам е че се измъчва.Разбрах че постоянно плачела на баща си да подаде  дело и да е присъде на него.Кажете ми какво трябва да направя за да му е върна по най лесният начин.И за какво време става.Благодаря 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, бих искала да попитам къде и след колко месеца  в които бащата не е плащал издръжка на децата си /близнаци/ мога да подам жалба ,иск  или каквато и да е форма , защото децата имат нужда и от тези пари. Имам ли право на служебен адвокат за второ дело - делба на имущество? /  не ми се иска аз да плащам хонорари на адвокати , заради неговите грозни изпълнения спрямо мен и децата.

Здравейте,
Ако след постановяване на съдебното решение, с което е определен размерът на издръжката, бившият Ви съпруг спре да плаща издръжката, на която е осъден /без значение за периода от време/, Вие можете да образувате изпълнително дело /след като се снабдите с изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение за развод или подписаното от вас и бащата споразумение/ и да искате принудително събиране на издръжката. Ако се окаже, че бащата няма никакви доходи, то тогава има възможност държавата да плати присъдената издръжка.
Вън от гореизложеното, разпоредбата на чл.183 от Наказателния кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация за този, който съзнателно не изпълни задължението си да плаща издръжката, за която е осъден. Неизпълнението трябва да е в размер на две или повече месечни вноски. Наказателното производство се възбужда по инициатива на пострадалия чрез подаване на тъжба.
Подробни разяснения по темата са дадени на 01.11.2016 г., като при неяснота може да ми зададете допълнителни въпроси.
По отношение на втората част от питането Ви относно предстоящо делбено производство и възможността да ангажирате безплатна правна помощ, не бих могла да отговоря в рамките на този форум, тъй като е извън тематичната му насоченост.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, искам да попитам. Преди една година се разведох със съпруга ми и си взех и двете деца без да се съобразя с него просто му поставих условие,че ако не ми даде децата нямя да подпиша за развода не се съобразих и с тях те какво желание имат.Сега малката ми дъщеря не иска  да живее при мен виждам е че се измъчва.Разбрах че постоянно плачела на баща си да подаде  дело и да е присъде на него.Кажете ми какво трябва да направя за да му е върна по най лесният начин.И за какво време става.Благодаря 

Здравейте,
Съгласно чл. 59 ал. 9 от Семейния Кодекс (СК), при изменение на обстоятелства, съдът по молба на единия от родителите, по искане на съответната Дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени поставените по-рано мерки относно родителски права и да определи нови, ако обстоятелствата, при които са определени се изменят. Изменение на обстоятелствата по смисъла на цитираната норма се разбират както новите обстоятелства, които влошават положението на детето при родителя, при когото то е оставено за отглеждане и възпитание, така и обстоятелствата, с които би се подобрило положението му при ново разрешение. В този смисъл са разрешенията, дадени в Постановление № 1/ от 12.11.1974 г., Пленум на ВС, които са актуалния и при действието на СК от 2009 г., като съдът е длъжен да обсъди дали обстоятелствата се отразяват на положението на детето (децата) и на ефикасността на мерките, които определят същото.
Към промените, засягащи положението на детето, и обстоятелствата спадат:
1/ влошаване условията при родителя, на когото е предоставено детето, или пък подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищните и битовите, но и социалната среда и на другите условия във влязлото в сила решение, с което са определени първоначалните мерки относно упражняване на родителските права;
2/ изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване, осъждане на лишаване от свобода за дълъг срок, напускане пределите на страната и др.;
3/ загубване на родителски авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето, а другият родител е в състояние да повлияе положително;
4/ повторно встъпване в брак на единия от двамата родители с трето лице,
Съществува и особена група от изменени обстоятелства, които са свързани с нововъзникнали права и задължение на родителите по повод задължителното спазване на по-рано постановените мерки относно упражняване на родителските права. Такива са например: отчуждаване на детето по вина на отглеждащия родител спрямо другия родител и обратно; пречки на родителя, който отглежда детето, за осъществяване на лични отношения с другия родител; невръщане на детето след осъществяване на личните отношения от родителя, на когото не са предоставени за упражняване на родителските права, отвличане на детето и т.н.; неизпълнение на мерките и неосигуряване на лични грижи по отношение на детето.
Следва да отбележа, че според цитираното Постановление №1/74 г., отделното живеене на децата е допустимо само когато важни причини налагат това /например голямата разлика във възрастта и липса на взаимни интереси и привързаност, продължително разделно живеене, напластена омраза спрямо единия родител и др./. При направено искане в тази насока, съдът следва да обсъди общите предложения на родителите заедно с другите обстоятелства, като се ръководи от всестранната защита на децата.
Подсъдността на иск с правна квалификация чл. 59, ал. 9 от СК е районния съд по постоянния адрес на ответника, като Ви съветвам да се обърнете към колега, за да Ви окаже нужната професионална помощ. Производството се разглежда по предвидения в ГПК общ ред и не мога да отговоря колко време ще продължи то.

Въпрос

Автор: Анонимен

Zdr iskam da popitam nesho s bashata na deteto mi se razdelihme nqmame brak, pripoznal e deteto, toi e bolen ne znaeh she tova e panishesko razstroistvo.Taka razdelihme se imashe i zaplahi ot negova strana vsichko mina na sad i se utochni che ima pravo da vizhda deteto vsyaka sabota ot edin do sest i za lyatoto kogato napravi godina za edin mesets. Dlazhna li sam da mu otvaryam i naistina li mozhe da vzima deteto za mesets.Dayte mi profesionalno mnenie i istradali kato men maiki.

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Анонимен

Zdr iskam da popitam nesho s bashata na deteto mi se razdelihme nqmame brak, pripoznal e deteto, toi e bolen ne znaeh she tova e panishesko razstroistvo.Taka razdelihme se imashe i zaplahi ot negova strana vsichko mina na sad i se utochni che ima pravo da vizhda deteto vsyaka sabota ot edin do sest i za lyatoto kogato napravi godina za edin mesets. Dlazhna li sam da mu otvaryam i naistina li mozhe da vzima deteto za mesets.Dayte mi profesionalno mnenie i istradali kato men maiki.

Здравейте, аз не съм адвокат, но също имам подписано споразумени относно режима на виждане на детето от бащата, с който сме разделени и знам, че съдебно уредени взаимоотношения (било то чрез дело и след това съдебно решение или споразумение, внесено в съда) е равносилно на договор и задълженията не са с пожелателен характер. Тоест, ако на бащата на детето Ви му е дадено право от съда да вижда детето в определени дни, Вие не може да го спрете, ако го направите, той може насилствено (чрез полиция или някакъв тип съдебен документ) да си вземе детето, което едва ли Вие бихте искали да се случи... Ако съдебното решение не Ви устройва, заведете ново дело, за повече подробности относно новото дело за промяна на режима на виждане на детето, прочетете последния отговор на адвоката/

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Zdr iskam da popitam nesho s bashata na deteto mi se razdelihme nqmame brak, pripoznal e deteto, toi e bolen ne znaeh she tova e panishesko razstroistvo.Taka razdelihme se imashe i zaplahi ot negova strana vsichko mina na sad i se utochni che ima pravo da vizhda deteto vsyaka sabota ot edin do sest i za lyatoto kogato napravi godina za edin mesets. Dlazhna li sam da mu otvaryam i naistina li mozhe da vzima deteto za mesets.Dayte mi profesionalno mnenie i istradali kato men maiki.

Длъжна сте да се съобразите със съдебното решение, като при неизпълнение от Ваша страна бащата може да се снабди с изпълнителен лист, който да му послужи за принудително изпълнение. 

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте!

Имам следния казус: - Разделих се с бащата на детето ми, с когото нямахме сключен граждански брак. Уредихме издръжката на детето и режима на виждане на детето, като подписахме споразумение, и имаме съдебно решение. Той трябва да плаща издръжка и всяка 2 и 4 седмица от месеца и 30 дни през лятото е отреден режима му на виждане.

Бащата си плаща на време издръжката, но не проявява интерес към детето и не спазва другата част от съдебното решение за режима на виждане.

Имам ли законово право да потърся отговорност на бащата?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!

Имам следния казус: - Разделих се с бащата на детето ми, с когото нямахме сключен граждански брак. Уредихме издръжката на детето и режима на виждане на детето, като подписахме споразумение, и имаме съдебно решение. Той трябва да плаща издръжка и всяка 2 и 4 седмица от месеца и 30 дни през лятото е отреден режима му на виждане.

Бащата си плаща на време издръжката, но не проявява интерес към детето и не спазва другата част от съдебното решение за режима на виждане.

Имам ли законово право да потърся отговорност на бащата?

Здравейте,
Макар всяко осъдително решение да подлежи на принудително изпълнение, в своята практика не съм имала случай, в който съдебен изпълнител да принуди бащата да се възползва от постановения режим на лични отношения, респективно майка – да поиска изпълнение на решението в тази му част.
Ще Ви посъветвам да поговорите с бившия Ви партньор, като му обясните как се отразява върху детето и емоционалното му развитие, липсата на общуване с баща му.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, живеех на семейни начела с мъж , от който имам деца(припознати). Управител е в две негови фирми. Той няма жилище на негово име , нито пък аз. Въпросът ми е : Може ли да ми вземе децата (аз съм по майчинство 2ра година) и лак издръжка мога да получавам. Благодаря ви много!

родителски права

Автор: Анонимен

привет, жена ми има дете на 6г от друг мъж ,за който е била омъжена и са разведени.Бащата бе осъден да плаща издръжка .. такава нямаше и решихме да го съдим ..е.. осъдихме го и получихме едва 160лв еднократно след това отново неплащане до днес говорим че съм с нея и детето от 5г вече и аз отглебдам детето и давам живота си за него.Та ме интересува как можем да отнемем правата на родител ,който не се интересува изобщо от детето си след което детето да бъде припознато от мен.Чудим се дали да не опитаме с преговори той така или иначе нито се интересува нито го търси детето .Какво ще ни посъветвате .Благодарим предварително!

издръжки

Автор: Анонимен

Здравейте! Разведена съм от 4 години бащата на децата е чужденец с постоянно пребиваване в България. За да не плаща издръжки избяга в родината си. От време на време идвал в България. Какво трябва да направя ? Благодаря предварително!

родителски права

Автор: Анонимен

привет, жена ми има дете на 6г от друг мъж ,за който е била омъжена и са разведени.Бащата бе осъден да плаща издръжка .. такава нямаше и решихме да го съдим ..е.. осъдихме го и получихме едва 160лв еднократно след това отново неплащане до днес говорим че съм с нея и детето от 5г вече и аз отглебдам детето и давам живота си за него.Та ме интересува как можем да отнемем правата на родител ,който не се интересува изобщо от детето си след което детето да бъде припознато от мен.Чудим се дали да не опитаме с преговори той така или иначе нито се интересува нито го търси детето .Какво ще ни посъветвате .Благодарим предварително!

Родителски права

Автор: Анонимен

Здравейте, човека с когото живея има дете от друга жена. Той твърди, че тя е забременяла без негово желание и знание. Въпросът ми е: ако тази жена иска да го съди за издръжка и подаде иск за признаване на бащинство, как той може да се защити? Благодаря

Издръжка

Автор: Анонимен

Здравейте. Аз съм 16 годишно момиче, родителите ми нямат сключен брак и двамата са в чужбина. Бащата е в Англия, майката в Испания. Въпросите са ми , трябва ли да се обръщам към международен съд, мога ли въобще да ги съдя, колко време и каква е приблизителната сума за процедурата. А също така и ако се изпрати призовка и тя не се приеме, означава ли това, че нищо няма да се свърши. Благодаря предварително. :)

Бащинство

Автор: Stasi Belishka

Здравейте, човека с когото живея има дете от друга жена. Вероятноста да е от него е много голяма.Тя е забременяла без негово знание и съгласие. Казала му е, че няма да направи аборт и от него не иска нищо. Въпросът ми е: ако някога реши да претендира за бащинство, как той може да се защити?

Моля за помощ!

Благодаря!

Коментар

Автор: Анонимен

zdraveite bih iskala da popitam nesto za bilogichniq bashta na nerodenotomi dete predi vreme bqh s nego obache iskah omishleno da zabrameneq ot nego i taka i stana toi sashto znaeshe ot samoto nachalo no posle zamina za germaniq minase nqkade okolo 2mesecha i razbrAH CHESAM BREMENA posle mu kazah ot parviq pat beshe saglasen che deteto e negovo dori i znaeshe no posle kato se skarahme toi mi kaza che deteto ne negovo i che nqma da go gleda sas sicki tezi vaprosi toi bqga ot odgovornost vazmojnolie zakona da napravi neshto ili dago osadqt tova me intersuva ai i asam na 17 atoi e na 18 nqkoishtemi odgovorili mnogo e vajno za men

Коментар Въпроси относно издръжка на пълнолетно но учещо дете

Автор: Анонимен

 Въпросите ми са следните:

  Мога ли да спра да плащам издръжка при следните обстоятелства? .Вмомента съм безработен.Бях съкратен от работа и сега съм на трудовата борса, от където получавам минимално обещетение.Живея с жена на съпружески начала И имам близнаци на 5 години от нея.От началото на развода до съкращаването ми от работа съм плащал издръжка на детето ми от първия брак,което в момента е пълнолетно ,но учи в гимназия.а доколкото зная то получава и стипендия от училище .

 И има ли право дете ми от първия брак да заведе дело за увеличение на същата както за минал така и за бъдещ период от време при посочените по-горе обстоятелства?

 Знам ,че по закон съм длъжен да плащам докато учи,но имам и дже по-малки деца които изкат грижи

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

привет, жена ми има дете на 6г от друг мъж ,за който е била омъжена и са разведени.Бащата бе осъден да плаща издръжка .. такава нямаше и решихме да го съдим ..е.. осъдихме го и получихме едва 160лв еднократно след това отново неплащане до днес говорим че съм с нея и детето от 5г вече и аз отглебдам детето и давам живота си за него.Та ме интересува как можем да отнемем правата на родител ,който не се интересува изобщо от детето си след което детето да бъде припознато от мен.Чудим се дали да не опитаме с преговори той така или иначе нито се интересува нито го търси детето .Какво ще ни посъветвате .Благодарим предварително!

Здравейте,
В рамките на тази платформа отговарям на въпроси, които са ми зададени от родители, които сами оттглеждат детето/децата си. Ето защо, следва да се обърнете към колега, който ще Ви консултира срещу заплащане на възнаграждение. 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Stasi Belishka

Здравейте, човека с когото живея има дете от друга жена. Вероятноста да е от него е много голяма.Тя е забременяла без негово знание и съгласие. Казала му е, че няма да направи аборт и от него не иска нищо. Въпросът ми е: ако някога реши да претендира за бащинство, как той може да се защити?

Моля за помощ!

Благодаря!

Здравейте,
В рамките на тази платформа отговарям на въпроси, които са ми зададени от родители, които сами оттглеждат детето/децата си. Ето защо, следва да се обърнете към колега, който ще Ви консултира срещу заплащане на възнаграждение.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, живеех на семейни начела с мъж , от който имам деца(припознати). Управител е в две негови фирми. Той няма жилище на негово име , нито пък аз. Въпросът ми е : Може ли да ми вземе децата (аз съм по майчинство 2ра година) и лак издръжка мога да получавам. Благодаря ви много!

Здравейте,
Когато не живеете заедно с бащата на Вашите деца, двамата може да постигнете съгласие относно местоживеенето на децата, родени от фактическото Ви съжителство, упражняването на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им, както и да поискате от районния съд по местоживеене на децата да утвърди това споразумението. В случай, че не успеете да постигнете съгласие по въпросите, изброени в предходното изречение, по искане на един от вас, спорът може да се реши от районния съд по настоящия адрес на децата. Нееднократно е обръщано внимание в настоящата рубрика, че съдът решава изброените въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на детето - за всеки конкретен случай, а именно: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите да отглеждат и възпитават детето, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Тоест, от значение са съвкупността от факти на разглеждания от съда казус. В този ред на мисли, не мога да се ангажирам с прогноза кому ще бъдат предоставени упражняването на родителските права.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Stasi Belishka

zdraveite bih iskala da popitam nesto za bilogichniq bashta na nerodenotomi dete predi vreme bqh s nego obache iskah omishleno da zabrameneq ot nego i taka i stana toi sashto znaeshe ot samoto nachalo no posle zamina za germaniq minase nqkade okolo 2mesecha i razbrAH CHESAM BREMENA posle mu kazah ot parviq pat beshe saglasen che deteto e negovo dori i znaeshe no posle kato se skarahme toi mi kaza che deteto ne negovo i che nqma da go gleda sas sicki tezi vaprosi toi bqga ot odgovornost vazmojnolie zakona da napravi neshto ili dago osadqt tova me intersuva ai i asam na 17 atoi e na 18 nqkoishtemi odgovorili mnogo e vajno za men

Здравейте,
Ще Ви посъветвам да споделите за състоянието си с Вашите родители, които поради непълнолетието Ви са носители на родителски права и задължения към Вас. Независимо от комплицираността на ситуацията, вярвам че заедно ще намерите разрешение на същата, като в това число се обърнете към адвокат, който ще Ви конслултира за правните възможности, с които разполагате. В рамките на този форум, без знанието и съгласието на Вашите родители аз не се ангажирам да отговоря на поставените въпроси.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте. Аз съм 16 годишно момиче, родителите ми нямат сключен брак и двамата са в чужбина. Бащата е в Англия, майката в Испания. Въпросите са ми , трябва ли да се обръщам към международен съд, мога ли въобще да ги съдя, колко време и каква е приблизителната сума за процедурата. А също така и ако се изпрати призовка и тя не се приеме, означава ли това, че нищо няма да се свърши. Благодаря предварително. :)

Здравейте,
Не знам за какво искате да съдите родителите си, но питането Ви е извън тематичната насоченост на този форум, поради което не мога да Ви отговоря. Освен това сте и непълнолетна, поради което аз лично няма да се ангажирам с поставените въпроси.

Коментар

Автор: Цветелина Петрова

Здравейте, казусът е следният. Близка позната се раздели преди няколко дни с партньора си, с когото нямат брак, а имат дете на 3г. и 4 месеца. Тя се прибра да живее при родителите си на село. Поводът за раздялата е, че той употребявал алкохол системно и имал склонност към хазарт. Многократно е упражнявал физическо насилие над нея в присъствието на детето. Тя няма против той да се среща с детето, но в нейно присъствие, с което той не е съгласен. Как е възможно да се постигне това? И има ли право да му откаже да взима детето. Благодаря предварително!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Цветелина Петрова

Здравейте, казусът е следният. Близка позната се раздели преди няколко дни с партньора си, с когото нямат брак, а имат дете на 3г. и 4 месеца. Тя се прибра да живее при родителите си на село. Поводът за раздялата е, че той употребявал алкохол системно и имал склонност към хазарт. Многократно е упражнявал физическо насилие над нея в присъствието на детето. Тя няма против той да се среща с детето, но в нейно присъствие, с което той не е съгласен. Как е възможно да се постигне това? И има ли право да му откаже да взима детето. Благодаря предварително! Здравейте,

Нееднократно е засяган въпросът за упражняване на родителските права и режима на лични отношения по отношение на деца, родени от фактическото съжителство на своите родители. При условие, че последните не живеят заедно и не могат да постигнат съгласие по въпросите, посочени в предходното изречение, както и относно местожителство и издръжка на децата/детето, по искане на един от родителите районният съд по местоживеене на детето следва да реши този спор, ръководейки се единствено от неговия интерес. Добре е Вашата позната да се обърне към адвокат, който ще да изготви необходимите документи /с изложение на аргументи и ангажиране на доказателства/, обосноваващи искането й за присъждане в нейна полза упражняването на родителските права и нуждата от налагане на ограничения в режима на личен контакт между детето и бащата. Чрез отказ от осъществаване на контакт между дететео и бащата, майката не решава стоящия пред нея проблем.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Разведена съм от 4 години бащата на децата е чужденец с постоянно пребиваване в България. За да не плаща издръжки избяга в родината си. От време на време идвал в България. Какво трябва да направя ? Благодаря предварително!

Здравейте,
Ще помоля да оставите телефонен номер на администратора на този сайт на имейл адрес: office@singleparent.bg, за да се свържа с Вас.

Коментар jena mi me osstavi s deteto

Автор: Анонимен

jiveia vav finlandiia,otivam da vzema deteto si ot detska gradina i mi kazaha ce maika i i ia vzela az i zvania tia ne mi vdiga i neznam kade se namirat s deteto mi.az ne znam mnugo ezika i ne znam kak da postapia moje li da mie posavetvate no ne znamm dali ste zapoznati s finlandskite zaloni,kade da otida i kvo da napravia. predvaritelno blagodaria

Издръжка на дете

Автор: Анонимен

Здравейте с бащата на детето ми сме разделени от 6 години и не получавам никаква издръжка за това време искам да го осъдя но той живее и работи в Чехия само това знам незнам нито фирма нищо мога ли да го осъдя за издъжка какво точно трябва да направя за да започна да получавам издръжка благодаря предварително

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте с бащата на детето ми сме разделени от 6 години и не получавам никаква издръжка за това време искам да го осъдя но той живее и работи в Чехия само това знам незнам нито фирма нищо мога ли да го осъдя за издъжка какво точно трябва да направя за да започна да получавам издръжка благодаря предварително

Здравейте,
Не мога да Ви отговоря конкретно какво да направите при отсъствие на информация дали имате сключен брак с бащата на детето Ви или то е родено от Ваше фактическо съжителство. И в двете хипотези обаче е необходимо да се обърнете към районния съд по местоживеене на детето, който ще разгледа претенцията. Ще Ви посъветвам да го направите чрез колега, който ще Ви консултира и изготви необходимите документи. При евентуално образуване на такова производство срещу бащата на детето Ви и в случай, че той е с неизвестен постоянен или настоящ адрес, районният съд ще назначи лице, което ще го представлява.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Разведена съм от 4 години бащата на децата е чужденец с постоянно пребиваване в България. За да не плаща издръжки избяга в родината си. От време на време идвал в България. Какво трябва да направя ? Благодаря предварително!

Здравейте,
Бившият Ви съпруг е със статут на постоянно пребиваващ и разполагате с възможност за принудително събиране на присъдената Ви от съда издръжка. При желание от Ваша страна ще се свържа с Вас и ще Ви помогна за разрешаване на проблема Ви. За целта, моля да оставите Ваши координати – имейл/телефонен номер на email адрес: office@singleparent.bg, за да се свържа с Вас.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте аз сам разделена от една година и имам дете на 10 години нямах браг с бащата на детето ми и тя се води на мое име но в акта за раждане той я е признал като негово дете ,не получавам издръшка от него не сам го и съдила за това нешто .Въпросът ми е след като детето е на мое име ще могали да се върна  в Испаня без негово съгласие защтото  азтам работя и тя е родена там и сме живели 9години .

Коментар

Автор: Анонимен

здравеите

Синът ми е 22 годишен и водим дело за бащинство .Бащата е кипърец и делото се води в Кипър а аз съм с постоянен адрес там от 5 години.Последните 3 пъти той се укри и не се яви на делото,откъдето адвокатката ми каза че го осъждат по задочната процедура и детето трябва да подпише клетвена декларация че това е неговия баща.Как ще го осъдя за издражка като тои се укрива?Детето ми е студент в България.

Коментар

Автор: Анонимен

здравеите

Синът ми е 22 годишен роден в България.В момента водим дело в Кипър за бащинство срещу Кипърски гражданин.АЗ съм с постоянен адрес от 7 години там.На последните 3 дела не се яви откъдето адвокатката ми каза че го осъждат автоматично само синът ми трябва да подпише клетвена декларация че този мъж е баща му.Как ще го осъдя за издръжка като тои се укрива.Възможно ли е чрез български адвокат в Страсбург защото не вярвам че ще ми помогнат тук

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

здравеите

Синът ми е 22 годишен роден в България.В момента водим дело в Кипър за бащинство срещу Кипърски гражданин.АЗ съм с постоянен адрес от 7 години там.На последните 3 дела не се яви откъдето адвокатката ми каза че го осъждат автоматично само синът ми трябва да подпише клетвена декларация че този мъж е баща му.Как ще го осъдя за издръжка като тои се укрива.Възможно ли е чрез български адвокат в Страсбург защото не вярвам че ще ми помогнат тук

Здравейте,
Не мога да отговоря на поставените от Вас въпроси, тъй като същите касаят приложение на чуждо законодателство. Обърнете се към наетия от Вас адвокат в Кипър.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Разведена съм по взаимно съгласие от 9 години с бащата на сина ми (сега е на 13години). Детето и баща му се виждат 1 път в годината за няколко часа,тъй като бащата живее и работи в друга държава от няколко години (българин е) и се връща само по Коледа за 3-4 дни,на практика почти не се познават поради малкото контакти,които имат. С приятеля ми и сина ми живеем заедно от 4 години. Двамата са много привързани един към друг. Сега с приятеля ми искаме да сключим брак,от което следва въпросът ни : възможно ли е той да получи някакви родителски права над сина ми,като втори баща или в случай,че не може,то възможно ли е детето да носи неговата фамилия,въпреки,че нямат кръвна връзка? Какви са процедурите?

Благодаря предварително!

Лек и успешен ден.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Разведена съм по взаимно съгласие от 9 години с бащата на сина ми (сега е на 13години). Детето и баща му се виждат 1 път в годината за няколко часа,тъй като бащата живее и работи в друга държава от няколко години (българин е) и се връща само по Коледа за 3-4 дни,на практика почти не се познават поради малкото контакти,които имат. С приятеля ми и сина ми живеем заедно от 4 години. Двамата са много привързани един към друг. Сега с приятеля ми искаме да сключим брак,от което следва въпросът ни : възможно ли е той да получи някакви родителски права над сина ми,като втори баща или в случай,че не може,то възможно ли е детето да носи неговата фамилия,въпреки,че нямат кръвна връзка? Какви са процедурите?

Благодаря предварително!

Лек и успешен ден.

Здравейте,
Законът предоставя възможността при наличието на определи предпоставки съпруг на родител да осинови дете на своя съпруг, като това осиновяване може да бъде пълно и непълно. Разликата между двата вида осиновяване е, че при пълното такова се създава по съдебен ред връзка между две лица, която ще замести биологичната връзка между родител и дете, с всички произтичащи от това житейски и правни последици (право на наследяване, създават се отношения на роднинство между детето и близките на осиновителя, включително се съставя нов акт за раждане, в който осиновителят се вписва като родител), като същевременно правата и задълженията между детето с роднините му по произход се прекратяват. При непълното осиновяване също се създава връзка детето и осиновяващия подобна на връзката между родител и дете, но се запазва и връзката на осиновения с родителя, който може да продължи да поддържа отношения с детето, да полага грижи за издръжката и възпитанието му, но вече не в изпълнение на родителските си права, които ще преминат в осиновителя, а само като го подпомагат по свое желание доброволно (в тази хипотеза детето запазва собственото си име, може да запази и бащиното си и фамилно име ако осиновителят не желае да ги промени).
Процедурата по осиновяване на дете от съпруг на родител е значително облекчена в сравнение с общия ред за осиновяване на дете, като започва с подаване на молба от този, който желае да осинови до окръжния съд (за София – Софийски градски съд) чрез съответната Дирекция за социално подпомагане по адрес на молителя. Към молбата се подават определен набор от документи, удостоверяващи: наличие на сключен граждански брак между родителя на детето и неговия съпруг/съпруга, липсата на осъждания за престъпления от общ характер на осиновяващия, както и че същият не е лишаван от родителски права и не страна от заразни болести. Към датата на подаване на молбата за осиновяване детето не трябва да е навършило 18 години. За да бъде допуснато осиновяването от съда е необходимо да бъде дадено съгласието на осиновяващия, родителите на осиновявания и самият осиновяват, ако той е навършил 14 години.
Съветвам ви да се обърнете към колега за детайлна консултация, предвид спецификата на Вашия случай, който ще Ви окаже нужното съдействие.

Не плаща издръжка

Автор: Анонимен

Родителите ми са разведени от 10 години .. Баща ми е осъден да плаща издръжка на мен и сестра ми , и помощи на майка ми , но от 10 години не е плащал дори един път . Мога ли аз дъщеря му да го осъдя за тези 10 години , вече съм пълнолетна . Имам ли право и какво точно мога да направя по въпроса ?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Родителите ми са разведени от 10 години .. Баща ми е осъден да плаща издръжка на мен и сестра ми , и помощи на майка ми , но от 10 години не е плащал дори един път . Мога ли аз дъщеря му да го осъдя за тези 10 години , вече съм пълнолетна . Имам ли право и какво точно мога да направя по въпроса ?

Здравейте,
В рамките на този форум отговарям на въпроси, зададени от родители, които сами отглеждат и възпитават децата си. Обърнете се за консултация към колега срещу заплащане, съобразно Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Припознаване

Автор: Анонимен

Здравейте,

Въпросът ми е как мога да припозная дете, на 15 години? Проблемът е в това, че в акта за раждане на детето има посочен баща, а именно починалият съпруг на майката на въпросното дете. Как мога да припозная детето по извънсъдебен път и изобщо мога ли да го направя? Благодаря предварително за отговора!

Припознаване

Автор: Анонимен

Здравейте,

Моят случай е малко странен. Имам дете на 4 години. Майка му го изостави, когато навърши 2 годинки. Заведох дело и съдът присъди правата на мен и минимална издръжка от майката. Не получавам издръжка, защото майката е в неизвестност. Година след като тя изчезна аз имах връзка с друга жена. Прекратих връзката и 5 дни след това тя каза че е бременна от мен. Аз казах, че не искам това дете, но тя реши да го задържи, като каза, че няма да има претенции към мен. Преди няколко дни получих искова молба за определяне на бащинство, издръжка и припознаване на детето. Имам следните въпроси:

1. Мога ли да откажа да припозная детето след доказване на бащинство?

2. Като самотен баща, мога ли да претендирам да не заплащам издръжка или поне да заплащам минимума?

3. В исковата молба има невярни твърдения и клевети. Мога ли да се възползвам от това?

 

Благодаря

 

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Моят случай е малко странен. Имам дете на 4 години. Майка му го изостави, когато навърши 2 годинки. Заведох дело и съдът присъди правата на мен и минимална издръжка от майката. Не получавам издръжка, защото майката е в неизвестност. Година след като тя изчезна аз имах връзка с друга жена. Прекратих връзката и 5 дни след това тя каза че е бременна от мен. Аз казах, че не искам това дете, но тя реши да го задържи, като каза, че няма да има претенции към мен. Преди няколко дни получих искова молба за определяне на бащинство, издръжка и припознаване на детето. Имам следните въпроси:

1. Мога ли да откажа да припозная детето след доказване на бащинство?

2. Като самотен баща, мога ли да претендирам да не заплащам издръжка или поне да заплащам минимума?

3. В исковата молба има невярни твърдения и клевети. Мога ли да се възползвам от това?

 

Благодаря

 

 

Здравейте,
Образуваното дело е за установяване на произход от бащата, а не за припознаване. Вие сте ответник в това производство, което е образувано по волята на жената, с която сте живели фактически и от която имате дете. Предмет на доказване ще бъде, че тя е заченала от Вас, като при уважаване на този иск съда ще се произнесе служебно и по отношение на издръжката на детето, при кого от родителите да живее то, ще определи мерките за упражняване на родителски права, режима на лични отношения между детето и другия родител.
Припознаването е едностранен акт, личен акт, с който се установява произход, и който не изисква съгласието нито на припознавания, нито съгласието на другия родител. Тоест, ако искът срещу Вас бъде уважен, Вие ще бъдете признат за баща на детето, без да се изисква да го припознаете. След влизане в сила на решението, ще бъде извършено и съответното отбелязване в акта на раждане на детето, че Вие сте негов баща.
Съветвам Ви да се обърнете към адвокат, който ще Ви помогне да изготвите отговор на получената от Вас искова молба и ще Ви представлява по делото. Не мога да взема отношение по сочените от Вас факти от исковата молба, тъй като не познавам случая в детайли.
Относно издръжката – тя ще се дължи ако искът бъде успешно проведен. Относно критериите за нейното определяне, минимален размер – в този форум са давани нееднократно консултации.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Въпросът ми е как мога да припозная дете, на 15 години? Проблемът е в това, че в акта за раждане на детето има посочен баща, а именно починалият съпруг на майката на въпросното дете. Как мога да припозная детето по извънсъдебен път и изобщо мога ли да го направя? Благодаря предварително за отговора!

Здравейте,
Няма как да отговоря на поставения от Вас въпрос, тъй като този форум е насочен към оказване на правна помощ на родители, които сами отглеждат и възпитават децата си, какъвто Вие не сте.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

казуса ми е следният: имам дете от чужденец. Родено е в България, не е припознато. С бащата не сме били в брак, нито сме имали връзка. Той иска ДНК експертиза, за да е сигурен, че е негово дете. След доказване на това, какво следва. Аз ли трябва да заведа дело за родителски права или? И кой заплаща съдебните разноски по делото? 

И още едно питане: относно режима на свиждане, може ли да се осъществява само в рамките на България? И може ли той да премине границата без мое разрешение? Живее в Сърбия.

Благодаря за отговора!

Той не е бащата

Автор: Анонимен

От 2007 сме на семейни начала без брак с лицето Х . В продулжение на 5 год. се опитваме да имаме дете, като не става. Съгласихме се да забременея от друг човек, като взпросният Х припознае  детето. 2013 се ражда и я пропознава. След това ми започнаха мъките /психически тормоз/ и 2015 реших да го напусна и замина с детето при майка ми в чужбина /той не бе сугласен/.  За да изведа детето извън страната моята адвокатка ме посъветва да му дам родителските права, за да ми подпише декларация за напускане на страната. Декларацията бе анулирана от него и същият подал да ни издирват. Хагската конвенция казва, че щом детето живее независимо къде повече от една година и аз не ни укривам, те нямат основание да я върнат в Бзлгария. Така и стана, но в момента той държи род. права, а аз определям местоживеенето на детето. Та въпроса ми е как мога да си върна родителските права? с ДНК тест или други идей.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

казуса ми е следният: имам дете от чужденец. Родено е в България, не е припознато. С бащата не сме били в брак, нито сме имали връзка. Той иска ДНК експертиза, за да е сигурен, че е негово дете. След доказване на това, какво следва. Аз ли трябва да заведа дело за родителски права или? И кой заплаща съдебните разноски по делото? 

И още едно питане: относно режима на свиждане, може ли да се осъществява само в рамките на България? И може ли той да премине границата без мое разрешение? Живее в Сърбия.

Благодаря за отговора!

Здравейте,
В случай, че процедурата, за която Вашият бивш партньор настоява даде положителен резултат, той разполага с възможност да припознае детето, след което и при наличие на взаимна воля и съгласие – двамата, чрез споразумение бихте могли да уредите въпросите кой от вас ще упражнява родителските права, режима на лични контакти на другия родител с детето, дължимата издръжка. В това споразумение ще определите как бащата ще вижда детето, като то не може да напуска страна без Вашето изрично писмено разрешение, което се дава под формата на пълномощно/декларация с нотариална заверка на подписа. Споразумението може да бъде утвърдено от Районния съд по местоживеене на детето, като по този въпрос в рубриката е отговаряно многократно. В случай, че отношенията с бащата са обтегнати и не позволяват постигане на съгласие по изброените по-горе въпроси, касаещи детето, Вие може да отнесете спора за решаване пред компетентния съд. И тази хипотеза нееднократно е обсъждана във форума, поради което може да прегледате предишните публикации.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

От 2007 сме на семейни начала без брак с лицето Х . В продулжение на 5 год. се опитваме да имаме дете, като не става. Съгласихме се да забременея от друг човек, като взпросният Х припознае  детето. 2013 се ражда и я пропознава. След това ми започнаха мъките /психически тормоз/ и 2015 реших да го напусна и замина с детето при майка ми в чужбина /той не бе сугласен/.  За да изведа детето извън страната моята адвокатка ме посъветва да му дам родителските права, за да ми подпише декларация за напускане на страната. Декларацията бе анулирана от него и същият подал да ни издирват. Хагската конвенция казва, че щом детето живее независимо къде повече от една година и аз не ни укривам, те нямат основание да я върнат в Бзлгария. Така и стана, но в момента той държи род. права, а аз определям местоживеенето на детето. Та въпроса ми е как мога да си върна родителските права? с ДНК тест или други идей.

Здравейте,
Не бих могла да се ангажирам с отговор по казус, с който се е занимавал колега. Обърнете се към него.

Автор: Анонимен

Какви боклуци са някои така наречени,,мъже,,

 

6te mi vurne li parite

Автор: Анонимен

Zdraveite moqt sluchai e takuv....Jivqh s ba6tata nasemeini nacala ,rodi ni se momichence prez 2008,posle zabremenqh s 2 no toi me izostavi.Prez 2010 se rodi vtorot ni dete no toi ne pojelada go pripoznae .Napravih dnk test i se dokaza che toi e tatkoto .Vodihme nqkolko dela koito az spechelih .Sega toi mi dulji 1 god nazad izdrujka za malkata i polovin god za golqmata raznoski po 3 dela,parite za dnk testa i v reshenieto ot sada pihe che ima lihva za vsqka prosrechena vnoska .Hodih pri sadia ipalnitel i se okaza che dalji okolo 8 000 lv ,no nqma kak da si gi polucha zahtoto toi nqmal nihto na negovo ime.Propusnah da kaja ce izdrujkata q plahta bez zakusneniq ...stava vapros samo za raznoski po delata i perioda nazad za izdrujka.VUPROSA MI E IMA LI KAK DA ZAPOCNE DA MI VRAHTA PARITE?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Zdraveite moqt sluchai e takuv....Jivqh s ba6tata nasemeini nacala ,rodi ni se momichence prez 2008,posle zabremenqh s 2 no toi me izostavi.Prez 2010 se rodi vtorot ni dete no toi ne pojelada go pripoznae .Napravih dnk test i se dokaza che toi e tatkoto .Vodihme nqkolko dela koito az spechelih .Sega toi mi dulji 1 god nazad izdrujka za malkata i polovin god za golqmata raznoski po 3 dela,parite za dnk testa i v reshenieto ot sada pihe che ima lihva za vsqka prosrechena vnoska .Hodih pri sadia ipalnitel i se okaza che dalji okolo 8 000 lv ,no nqma kak da si gi polucha zahtoto toi nqmal nihto na negovo ime.Propusnah da kaja ce izdrujkata q plahta bez zakusneniq ...stava vapros samo za raznoski po delata i perioda nazad za izdrujka.VUPROSA MI E IMA LI KAK DA ZAPOCNE DA MI VRAHTA PARITE?

Здравейте,
В случай, че бащата на децата ви не заплаща разноските, за които е осъден, то Вие разполагате с правото да се снабдите с изпълнителен титул и образувате изпълнително дело, което сте и направили. Не винаги това обаче е гаранция, че ще си получите парите, тъй като длъжникът по изпълнителното дело може да не разполага с имущество, срещу което да бъде насочено принудителното изпълнение. От дадената от Вас информация не мога да преценя какви действия са извършени от страна на частния съдебен изпълнител, но по силата на чл.18 от Закона за частните съдебни изпълнители, Вие може да му възложите във връзка с образуваното изпълнително производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да определя начина на изпълнение в резултат на извършеното проучване.
Предполагам, че изпълнението е насочено върху получаваното от длъжника трудово възнаграждение, като в този случай не се отнасят ограниченията, които законът налага за удържане на определена негова част ако размерът на трудовото възнаграждение е над минималната работна заплата за страната. Тоест, това е довело до редовното плащане на издръжката, а не на останалите присъдени от съда разноски по делата.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,имам едно запитване.Дъщеря ми завърши средното си образование и започва работа трябва ли да и плащам издръжка,тъй като още не е приета като студентка,дори не се знае и  каква форма на обучение ще е.Предварително Ви благодаря

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,имам едно запитване.Дъщеря ми завърши средното си образование и започва работа трябва ли да и плащам издръжка,тъй като още не е приета като студентка,дори не се знае и  каква форма на обучение ще е.Предварително Ви благодаря

Здравейте,
Безплатни правни консултации давам само на родители, които сами оглеждат децата си. Не мога да отговоря на зададения от Вас въпрос дали да плащате издръжка за Вашето дете (в посочената хипотеза) – той е в противоречие както на тематичната насоченост на тази платформа, така и на моите морални принципи.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,аз съм майка която отглежда и двете си дъщери и имам един кратък въпрос към Вас,за което предварително Ви благодаря.Редовно получавам издръжката от бащата на децата ми,но ме притеснява факта,че голямата ми дъщеря е 19 години и заминава да работи на морето за 3 месеца и нeзнам изобщо дали ще учи занапред.Въпроса ми е може ли баща и да и спре издръжката?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,аз съм майка която отглежда и двете си дъщери и имам един кратък въпрос към Вас,за което предварително Ви благодаря.Редовно получавам издръжката от бащата на децата ми,но ме притеснява факта,че голямата ми дъщеря е 19 години и заминава да работи на морето за 3 месеца и нeзнам изобщо дали ще учи занапред.Въпроса ми е може ли баща и да и спре издръжката?

Здравейте,
Бащата може да спре плащането на издръжката, тъй като детето Ви е навършило пълнолетие, тоест налице е законово основание за това действие от негова страна. Ако дъщеря Ви учи редовно в средно учебно заведение, както и ако продължи образованието си във висше учебно заведени, то тя има право на издръжка до навършване на двадесетгодишна възраст – при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и при условие, че не може да се издържа сама от доходите си и бащата може да я дава без особени затруднения. Тази издръжка детето Ви може да получи след провеждане на исково производство, инициирано от нея, в което следва да докаже наличието на посочените по-горе законови предпоставки. Разяснения във връзка с това производство са давани в рубриката и може да ги прочетете. При неяснота и нужда от допълнителни разяснения, можете да зададете Вашите въпроси.

Здравейте,ментар

Автор: Анонимен

Здравейте,
Синът ми дружеше с жена, която имаше отношение и с други мъже. Не се виждаха около половин година и го отбягваше под давлението на майка си.  

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,
Синът ми дружеше с жена, която имаше отношение и с други мъже. Не се виждаха около половин година и го отбягваше под давлението на майка си.  

Здравейте,

публикацията Ви не представлява въпрос, а по-скоро твърдение, което не изисква отговор!

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, моля Ви за помощ! Аз съм майка, сама отглеждаща децата си. Имам дъщеря на 13г. и син на 10г.Децата ми са само с българско гражданство, нямат двойно. Баща им е чужденец. От 4 години не живеем заедно с баща им, нямахме брак. Той ни изостави, без издръжка, без да е уредил документи и пълномощни за родителските права. За да заминем за страната от където е баща им водих дело за заместващо разрешение от български съд, за да правя паспорти и да пътувам с децата. Казаха, че за да водя дело за родителски права и децата да са при мен, трябва да заминем да живеем в другата страна, откъдето е баща им. Там водихме дело и спечелих - децата са отсъдени на мен. Баща им е осъден да плаща издръжка, но не я плаща и заведох дело за неспазване на изплащането на издръжка и изоставяне на децата. Въпросът ми е. След като бащата чужденец е осъден в неговата страна да плаща издръжка, но не я плаща и държавата поема изплащането на тази издръжка, мога ли да получавам издръжка в България, след като се върнах да живея с децата в България. Баща им не се появява, не плаща издръжка и не се вижда , нито говори с децата. Имат ли моите деца, български граждани, живеещи в България, право на българска държавна издръжка, след като баща им е чужденец? Условието да получават държавна издръжка е да живеят в страната, където им я изплащат. Децата вече не живеят в другата страна , живеят в България и са прекратили изплащането на държавна издръжка в другата страна.

Трябва ли да водя ново дело за държавна издръжка в България, заради неизплащането от баща им? Или решението на съда от другата страна , членка на ЕС е достатъчно. Признава ли се в Българския съд това решение? Благодаря!!

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, ще задам въпросите си направо. Могат ли децата ми, български граждани да получават издръжка в България, ако баща им е чужденец и е осъден в страната от където е, да плаща издръжка? Ако бащата не плаща издръжката, могат ли децата ми да получават държавна издръжка в България? Благодаря!

Коментар

Автор: Анонимен

Zdraveite , predi okolo 3 godini priqtelkata mi beshe v razvod I sushtevremenno bremena ot men.Minahme po reda s prepoznavaneto  sled koeto bqh osuden da plashtam izdrujka kakto bilo po zakon.Jiveem zaedno ot togava na kvartira noveche ne se razbirame I tq iska da mi vzene deteto poradi fakta che zakonat e takuv.Tq ima oshte dve deca ot bivshiqt si muj koito gledam az I samo az poluchavam dohodi.Vaprosat mi e imam li shans da prepishat deteto na men ako zaceda delo vpredvit che e na neino ime samo zaradi vaprosnoto osujdane pri prepoznavaneto.Durja da pidchertaq che vse oshte sujitelstvame zaedno.Blagodarq.

 

 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Zdraveite , predi okolo 3 godini priqtelkata mi beshe v razvod I sushtevremenno bremena ot men.Minahme po reda s prepoznavaneto  sled koeto bqh osuden da plashtam izdrujka kakto bilo po zakon.Jiveem zaedno ot togava na kvartira noveche ne se razbirame I tq iska da mi vzene deteto poradi fakta che zakonat e takuv.Tq ima oshte dve deca ot bivshiqt si muj koito gledam az I samo az poluchavam dohodi.Vaprosat mi e imam li shans da prepishat deteto na men ako zaceda delo vpredvit che e na neino ime samo zaradi vaprosnoto osujdane pri prepoznavaneto.Durja da pidchertaq che vse oshte sujitelstvame zaedno.Blagodarq.

 

 

 

Здравейте,

В случай, че обстоятелствата, довели до постановяване на мерките относно упражняване на родителските права и режима на лични отношения спрямо роденото от фактическото ви съжителство дете се изменят, Районният съд по местоживеене на детето - по молба на единия от родителите, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови. Под „изменение на обстоятелствата“ следва да се разбират както новите обстоятелства, които влошават положението на детето при родителя, при когото то е оставено за отглеждане и възпитание, така и обстоятелствата, с които би се подобрило положението при ново разрешение. При разглеждане на евентуално заведен в тази насока иск, съдът отново ще се ръководи от интереса на детето (както при първоначалното определяне на режима), съобразявайки конкретиката на казуса, поради което не мога да се ангажирам с мнение дали имате шанс Вие да упражняване родителските права за в бъдеще.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, ще задам въпросите си направо. Могат ли децата ми, български граждани да получават издръжка в България, ако баща им е чужденец и е осъден в страната от където е, да плаща издръжка? Ако бащата не плаща издръжката, могат ли децата ми да получават държавна издръжка в България? Благодаря!

Здравейте,
Моля да оставите Ваш телефонен номер на администратора на този този сайт (office@singleparent.bg), за да се свържа с Вас.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Детето ми е на 3 месеца вече. Бащата отказва всякакъв контакт както с мен така и детето. Той не е българин и след консултация с адвокат в неговата държава, ми казаха че мога да го осъдя за издръжка, като съда там ще иска ДНК тест за който съответно трябва да заведа там детето, което на мен не ми харесва. Да не говорим и за високата такса за дело която ми искат. Интересувам се, дали е възможно да заведа дело срещу него от тук, кой може да ме представлява, колко време и финанси ще ми отнеме. 

Предварително благодаря.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Имам две деца - на 4 и 2 год. възраст. Мъжът, с който живея до момента на съпружески начала и е техен баща, започнахме да не се разбираме след раждането на първото ни дете. Смятах, че с появата на второ дете, нещата ще се променят, но това не се случва. Сега възнамерявам да продължа напред, заедно с децата си, без него, като изляза на квартира, тъй като жилището е негово. Въпросът ми е, тъй като в момента съм без работа /поради честите боледувания на децата в детската градина и ясла/ и се занимавам основно с децата - възможно ли е това да му даде възможност да получи родителските права върху тях?

Предварително Ви благодаря за отговора

 

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,имам дете на година и половина , с бащата сме разделени и нямаме брак. Детето е припознато от него. Интересува ме какви са вариантите да се установя извън страната с детето?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Имам две деца - на 4 и 2 год. възраст. Мъжът, с който живея до момента на съпружески начала и е техен баща, започнахме да не се разбираме след раждането на първото ни дете. Смятах, че с появата на второ дете, нещата ще се променят, но това не се случва. Сега възнамерявам да продължа напред, заедно с децата си, без него, като изляза на квартира, тъй като жилището е негово. Въпросът ми е, тъй като в момента съм без работа /поради честите боледувания на децата в детската градина и ясла/ и се занимавам основно с децата - възможно ли е това да му даде възможност да получи родителските права върху тях?

Предварително Ви благодаря за отговора

 

Здравейте,
Не е възможно да отговоря на така поставения от Вас въпрос, предвид това, че се касае за бъдещ исков процес, в който тепърва ще се ангажират доказателства в защита на изложените от страните позиции. Мога да Ви ориентирам, че при постановяване на решение относно това кой от родителите да упражнява родителските права върху родените от фактическото им съжителство деца, съдът ще се ръководи от интересите на децата по тяхното отглеждане и възпитание. В този смисъл, съдът ще прецени следните обстоятелства – родителските качества; полагане на грижи и умения за възпитание, подпомагане подготовката за придобиване на знания и др.; моралните качества на родителите; социално обкръжение и битови условия; възраст и пол на децата; привързаност между деца и родители и между децата; помощ на трети лица и др.
Следва да отбележа, че при наличие на съгласие между Вас и бащата на децата, може да уредите въпросите, свързани с местоживеенето на децата, упражняване на родителските права, режима на лични контакти и издръжката със споразумение, което да отнесете за одобрение от Районния съд по местоживеене на децата.
И в двете хипотези ще ви посъветвам да се обърнете към колега, който ще Ви окаже нужното съдействие.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,имам дете на година и половина , с бащата сме разделени и нямаме брак. Детето е припознато от него. Интересува ме какви са вариантите да се установя извън страната с детето?

Здравейте,
Ако питате дали можете да изведете детето извън страната, то Ви е нужно разрешение от страна на бащата. В случай, че той откаже да Ви предостави такова, то можете да се обърнете към Районния съд по настоящия адрес на детето, който обаче задължително ще изслуша бащата. Добре е да се обърнете към адвокат, който да подготви необходимите документите, както и да организира защитата на тезата защо се налага детето да пътува с Вас в чужбина.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Детето ми е на 3 месеца вече. Бащата отказва всякакъв контакт както с мен така и детето. Той не е българин и след консултация с адвокат в неговата държава, ми казаха че мога да го осъдя за издръжка, като съда там ще иска ДНК тест за който съответно трябва да заведа там детето, което на мен не ми харесва. Да не говорим и за високата такса за дело която ми искат. Интересувам се, дали е възможно да заведа дело срещу него от тук, кой може да ме представлява, колко време и финанси ще ми отнеме. 

Предварително благодаря.

Здравейте,
Ще отговоря принципно, поради отсъствие на детайлна информация за случая. Съгласно чл.9, ал.1 от Кодекс на международното частно право, българските съдилища и други органи са компетентни по производствата за установяване и оспорване на произход освен въз основа на чл. 4 (когато ответникът има обичайно местопребиваване в страната и коагто ищецът е български гражданин) и когато детето или родителят, който е страна, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България. Тоест, при наличие на тези предпоставки, искът за установяване на произход от бащата може да се заведе и пред компетентния български съд. Невъзможно е да се ангажирам с мнение за продължителност на евентуален съдебен процес с такъв характер, както и за разноските, които ще понесете. Всичко това, предвид конкретиката на Вашия проблем може да обсъдите с нает от Вас адвокат.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте, имам следното запитване.Разведена съм и живея с 19 годишната си дъщеря,която завърши средното си образование.Въпроса ми е може ли баща и да спре издръжката.В момента тя започна сезонна работа докато е приемат студентка.Сърдечно Ви благодаря

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте, имам следното запитване.Разведена съм и живея с 19 годишната си дъщеря,която завърши средното си образование.Въпроса ми е може ли баща и да спре издръжката.В момента тя започна сезонна работа докато е приемат студентка.Сърдечно Ви благодаря

Здравейте,
Мисля, че Вашето питане е повторно за тази рубрика, а аз отговорих на него. В случай, че греша, то моля за извинение, като ще препоръчам да прочете дадения от мен отговор на 6-ти юни тази година, по идентичен като зададения от Вас въпрос. 

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте!Въпросът ми е следния.Разведена съм и се грижа за сина си,баща е осъден да плаща 120лв издръжка.През месеца ,в който детето е при него той не ми заплати издръжката.Мога ли да я изисквам по някакъв начин и какъв е реда?.....п.п Знам че носи отговорност за 2 или повече неизплатени издръжки, но другото лято пак няма да ми е изплати за същия месец.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!Въпросът ми е следния.Разведена съм и се грижа за сина си,баща е осъден да плаща 120лв издръжка.През месеца ,в който детето е при него той не ми заплати издръжката.Мога ли да я изисквам по някакъв начин и какъв е реда?.....п.п Знам че носи отговорност за 2 или повече неизплатени издръжки, но другото лято пак няма да ми е изплати за същия месец.

Здравейте,
Издръжката се дължи, така както е определена от съда. Родителят, осъден да плаща издръжка на детето си, дължи ежемесечно изплащане на пълния размер на присъдената издръжка, независимо дали детето е при него за определен период от време през лятото.
Разполагате с възможност да се снабдите с изпълнителен лист, въз основа на който да образувате изпълнително дело и съберете неизплатената издръжка чрез съдебен изпълнител
В заключение ще допълня, че по взаимно съгласие с бащата на детето Ви, бихте могли да решите за този месец от лятото, през който детето е при него, да не плаща определената издръжка или да плати същата в по-нисък размер.

Коментар

Автор: Анонимен

Zdraveite iskam da popitam imam edno momchence na 9 meseca s bashtata ne jiveem zaedno ne go e pripoznal moga li da go osadq za izdrajka.Mnogo vi blagodarq

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Zdraveite iskam da popitam imam edno momchence na 9 meseca s bashtata ne jiveem zaedno ne go e pripoznal moga li da go osadq za izdrajka.Mnogo vi blagodarq

Здравейте,
В случай, че бащата не е припознал детето, то тогава трябва да предявите иск за установяване на произход от бащата, който може да бъде съединен с иск за присъждане на издръжка.

Коментар

Автор: Анонимен

A poneje sam samotna maika i sama si gledam deteto goredolo kakva cena e dnk testa i kade trqbva da otida za da poiskam tozi isk za dnk i za izdrajka

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

A poneje sam samotna maika i sama si gledam deteto goredolo kakva cena e dnk testa i kade trqbva da otida za da poiskam tozi isk za dnk i za izdrajka

Здравейте,

Можете да прочетете отговорите от 06.06.2016 г., 15.11.2016 г. и 27.07.2016 г., дадени от мен по сходни въпроси – същност на този вид иск, срокове за предявяване, подсъдност, предмет на доказване, включително възможност за безплатна правна помощ.. В случай, че след това имате въпроси, то не се притеснявайте да ги зададете.

Коментар

Автор: Анонимен

No tai kato bashtata ne iska da se podloji za dka test kak da go napravq toi s nishto ne mi pomaga za tova dete ako moje daite mi nqkakav savet.Mnogo vi blagodarq za vnimanieto

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте. Имах връзка с британски гражданин, който е студент в България, но постоянният му адрес е все още В Англия. Бременна съм, той няма да даде името си на детето. Какво мога да направя след като родя? Няма как да подам иск за припознаване тук, защото той няма постоянен адрес в тази държава. Какви са правата ми и как мога да получавам издръжка от този човек? 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

No tai kato bashtata ne iska da se podloji za dka test kak da go napravq toi s nishto ne mi pomaga za tova dete ako moje daite mi nqkakav savet.Mnogo vi blagodarq za vnimanieto

Здравейте,
Ако бащата не желае да припознае детето, единствената Ви възможност е да предявите иск за установяване на произход от бащата. В повечето случаи, доказване предмета на този иск (зачеването Ви от мъжа, сочен за баща на детето, както и вероятен период за това) е посредством акушеро-гинекологична експертиза и събиране на гласни доказателства – изслушване на свидетели. Възможно е да се наложи и събиране на други доказателства (ДНК, кръвногрупови експертизи и др.), предвид спецификата на случая, като не мога предварително да Ви кажа как ще се развие един евентуален съдебен процес. Обърнете се към адвокат, който ще защити в максимална степен Вашия интерес. 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте. Имах връзка с британски гражданин, който е студент в България, но постоянният му адрес е все още В Англия. Бременна съм, той няма да даде името си на детето. Какво мога да направя след като родя? Няма как да подам иск за припознаване тук, защото той няма постоянен адрес в тази държава. Какви са правата ми и как мога да получавам издръжка от този човек? 

Здравейте,
И Вие следва да предявите иск за установяване на произход от бащата, който може да се съедини с този за издръжка. Искът за установяване на произход се предявява в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието.
Според чл. 9 от Кодекс на международното частно право, българските съдилища и други органи са компетентни по производствата за установяване на произход, дела за лични и имуществени отношения между родители и деца, освен в случаите по чл.4 от Кодекса (когато ответникът има обичайно местопребиваване в страната), но и когато детето или родителят, който е страна, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България. За Ваша информация отбелязвам, че по смисъла на цитирания Кодекс под „обичайно местопребиваване“ на физическо лице се разбира мястото, в което то се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. За определянето на това място трябва да бъдат специално съобразени обстоятелства от личен или професионален характер, които произтичат от трайни връзки на лицето с това място или от намерението му да създаде такива връзки. В случая, британският гражданин, който е и студент в страната би следвало да има статут на продължително пребиваващ, като при един евентуален процес е необходимо да се направи преценка за наличие на предпоставките, обуславящи извод за обичайното му местопребиваване в страната.
След раждането на детето се обърнете към колега, който ще Ви окаже съдействие за реализиране на правата Ви по съдебен ред.

Искам децата ми да живеят при мен 50% от времето след развод по взаимно съгласие.

Автор: Анонимен

Имам деца на 8 и 11г. След развода по взаимно съгласие живеят при майка си. Майка им ограничава достъпа ми до тях и бих искал да знам какво мога да предприема, за да живеят 50% от времето при мен. Ако децата ми са навършили 14г. могат ли да избират къде да живеят или трябва да се мине през съдебна процедура?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Имам деца на 8 и 11г. След развода по взаимно съгласие живеят при майка си. Майка им ограничава достъпа ми до тях и бих искал да знам какво мога да предприема, за да живеят 50% от времето при мен. Ако децата ми са навършили 14г. могат ли да избират къде да живеят или трябва да се мине през съдебна процедура?

Здравейте,
Не мога да Ви отговоря в рамките на този форум, тъй като въпросите Ви не са по темата, а именно: отглеждането на дете/деца от самотен родител.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте! Имам следния проблем.Разведена съм и бащата На сина ми има режим на виждане с него.Бившия ми съпруг живее заедно с родителите си на 100км от града в който живея аз със детето.Днес получих искова молба от родителите на съпруга ми че желаят един цял уикенд детето да е при тях плюс всички празници.ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ КОГАТО БАЩАТА ВЗИМА ДЕТЕТО ТЕ ПРЕКАРВАТ ПОВЕЧЕТО ВРЕМЕ С НЕГО ОТКОЛКОТО БАЩАТА.И ПО ТОЗИ НАЧИН ИЗЛИЗА ЧЕ СИНА МИ ЩЕ Е ПРИ БАЩА СИ ТРИ УИКЕНДА А ПРИ МЕН САМО ЕДИН...да добавя че сина ми е ученик 4 клас

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Имам следния проблем.Разведена съм и бащата На сина ми има режим на виждане с него.Бившия ми съпруг живее заедно с родителите си на 100км от града в който живея аз със детето.Днес получих искова молба от родителите на съпруга ми че желаят един цял уикенд детето да е при тях плюс всички празници.ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ КОГАТО БАЩАТА ВЗИМА ДЕТЕТО ТЕ ПРЕКАРВАТ ПОВЕЧЕТО ВРЕМЕ С НЕГО ОТКОЛКОТО БАЩАТА.И ПО ТОЗИ НАЧИН ИЗЛИЗА ЧЕ СИНА МИ ЩЕ Е ПРИ БАЩА СИ ТРИ УИКЕНДА А ПРИ МЕН САМО ЕДИН...да добавя че сина ми е ученик 4 клас

Здравейте,
Съгласно чл.128, ал.1 от Семейния кодекс, дядото и бабата могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да определи мерки за лични отношения с него, ако това е в интерес на детето. Тоест, предявеният от тях иск е допустим, като съобразно задължителна за съдилищата практика на Върховния касационен съд, обективирана в Решение № 139 от 16.04.2014 г., постановено по гр. д. № 6998/2013 г., IV г.о., ГК, „е възможно личните отношения между баба и дядо от една страна и внук от друга, да се осъществяват в дните, определени за упражняване на лични контакти между бащата и детето. Следва да се направи уговорката, че е необходимо на родителя, който не упражнява правата спрямо детето, да е определен широк режим на лични отношения, той да живее на едно и също място с дядото и бабата и отношенията между тях да позволяват съвместното осъществяване на лични контакти. Въпросът за наличието на тези условия е фактически и се прави от съда с оглед обстоятелствата, установени по конкретното дело, но ако те са налице, в интерес на детето е да има контакти с бабата и дядото едновременно с осъществяването на лични отношения с родителя, който не упражнява родителските права“.
Предвид написаното, Ви съветвам да се обърнете към адвокат, който ще изготви отговор на получената от Вас искова молба (в едномесечен срок), в която ще изложите становище по основателността на иска, възраженията Ви срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте!С бащата на детето ми не живеем заедно.Аз съм настойник на детето.Бащата е осъден да плаща издръжка.При нас всичко се решава чрез съда.Имам ли право чрез съда да изискам бащата да заплати половината сума от направените разходи за дъщеря ми за училище?Мога ли за всеки м.септември да искам това плащане?

Разполагам с касови бележки за направените разходи,на физически лица не се издават фактури.Достатъчно ли е,като доказателство за направените разходи?

Моля Ви да ми посочите примерен текст,който да приложа в съда за подялба на разходите или сайт,който да съдържа тази молба.

Благодаря Ви за отделеното време.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте!С бащата на детето ми не живеем заедно.Аз съм настойник на детето.Бащата е осъден да плаща издръжка.При нас всичко се решава чрез съда.Имам ли право чрез съда да изискам бащата да заплати половината сума от направените разходи за дъщеря ми за училище?Мога ли за всеки м.септември да искам това плащане?

Разполагам с касови бележки за направените разходи,на физически лица не се издават фактури.Достатъчно ли е,като доказателство за направените разходи?

Моля Ви да ми посочите примерен текст,който да приложа в съда за подялба на разходите или сайт,който да съдържа тази молба.

Благодаря Ви за отделеното време.

Здравейте,
Ако след присъждане на издръжката настъпи изменение на обстоятелствата, обуславящи съответно изменение на издръжката – например, през изминалия период от време нуждите на детето са се увеличили предвид възрастта му и разходите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението му, то Вие разполагате с възможност да заведете иск за увеличение на нейния размер, като съответно представите всички доказателства в тази насока. Съгласно разпоредбата на чл.149 от СК, издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяване на иска.
В рамките на този форум предоставям единствено консултации. За изготвяне на документи и процесуално представителство по евентуално заведен от Вас иск, следва се обърнете към адвокат. Ако нямате такъв, може да изпратите Ваши контакти на нашата електронна поща: office@singleparent.bg и нашият адвокат ще се свърже с Вас.

Питане

Автор: Анонимен

Здравейте! Сина ми е на 11 години и живее при мен. Баща му му дал достъп до кредитната си карта преди няколко месеца. Сина ми това лято беше при него две седмици и при престоя си е изхарчил за аксесоари за компютърни игри през телефона и чрез същата кредитна карта 2500 лв. В момента бившия ми мъж ме заплашва и иска да ме съди и да съди и детето като малолетен престъпник. Може ли да го направи? Бившия ми мъж при развода е осъден преди 4 години да ми изплати 2200 лв. ,който още не ми е дал. Моля посъветвайте ме какво да направя в тази ситуация!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Сина ми е на 11 години и живее при мен. Баща му му дал достъп до кредитната си карта преди няколко месеца. Сина ми това лято беше при него две седмици и при престоя си е изхарчил за аксесоари за компютърни игри през телефона и чрез същата кредитна карта 2500 лв. В момента бившия ми мъж ме заплашва и иска да ме съди и да съди и детето като малолетен престъпник. Може ли да го направи? Бившия ми мъж при развода е осъден преди 4 години да ми изплати 2200 лв. ,който още не ми е дал. Моля посъветвайте ме какво да направя в тази ситуация!

Здравейте,
Тъй като не практикувам наказателно право, ако желаете консултация във връзка с Вашето питане, то следва да се обърнете към колега, който би могъл да Ви я даде. Без мнение за изчерпателност ще отбележа, че не е наказателноотговорно лице малолетно лице, тоест това, което не е навършило 14-годишна възраст /чл.32, ал.1 от Наказателния кодекс/, като по отношение на такова лице и в случай, че е извършило общественоопасно деяние, могат да бъдат приложени съответни възпитателни мерки.
Аз лично не бих се притеснявала от реакцията на бившия Ви съпруг, защото той доброволно е предоставил данни за кредитната си карта на сина Ви. Следвало е да бъде по-отговорен, както и да ползва картата лично и в съответствие с условията по договора, сключен със съответната банка, както и да предоставя никому своя ПИН. В много от случаите притежателите на кредитни/дебитни карти ползват услугата „смс известяване“ за извършената операция и плащане, поради което бащата на детето Ви вероятно и узнал за ползването на кредитната карта, както и е могъл да реагира своевременно и да се откаже от договора, сключен от разстояние и върне закупената стока в 14-дневен срок от получаването й /чл.50 от Закона за защита на потребителите/. Ако все още не са изминали 14 дни от получаване на стоката, то може да я върнете, като съобразете изискванията на доставчика за това – цялост на опаковката и др.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте! Искам да ви помоля за съвет. Аз съм разведена,но детето ми живее при мъжа ми. От 8 години не мога да си видя детето,понеже баща му е много агресивен.Той ме осъди да плащам една от най-високите издръжки за дете - 200лв. Мойто дете тази година м.Октомври навършва 18г. Но разбрах че,ако продължи да учи,аз съм длъжна да продължавам да плащам издръжка.Понеже вече изнемогвам финансово има ли някакъв начин това да спре....дори това да е отказването ми от детето...и какво трябва да направя за това.Просто не виждам друг начин и съм принудена да взема драстични мерки. Благодаря ви.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте! Искам да ви помоля за съвет. Аз съм разведена,но детето ми живее при мъжа ми. От 8 години не мога да си видя детето,понеже баща му е много агресивен.Той ме осъди да плащам една от най-високите издръжки за дете - 200лв. Мойто дете тази година м.Октомври навършва 18г. Но разбрах че,ако продължи да учи,аз съм длъжна да продължавам да плащам издръжка.Понеже вече изнемогвам финансово има ли някакъв начин това да спре....дори това да е отказването ми от детето...и какво трябва да направя за това.Просто не виждам друг начин и съм принудена да взема драстични мерки. Благодаря ви.

Здравейте,

В рамките на тази платформа оказвам безплатна правна помощ чрез консултации на родители, които сами отглеждат и възпитават децата си. Вие не попадате в тази категория, а съвет може да получите от адвокат срещу заплащане на съответното възнаграждение.

ВЪПРОС

Автор: Анонимен

Здравейте,

с бащата не живеем заедно от 7 г. минахме през дело той е осъден на издръжка, която не плаща редовно и не е плащал изобщо от последните 6 месеца.Има установен ред за взимане на детето но то категорично отказва да тръгне с него. детето е на 9г. разбрало се е с бащата да се чуват по телефона но, че няма желания за по дълги контакти и преспиване. Бащата от време на време в период 1 или 2 в годината се обажда да ме заплашва че ще дойде да я вземе насила. с детето се чува на 3-4 м. и незнае какво да го пита. Какво мога да очаквам? Има ли право да я вземе насила без нейно желание и ако заведе на ново дело мога ли да изискам от съда да вземат под влияние нейното решение?

 

Благодаря 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

с бащата не живеем заедно от 7 г. минахме през дело той е осъден на издръжка, която не плаща редовно и не е плащал изобщо от последните 6 месеца.Има установен ред за взимане на детето но то категорично отказва да тръгне с него. детето е на 9г. разбрало се е с бащата да се чуват по телефона но, че няма желания за по дълги контакти и преспиване. Бащата от време на време в период 1 или 2 в годината се обажда да ме заплашва че ще дойде да я вземе насила. с детето се чува на 3-4 м. и незнае какво да го пита. Какво мога да очаквам? Има ли право да я вземе насила без нейно желание и ако заведе на ново дело мога ли да изискам от съда да вземат под влияние нейното решение?

 

Благодаря 

Здравейте,
Моля да оставите Ваш телефонен номер на администратора на страничката на email: office@singleparent.bg , за да се свържа с Вас и отговоря на поставените въпроси. Същите предполагат и други, поради което считам, че е най-добре да дам консултацията по посочения начин.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,дъщеря ми е на една годинка....живях с баща и на семейни начала...след като забременях,той се промени коренно,след раждането 11 дена прекарах при него 24 часа сам сама с малката...разделихме се и от тогава живея при родителите си...дава ми по малко от минималната издръжка,идва рядко,изчезва по половин месец без дори да се обади и да се поинтересува от нея и сега има претенции да я взима самостоятелно...обясних му че до три годишна възраст ще я вижда в мое присъствие и съответно почнаха скандалите и заплахите...нека отбележа че е с друга жена,по мое мнение малко след като забременях и лично от нея също съм получавала заплахи и му казах че тази няма да я доближи...кажете ми какво право има той върху детето,което дори не го познава и я успокоявам след неговото посещение?

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,имам следния въпрос:Колко време след връчване на покана от съдия изпълнител за доброволно изплащане на издръжка за минал период думата се удържа от заплатата на длъжника

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,дъщеря ми е на една годинка....живях с баща и на семейни начала...след като забременях,той се промени коренно,след раждането 11 дена прекарах при него 24 часа сам сама с малката...разделихме се и от тогава живея при родителите си...дава ми по малко от минималната издръжка,идва рядко,изчезва по половин месец без дори да се обади и да се поинтересува от нея и сега има претенции да я взима самостоятелно...обясних му че до три годишна възраст ще я вижда в мое присъствие и съответно почнаха скандалите и заплахите...нека отбележа че е с друга жена,по мое мнение малко след като забременях и лично от нея също съм получавала заплахи и му казах че тази няма да я доближи...кажете ми какво право има той върху детето,което дори не го познава и я успокоявам след неговото посещение?

Здравейте,
Когато с бащата на детето Ви не живеете заедно и не можете да постигнете съгласие относно личните отношения между бащата и детето, родено от Вашето фактическо съжителство, то можете – той или Вие да се обърнете към Районния съд по настоящия адрес на детето, за да уредите тези отношения. Съдът ще се произнесе по следните въпроси: местоживеене на детето, упражнява на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. В това производство можете да направите всички свои възражения, относими към разрешаване на посочените в предходното изречение въпроси, като при постановяване на решението съдът се ръководи от интереса на детето.
При условие, че бащата не е припознал роденото от фактическото Ви съжителство с него дете, е необходимо за установите произхода на детето от бащата чрез предявяване на иск, при уважаването на който съдът служебно ще се произнесе при кого от родителите да живее детето, мерки за упражняване на родителските права, режима на лични отношения и неговата издръжка.
Многократно са давани отговори и разяснения относно посочените в този отговор процедури, като може да прочетете тези предходни публикации па темите. При неяснота или допълнително възникнали въпроси можете да ги зададете.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Питам за една приятелка.Тя е на 17 г., припозната е от приятеля на майка си, с когото е живяла тогава, но той не и е баща. (Доказано с тест, но за лично ползване).Иска да се откаже от него и да се води дъщеря на истинския си баща (с когото майка и е поддържала връзка преди да се роди,е живяла допреди 2 години. Какво може да се направи и може ли това да стане преди тя да навърши 18 години?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,имам следния въпрос:Колко време след връчване на покана от съдия изпълнител за доброволно изплащане на издръжка за минал период думата се удържа от заплатата на длъжника

 Здравейте,

в качеството си на длъжник или на търсещ издръжката задавате въпроса?

Коментар

Автор: Анонимен

В качеството си на търсещ издръжката

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

В качеството си на търсещ издръжката

Здравейте,
Смисълът на поканата за доброволно изпълнение е да се даде срок на длъжника за плащане на задължението, в случая издръжката. Този срок е двуседмичен, считано от получаване на поканата. Едва след това, и ако няма плащане, съдебният изпълнител (по почин на взискателя или чрез делегиране на права по смисъла на закона) по делото ще пристъпи към принудително изпълнение. В този ред на мисли, не мога да се ангажирам с конкретен отговор на поставения от Вас въпрос

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте,

Питам за една приятелка.Тя е на 17 г., припозната е от приятеля на майка си, с когото е живяла тогава, но той не и е баща. (Доказано с тест, но за лично ползване).Иска да се откаже от него и да се води дъщеря на истинския си баща (с когото майка и е поддържала връзка преди да се роди,е живяла допреди 2 години. Какво може да се направи и може ли това да стане преди тя да навърши 18 години?

Здравейте,
Отговарям на въпроси, зададени от родители, които сами отглеждат децата си. Питането не попада в тематичната насоченост на този форум, а предполага правна консултация, която следва да бъде извършена срещу заплащане.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте ,при условие ,че съпруга ми с който сме в развод получава минималната заплата /по документи/на каква максимална издръжка на дете мога да го осъдя/имам две деца /?Децата са на почти 6 години и нямат някакви специални нужди/в смисъл заболявания или нещо подобно/

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте,

Имам следният проблем. С бащата на детето ми сме разделени от 3 години. Осъден е за издръжка през 2014 г. Не плаща издръжката която му е пресъдена. Родителските права са ми присъдени има право да го вижда и да го взема. Последно през декември 2014г. Детето е виждало баща си.  След 2 г. и половина се сеща че има дете и иска да го види и вземе на гости. Въпросът ми е има ли право да вижда или взема детето при условие че не плаща издръжка и не се е интересувал от това дете. И дали мога да искам социален работник при срещите им.

Коментар

Автор: Dilqna Ivanova

Здравейте,

С бащата не живеем заедно от 4 г. минахме през дело той е осъден на издръжка, която не плаща и не е плащал изобщо от както е усъден за нея.Има установен ред за взимане на детето но последното им виждане беше за Коледа и Нова Година през 2014г. детето е на 8 г.При гостуването детето се прибра видимо разстроено по това време посещаваше логопед и психолог в детската градина. В къщи почна да се буди нощно време и да реве. Помолих в градината да говорят с него и да разберат какво се е случило. Уведомихме социалните служби. От тогава не сме го чували и виждали до тази седмица звънна по телефона и каза, че иска да вземе детето защото имал права над него. Има ли право да го вземе при условие че е нямал контакт с него от 2014 г. не е плащал издръжка. И мога ли да изискам социален работник да присъства на срещата с бащата?  И мога ли да го лиша от правата му като родител.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте ,при условие ,че съпруга ми с който сме в развод получава минималната заплата /по документи/на каква максимална издръжка на дете мога да го осъдя/имам две деца /?Децата са на почти 6 години и нямат някакви специални нужди/в смисъл заболявания или нещо подобно/

Здравейте,
Мога да посоча минимален размер на издръжка, който следва да получавате за всяко от децата - по 1/4 от минималната работна заплата, установена за страната. От 01.01.2017 г. тя е 460 лева, което прави 115 лева за дете. Законът регламентира само минимален размер на издръжката, която съдът следва да присъди, но не и максимален такъв, който зависи за всеки конкретен случай от нуждите на лицето, което я претендира и възможностите на този, който следва да я дава. Преценката дали да присъди издръжка над установения от закона минимален размер, съдът следва да направи при съобразяване на относимите по делото факти.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Димиляна Йорданова

Здравейте,

С бащата не живеем заедно от 4 г. минахме през дело той е осъден на издръжка, която не плаща и не е плащал изобщо от както е усъден за нея.Има установен ред за взимане на детето но последното им виждане беше за Коледа и Нова Година през 2014г. детето е на 8 г.При гостуването детето се прибра видимо разстроено по това време посещаваше логопед и психолог в детската градина. В къщи почна да се буди нощно време и да реве. Помолих в градината да говорят с него и да разберат какво се е случило. Уведомихме социалните служби. От тогава не сме го чували и виждали до тази седмица звънна по телефона и каза, че иска да вземе детето защото имал права над него. Има ли право да го вземе при условие че е нямал контакт с него от 2014 г. не е плащал издръжка. И мога ли да изискам социален работник да присъства на срещата с бащата?  И мога ли да го лиша от правата му като родител.

Здравейте,
Бащата има право да се снабди с изпълнителен лист за изпълнение решението на съда, касаещо постановения режим на лични отношения с детето, въз основа на който да иска принудителното изпълнение на това решение. Бащата има това право, но упражняването му зависи по неговата воля.
Ще Ви посъветвам да предявите иск за изменение режима на лични отношения, като пред съда изложите причините за това - негативното влияние върху детето в резултат на контактите с баща му, като поискате евентуалните срещи с него да стават във Ваше присъствие или в присъствието на социален работник. Всяко Ваше искане следва да се докаже по надлежноя процесуален ред, поради което е добре да ангажирате професионална помощ.
В тази рубрика е коментирана темата за лишаване от родителски права, поради което може да прочетете по-ранни публикации.

Коментар

Автор: Анонимен

Добър ден,

моят въпрос е следния- мога ли да съдя бащата на детето( год. и половина, припознато е) ако той е чужденец и не живее в България? Благодаря

Коментар

Автор: Анонимен

Добър ден ,моята ситуация е следната... Имам дете на 3 г.(момиче), с баща й сме разведени,като по взаимно съгласие при развода се реши детето да живее при мен... Никога не съм му отказвала да я вземе... Взима я когато пожелае... Преди няколко дни разбрах, че има намерение да пуска дело за родителски права.... Има ли шанс да спечели делото и да ми вземат детето...?

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Добър ден,

моят въпрос е следния- мога ли да съдя бащата на детето( год. и половина, припознато е) ако той е чужденец и не живее в България? Благодаря

Здравейте,
Не разбрах въпроса Ви. За какво искате да предявите иск срещу бащата на Вашето дете?

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Добър ден,

моят въпрос е следния- мога ли да съдя бащата на детето( год. и половина, припознато е) ако той е чужденец и не живее в България? Благодаря

Здравейте,
Не разбрах въпроса Ви. За какво искате да предявите иск срещу бащата на Вашето дете?

 Здравейте за издръжка на детето става въпрос. Той го е припознал , но не получаваме никаква финансова подкрепа от него. Не сме имали брак, само аз съм с родителски права ако това има значение. 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Добър ден,

моят въпрос е следния- мога ли да съдя бащата на детето( год. и половина, припознато е) ако той е чужденец и не живее в България? Благодаря

Здравейте,
Не разбрах въпроса Ви. За какво искате да предявите иск срещу бащата на Вашето дете?

 Здравейте за издръжка на детето става въпрос. Той го е припознал , но не получаваме никаква финансова подкрепа от него. Не сме имали брак, само аз съм с родителски права ако това има значение. 

Здравейте,
Да, имате право да предявите иск за издръжка, но наред с него съдът ще разгледа въпросите, свързани с местоживеенето на детето, упражняване на родителските права и режима на лични контакти. По тази тема има отговори в рубриката и Ви препоръчвам да ги прочетете. При неяснота или допълнителни питания, оставам на Ваше разположение.

Отговор

Автор: Анонимен
Автор: Анонимен

Kак се определя издръжката на дете след развод? А ако са 2 деца?

 Здравейте, имам нужда от консутаця. С майката на детето ми, което е на 9 години сме разделени. Детето живеееше при нея. Но тя почина от рак. Детето в момента е при мен, с целия си багаж. има всички удобства. Може ли родителите и да имат претенции кам детето. Мога ли да сменя училището му, което се намира до блока? Смених му адресната регистрация. Благодаря!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор
Автор: Анонимен

Kак се определя издръжката на дете след развод? А ако са 2 деца?

 Здравейте, имам нужда от консутаця. С майката на детето ми, което е на 9 години сме разделени. Детето живеееше при нея. Но тя почина от рак. Детето в момента е при мен, с целия си багаж. има всички удобства. Може ли родителите и да имат претенции кам детето. Мога ли да сменя училището му, което се намира до блока? Смених му адресната регистрация. Благодаря!

Здравейте,
В случай, че детето е родено от фактическото Ви съжителство с майката и е припознато от Вас, то след смъртта на майката /предполагам, че е било налице предходно съгласие отглеждането и възпитанието на детето да се осъществява от нея/, упражняването на родителските права и задължения спрямо това дете преминават върху Вас.
Бабата и дядото на детето могат да поискат от районния съд по неговия настоящ адрес да определи мерки на лични отношения с детето, ако това е в негов интерес /чл.128, ал.1 от СК/.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте искам да попитам разведена съм и двете ми деца са при мен.Бащата до скоро им плащаше издъжка,но сега е напуснал работа и ходи от време на време извън страната.Въпроса ми е следния.Може ли да спре издръжката след като вече не работи.Благодаря 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте искам да попитам разведена съм и двете ми деца са при мен.Бащата до скоро им плащаше издъжка,но сега е напуснал работа и ходи от време на време извън страната.Въпроса ми е следния.Може ли да спре издръжката след като вече не работи.Благодаря 

Здравейте,
Родителите дължат издръжка на децата си до навършване на пълнолетие, а след това - ако учат редовно в средно учебно заведение (до навършване на двадесетгодишна възраст), както и ако продължат образованието си във висше учебно заведение (до навършване на двадесет и пет годишна възраст), и при условие, че не могат да се издържат сами от доходите си и бащата може да я дава без особени затруднения.
В горния ред на мисли, бащата на Вашите деца е задължен за плаща издръжката, за която е осъден, но е възможно да спре да я плаща по една или друга причина. При условие, че това се случи, то Вие може да реализирате събирането й по принудителен ред.

Коментар

Автор: Анонимен

Здравейте имам следният въпрос след развода  дъщеря ми остана при мен,но стана така,че та не иска да живее при мен а при баща си който и плаща издръжка.Тъй като не иска да се върне при мен аз трябва ли да и плащам издръжка за това,че не се грижа за нея.Благодаря 

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Здравейте имам следният въпрос след развода  дъщеря ми остана при мен,но стана така,че та не иска да живее при мен а при баща си който и плаща издръжка.Тъй като не иска да се върне при мен аз трябва ли да и плащам издръжка за това,че не се грижа за нея.Благодаря 

Здравейте,
Качеството, в което задавате въпроса си не предполага даване на безплатна правна консултация в рамките на настоящата платформа. Отговарям само на въпроси, зададени от родители, които сами отглеждат децата си, а Вие в случая не сте такъв родител. Обърнете се към колега, който срещу заплащане ще Ви окаже необходимата правна помощ.

Самотна майка и командировка

Автор: Анонимен

Добър ден!Самотна майка съм на две  деца ,на 11 и 5 г.Баща им живее в чужбина.Работодателят ми ме праща на курс 1 месец в друго населено място,а няма кой да се грижи за децата ми.Имам ли законно право да откажа да отида.Военнослужеща съм,ако това има значение.

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Добър ден!Самотна майка съм на две  деца ,на 11 и 5 г.Баща им живее в чужбина.Работодателят ми ме праща на курс 1 месец в друго населено място,а няма кой да се грижи за децата ми.Имам ли законно право да откажа да отида.Военнослужеща съм,ако това има значение.

Здравейте,
Съгласно чл.134а от Закона за отбраната и въоръжените сили, правоотношението по изпълнение на военната служба възниква въз основа на договор за военна служба, с който задължително се определят наименованието на длъжността, на която военнослужещият се назначава, съответстващото й военно звание, срокът на службата, условията за обучение и повишаване на квалификацията му, условията и редът за кариерното му развитие, правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
В горния ред на мисли, не мога да дам отговор на поставения от Вас въпрос без да се запозная със съдържанието на самия договор за военна служба. Прегледайте го, за да видите условията, при които следва да се осъществи обучението Ви.
Вън от това, както и за Ваша информация следва да отбележа, че според разпоредбата на чл.192 от Закона за отбраната и въоръжените сили, военнослужещите жени се ползват от специалната закрила на жените по Кодекса на труда с изключение на правото на надомна работа и закрила при уволнение. Тоест, в сила е забраната за командироване на военнослужеща бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие, в чието приложно поле не попадате. 

Коментар

Автор: Анонимен

Благодаря Ви за отговора!Запозната съм с всичко това,но не става въпрос въобще за самотен родител,какъвто съм аз.В договора ми пише единствено,че ще бъда изпратена на курс за специална подготовка и толкова.Не е упоменато населеното място,нито продължителността,нито времето ,когато това ще се случи.Аз останах с впечатлението,че този курс се провежда в същото населено място,където живея.Спорен ден!

Отговор

Автор: Администратор
Автор: Анонимен
Редактор: Администратор

Благодаря Ви за отговора!Запозната съм с всичко това,но не става въпрос въобще за самотен родител,какъвто съм аз.В договора ми пише единствено,че ще бъда изпратена на курс за специална подготовка и толкова.Не е упоменато населеното място,нито продължителността,нито времето ,когато това ще се случи.Аз останах с впечатлението,че този курс се провежда в същото населено място,където живея.Спорен ден!

Здравейте,

Договорът е сключен с Вас в качеството Ви на военнослужещ, а не на „самотен родител“. Закрилата, с която се ползва майката е посочена в КТ, към който препраща Закона за отбраната и въоръжените сили – без значение дали майката сама отглежда или не своето дете/деца. Повече не мога да кажа без запознаване с документи, касаещи конкретния случай.

 

</